30 maart 2015

JEUGDZORG IN BESPREKING RAAD D.D 25 MAART 2013

Hierbij de bijdrage PvdA in de Raadsvergadering van 25 maart betreffende:

Risicoverevening jeugdzorg

De risicoverevening jeugdzorg is in de IJmondcommissie uitvoerig besproken. De financiële onzekerheid per gemeente is nu het grootst, omdat er ten aanzien van het budget en de uitgaven geen zekerheid bestaat. De verdeelsystematiek die het rijk gaat hanteren voor 2016 zal de uitgaven en het budget voor de jeugdzorg per gemeente dichter bij elkaar brengen.

De solidariteit tussen de IJmond gemeenten zal de onzekere financiële consequenties van de zachte landing voor de jeugdzorg per IJmond gemeente minimaliseren. De PvdA-fractie ziet de getoonde solidariteit als een goede samenwerking. We hadden liever een totale verevening gezien zonder eigen risico (een budget, een beleid, een aanpak). Maar deze werkwijze zou mogelijk de prikkel voor efficiënt werken van de afzonderlijke gemeenten negatief kunnen beïnvloeden.
De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat alvorens overgegaan wordt tot verevening, eerst de landelijke compensatiemogelijkheden benut worden.
De PvdA-fractie heeft in de IJmondcommissie gevraagd om een kwartaalrapportage over de voortgang van de jeugdzorg op IJmondniveau. We zijn blij met de toezegging van wethouder Baerveldt dat elk kwartaal de financiële kerngegevens besproken zullen worden in de IJmondcommissie.
Als laatste wil ik namens de PvdA-fractie het college vragen om een tijdige evaluatie van de risicoverevening jeugdzorg over het jaar 2015.

Bayram Gezer