5 juli 2015

GEMEENTERAAD 2 JULI 2015: JAARREKENING 2014, BERAP 1 EN FINANCIËLE KADERNOTA 2016-2019

De jaarrekening 2014, Berap 1 en de Financiële kadernota 2016-2019 in één agendapunt, dat agendapunt gaat de Partij van de Arbeid proberen kort en bondig te behandelen, de jaarrekening 2014 vertoont een voortreffelijk resultaat. Complimenten voor het college.

Algemeen:
Het huishoudboekje van de gemeente Beverwijk is op orde. Dit is gerealiseerd zonder extra lastenverzwaring voor de burgers.
De PvdA is voor behoud van het voorzieningenniveau in Beverwijk. De raad heeft extra financiële middelen verstrekt aan het Centrum voor de Kunsten Beverwijk om de financiële problemen daar op te lossen. In het Kennemer Theater wordt geïnvesteerd in een nieuwe trekkenwand. Prima dus
De raad heeft de nota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld die nauwkeuriger is dan de oude berekening. De second opinion heeft bevestigd dat de nieuwe berekening nauwkeuriger en realistischer is dan de berekening van de oude weerstandsratio.
De pilot sociale teams zijn goed verlopen en de evaluatie heeft geleid tot de uitrol van de sociale teams over heel Beverwijk en Wijk aan Zee.
De gemeentes zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de 3 D’s. De zachte landing van de 3 d’s loopt, in de IJmond, naar tevredenheid. Dit is te danken aan een zorgvuldige voorbereiding op de nieuwe taken met betrekking tot de decentralisaties.

De jaarrekening
– De kwaliteit en de leesbaarheid van de jaarrekening is conform de wens van de raad verder verbeterd. Dit blijkt ook uit de afname van de schriftelijke vragen over de jaarstukken. Verder is De digitale jaarrekening gebruiksvriendelijker gemaakt.
– De jaarrekening sluit ten opzichte van berap 2 met een voordelig exploitatiesaldo van 1.8 miljoen euro.

Het Programma Maatschappelijke ondersteuning individuele voorzieningen, heeft een belangrijk aandeel in het resultaat van de jaarrekening. De lagere lasten zijn met name veroorzaakt door lagere uitgaven op woon- en vervoersvoorzieningen. De invoering van de eigen bijdrage voor de woon- en vervoersvoorzieningen lijkt de kosten op deze voorzieningen verder terug te brengen. En dat zonder grote klachten.
De uitkeringslasten inkomensvoorziening zijn lager uitgevallen door een adequate aanpak. Er is voorlopig een einde gekomen aan de stijging van het aantal cliënten. Ook dat zonder grote klachten Een compliment aan alle betrokkenen is dan ook op zijn plaats.
De PvdA-fractie kan zich vinden in het voorgestelde bestemming van het exploitatieresultaat. Na de budgetoverhevelingen, komt de resultaatbestemming ten goede van de bestemmingsreserve 3 d’s en de algemene reserve.

Verslag van bevinden van de jaarrekening:
Verslag van bevindingen jaarrekening 2014 van de accountant laat zien dat de in het verleden gedane aanbevelingen goed zijn opgevolgd.
De aanpak van de laatste jaren heeft geresulteerd in een accountantsverklaring met minimale aanbevelingen.

Berap 1:
Het positief saldo van de incidentele mutaties in berap 1 hebben het verwachte resultaat voor 2015 positief beïnvloed. De structurele mutaties, voor de jaren 2016-2018 mbt de kapitaallasten trekkenwand Kennemertheater, kapitaallasten beheerplan groen en wegen en de dotatie bestemmingsreserve A8-A9, hebben de meerjarenraming natuurlijk negatief beïnvloed. Maar ondanks deze mutaties is het saldo van de begroting nog fors positief. De PvdA-fractie is dan ook uiterst tevreden met de uitkomst van berap 1.

De Financiële Kadernota 2016-2019:
Het college verwachtte op basis van de voorlopige uitkomsten van de 2e fase van het groot onderhoud gemeentefonds een lagere uitkering. Door de verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds zou het de begroting vanaf 2016 flink onder druk zetten. Inmiddels heeft het college de financiële consequenties van de meicirculaire uitgewerkt.Het effect van de meicirculaire is zeer negatief voor het jaar 2015 maar de effecten vanaf 2016 laten wel weer een positief beeld zien. De circulaires hebben veelal een negatief effect op de lopende begroting, waardoor gezocht moet worden naar middelen om de verwachte tekorten de dekken. De PvdA-fractie is het eens met het voorstel van het college om bij de 2e bestuursrapportage 2015 met dekkingsvoorstellen voor het tekort te komen. Wij gunnen ze de tijd om met een afgewogen voorstel te komen. Dat op draagvlak kan rekenen bij de raad

Voorzitter, de PvdA fractie kan zich verder goed vinden in de Financiële uitgangspunten en ontwikkelingen opgenomen in Hoofdstuk 3 van de financiële kadernota.

Tot slot:
De Spaardoelstelling is voor de PvdA niet heilig meer, het weerstandsvermogen is op orde en blijft dat ook bij dit college. Wij pleiten voor het creëren van een behoedzaamheidsreserve, een soort veiligheidsmarge, in de begroting om de financiële schommelingen als gevolg van de circulaires op te vangen, zonder dat de ambities onder druk komen te staan.

Sjoerd Krotjé
Fractievoorzitter PvdA Beverwijk