Standpunten

Zoeken

Begrotingen en jaarverslagen gemeente Beverwijk

In dit standpunt zijn de bijdragen van de PvdA in commissievergaderingen en Raadsvergadering van de laatste jaren opgenomen.

Lees verder

IJmond Werkt!

Lees verder

Onderwijs

Wat zijn de ideeën van de PvdA over onderwijs? Centraal staat voor de PvdA dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen op allerlei gebieden, zowel op school als thuis. Een goede start begint al bij het bezoek aan de consultatiebureaus, die in staat zijn om aanwezige problematiek, zoals taalachterstand en sociale problematiek bij kinderen en gezinnen te herkennen. Deze dienen goed door te verwijzen naar de voor- en vroegschoolse educatie op de peuterspeelzalen. Peuterspeelzalen spelen een grote rol bij het oplossen van taalachterstanden, maar ook voor het ontwikkelen van een goed sociaal contact met andere kinderen van dezelfde leeftijd. De PvdA lokaal zal er scherp op toezien dat alle kinderen gebruik kunnen maken van deze opvang. Passend Onderwijs waarin zoveel kinderen als mogelijk naar de “gewone”school gaan is een prima uitgangspunt. maar wel met de goede ondersteuning. Daarnaast goed speciaal onderwijs voor de kinderen die het anders echt niet redden. Maatwerk blijft belangrijk.

Lees verder

Scheiden van Afval in Beverwijk

In Beverwijk/Wijk aan Zee zijn plannen voor het scheiden van afval. In samenwerking met de bevolking worden plannen ontwikkeld.

Lees verder

Vuurwerk: Initiatiefvoorstel aanwijzen plaatsen waar afsteken vuurwerk verboden is.

Op 4 maart 2015 heeft Hennie Vreugdenhil een Initiatiefvoorstel ingediend bij de Gemeenteraad Beverwijk betreffende het aanwijzen van plaatsen waar afsteken vuurwerk verboden is. Met dit voorstel wordt in de Algemeen Plaatselijke Verordening (hierna: APV) een mogelijkheid gecreëerd om plaatsen aan te wijzen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. De Beverwijkse APV kent daar nu geen grondslag voor.

Lees verder

Wonen in Beverwijk

Alle wijken in Beverwijk/Wijk aan Zee hebben hun eigen PvdA vertegenwoordiger. Samen met bewoners besluiten over wonen/ruimtelijke ordening, spelen en het scheiden van afval.

Lees verder