20 oktober 2014

Vragen aan het College Beverwijk over het aanpassen verkoop- en afsteektijden vuurwerk eindejaar 2014

Vragen ingediend 8 oktober 2014.
Geacht College,

Al jaren wordt geklaagd over de overlast die het afsteken van vuurwerk geeft. Ook de fractie van de PvdA is hierover benaderd met de vraag of hier niet iets aan te doen is. Veel inwoners ervaren vuurwerk als een enorme overlast en durven in sommige gevallen de straat niet op. Vaststaat dat veel vuurwerk, ook buiten de nu geldende tijden (te weten, van 10:00 uur ’s morgens op 31 december tot 2:00 uur op 1 januari), wordt afgestoken. Er wordt zelfs vuurwerk afgestoken vóór de verkoopperiode van start gaat.

Het is de fractie van de PvdA gebleken dat de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een voorstel tot wijziging van het Vuurwerkbesluit aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met dat besluit worden twee dingen anders geregeld. De verkoopperiode van vuurwerk wordt twee i.p.v. drie dagen en het begin van de afsteektijd wordt verlaat naar 18:00 uur.

Een en ander moet, naar de fractie van de PvdA begrijpt, op 1 december in werking treden zodat deze wijzigingen rond de aanstaande jaarwisseling van toepassing zijn.

De Beverwijkse PvdA ondersteunt deze wijzigingen van harte en hoopt dat daarmee de overlast zal afnemen. De fractie vraagt zich af of er gemeentelijk nadere maatregelen mogelijk zijn de overlast verder te beperken door het afsteken van vuurwerk rond (bijvoorbeeld) scholen, bejaardenhuizen en winkelcentra tegen te gaan. Daarom stelt zij de volgende vragen:

1. Kan het College bevestigen dat genoemde wijzigingen van het Vuurwerkbesluit op 1 december in werking treden?

2. Zo ja, is het College klaar met de voorbereiding van de handhaving van deze nieuwe verkoop- en afsteektijden?

3. Zo nee, is het College voornemens zelf voorstellen te doen voor het korter maken van die verkoop- en afsteektijden?

4. Is het mogelijk de overlast verder te beperken door het afsteken van vuurwerk alleen toe te staan in een aantal door de gemeente aan te wijzen gebieden, dan wel, het afsteken van vuurwerk in bepaalde gebieden geheel te verbieden?

5. Is het College voornemens dergelijke aanwijzingen te doen? Zo ja, kan het College zeggen waar?

namens de fractie van de PvdA, Hennie Vreugdenhil