Door René Moelee op 29 september 2018

Vragen PvdA fractie (René Moelee) betreffende Stuurgroep A8-A9 en redactioneel bericht Dagblad Kennemerland+ antwoorden B&W Beverwijk

Geacht college,

Naar aanleiding van het stuk in het Noordhollands Dagblad van donderdag 27 september, heeft de PvdA fractie de volgende vragen, die wij graag door het college beantwoord willen zien.

1. Ondanks het feit dat de stuurgroep ‘ geheim’ is , is duidelijk geworden dat de email van Icomos volgens gedeputeerde Post verwerkt is in de redeneerlijn, die met de stuurgroep is besproken. A. Kan het college aangeven waar de raadsleden dat advies van Icomos ergens terug kunnen vinden in de redeneerlijn? B. Is het niet juist zo dat de redeneerlijn loodrecht ingaat tegen het advies in de mail van Icomos?

Antwoord: Wij beschouwen de inhoud van de redeneerlijn als een verantwoordelijkheid van de provincie. Wij wijzen u er daarbij op dat in de Provinciale Staten ook vragen zijn gesteld, waarvan de beantwoording op de website van de provincie staat (links naar vragen 1192, 1193, 1194).

2.     Vindt het college het een goede handelwijze om een wethouder namens Beverwijk uit te vaardigen in de stuurgroep nu duidelijk is geworden dat de gedeputeerde belangrijke informatie voor de stuurgroepleden heeft achtergehouden? De PvdA vindt dat Beverwijk een statement moet maken door onze wethouder terug te trekken uit de stuurgroep. Wij vragen het college om met een gemotiveerd antwoord hier op te komen.

Antwoord: Onze wethouder zit in de stuurgroep om het Beverwijkse perspectief en de belangen van de Beverwijkers te vertegenwoordigen. Als de wethouder niet (meer) deelneemt aan de stuurgroep hebben we geen invloed meer en kunnen we niet sturen door advisering aan de gedeputeerde.

3. Wij vragen het college om het initiatief te nemen in IJmondverband om gezamenlijk een duidelijk geluid van ongenoegen te laten blijken bij Gedeputeerde Staten. De PvdA vindt dat de bestuurlijke integriteit van de stuurgroep in het geding is gekomen en vragen het college om dit aan te kaarten.

Antwoord: Het college onderschrijft de mening van de PvdA niet, dat de bestuurlijke integriteit van de stuurgroep als adviesorgaan voor de gedeputeerde in het geding is. In de stuurgroep van 28 september 2018 is afgesproken dat er voortaan na elke vergadering een bericht met de bespreekpunten op de website van de provincie geplaatst wordt. Wij zeggen u toe dat we dit bericht voor alle komende overleggen van de stuurgroep via de griffie aan u doen toekomen.

Met vriendelijke groeten, René Moelee (namens de PvdA fractie)

 

Hieronder: Kopie van redactioneel bericht uit Dagblad Kennemerland van Bart Vuijk

Beverwijk De PvdA in de gemeenteraad van Beverwijk vindt dat het college van B en W een statement moet maken, door wethouder Brigitte van den Berg uit protest terug te trekken uit de Stuurgroep A8-A9 van de provincie. Wat er in deze, in het geheim vergaderende Stuurgroep gebeurt, kan het daglicht niet verdragen, meent de fractie. Beverwijk De PvdA in de gemeenteraad van Beverwijk vindt dat het college van B en W een statement moet maken, door wethouder Brigitte van den Berg uit protest terug te trekken uit de Stuurgroep A8-A9 van de provincie. Wat er in deze, in het geheim vergaderende Stuurgroep gebeurt, kan het daglicht niet verdragen, mee.

De oppositiepartij vindt dat Beverwijk zijn wethouder uit die Stuurgroep moet terugtrekken, nu is gebleken dat gedeputeerde Elisabeth Post belangrijke informatie voor de wethouders heeft achtergehouden. Het gaat om een e-mail van Icomos, het adviesbureau van Unesco. Deze instantie gaat over het predicaat ’werelderfgoed’ voor het gebied Stelling van Amsterdam. Icomos beantwoordt in een mail van 22 december een aantal vragen van het ministerie van onderwijs, die een viertal conclusies voorlegt: bijvoorbeeld dat er geen probleem wordt gemaakt voor het predicaat ’werelderfgoed’, als de nieuwe weg en de aansluiting op de A9 verdiept worden aangelegd. Icomos oordeelt hierover dat dit er niet toe doet: alle varianten voor de aanleg van de weg zijn onacceptabel.

Die e-mail heeft de gedeputeerde aan niemand laten zien, maar ze heeft hem naar eigen zeggen wel verwerkt in een ’redeneerlijn’ die precies het tegenovergestelde beoogt. Namelijk aanleg van de weg volgens het zogeheten Golfbaanalternatief. Die redeneerlijn is met de Stuurgroep besproken. Het advies van de wethouders is onbekend. Want wat er wordt besproken in de Stuurgroep is geheim.

De PvdA in Beverwijk is hier grondig klaar mee. ,,De PvdA vindt dat Beverwijk een statement moet maken door onze wethouder terug te trekken uit de stuurgroep.” En: ,,De PvdA vindt dat de bestuurlijke integriteit van de Stuurgroep in het geding is gekomen.”

Het college van B en W moet nog antwoord geven.

René Moelee

René Moelee

René is o.a. woordvoerder voor: onderwijs Speerpunt bij de verkiezingen in maart:“Voor iedereen kansen op goede scholing en passend onderwijs” De wijken  Zwaansmeer en Oosterwijk kunnen op extra steun rekenen van René. r.moeleepvda@gmail.com, t. 0251-756208

Meer over René Moelee