16 mei 2018

Bijdrage PvdA, Raadsvergadering Coalitie-Akkoord

Bijdrage PvdA fractie, in de Raadsvergadering 15 mei 2018 waarin uiteindelijke het Coalitieakkoord 2018-2022 is vastgesteld en waarin het College voor 2018-2022 is geïnstalleerd.

Uitgesproken door de fractievoorzitter PvdA, Jaqueline Dorenbos-de Hen.

Vier jaar geleden, op 24 april 2014, werd er in de raad gesproken over het coalitieakkoord van D66, GL, PvdA en het CDA.Die avond werd ook de nieuwe wethoudersploeg geïnstalleerd. Vanavond doen we hetzelfde: een nieuw coalitieprogramma Bouwen aan Beverwijk bespreken en daarna een nieuwe ploeg wethouders installeren. Ook worden er een aantal nieuwe raadsleden geïnstalleerd en voor hen is deze avond zeker een hoogtepunt.

Wat me van toen onder andere is bijgebleven is dat de partij die vanaf 2010 in de coalitie zat, maar vanaf die avond niet meer, het coalitie-akkoord vond getuigen van te weinig daadkracht. Want, aldus de heer Ferraro, toen in zijn eerste bijdrage, er werd te veel onderzocht. Er moest daadkracht worden getoond. En die toonde de, toen, nieuwe coalitie volgens Ferraro niet. U voelt het al aankomen, ik heb het nieuwe coalitie akkoord er even bij gepakt en onderzocht wat daarin gaat worden onderzocht.

Een bloemlezing:

 • een tijdelijke raadscommissie gaat onderzoeken hoe de participatieverordening moet worden veranderd
 • er komt een onderzoek naar een nieuwe onderdoorgang vanuit het station. Onder de A22
 • er wordt samen met Velsen onderzoek gedaan naar de ontsluiting va de
 • er komt een onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor het gebied rond de
 • er komt een onderzoek naar de verplaatsing van het Kennemer theater naar het stationsgebied
 • er komt een onderzoek naar de mogelijkheden met eigenaars van monumenten die monumenten te behouden
 • er komt een onderzoek naar de samenwerking met de omgevingsdienst IJmond over de energie transitie
 • er komt onderzoek naar de mogelijkheid van de bouw van woningen, ook weer rond de parallelweg, maar ook op het Stationsplein en het Meerplein.
 • er komt een onderzoek naar het verplaatsen van het Rode Kruis

Voorzitter,

Vind ik als fractievoorzitter namens de PvdA, vanaf vandaag echt een oppositiepartij, dat nou erg? Zoals de heer, straks wethouder Ferraro 4 jaar geleden? Nee, natuurlijk niet. Als oud-wethouder weet ik dat besturen ook zoeken is naar het mogelijke. Als je niet weet of het kan, dan kun je altijd kijken. Partijen weten dus sommige dingen nog niet. Dat vind ik niet erg, dat neem ik ze ook niet kwalijk. Integendeel. Ik vind dat sterk. En de heer Ferraro inmiddels blijkbaar ook.

Het is wel zo dat onderzoeken soms veel geld kosten en kostbare ambtelijke en bestuurlijke uren en dat je daarom moet uitkijken zaken te onderzoeken waar de gemeente niet de hoofdtrekker zou moeten zijn, puur om het feit dat we er niet echt over gaan. Zoals het onderzoek dat wordt voorgesteld naar het binnenklimaat in Beverwijkse schoolgebouwen. De schoolbesturen zouden zo’n onderzoek moeten trekken, niet de gemeente. Meedenken kan natuurlijk wel.

Maar, ik zal dus in ieder geval niet zeggen dat ik een gebrek aan daadkracht zie: ik zie voorzichtigheid en dat vind ik verstandig. Ik weet dat voorspellen moeilijk is, en dat dat met name geldt voor de toekomst. De teruglopende aardgasbaten gaan ongetwijfeld ook doorwerken in de bijdrage van het Rijk.Wees dus voorzichtig en doe onderzoek, en voer uit wat draagvlak heeft bij de inwoners en de raad en wat haalbaar en betaalbaar is.

De PvdA wil in dat kader speciaal aandacht vragen voor het stukje in uw programma over Landgoed Adrichem. Er staat dat “de in 2017 gepresenteerde toekomstvisie in plannen wordt uitgewerkt, inclusief financiering en uitvoering.Dit zinnetje roept bij ons vragen op, aangezien onlangs duidelijk werd dat de kosten van dit project nog met miljoenen op kunnen lopen. Zo zijn de kosten van verplaatsing van de kantines, een nieuwe aanleg op een andere plek voor de skatebaan en nieuwe aanleg van parkeerplaatsen nog niet meegenomen. Ook zal er voldoende draagvlak moeten zijn van de bewoners rond de Overboslaan. Zij ervaren nu al een hoge parkeerdruk en moeten niet de dupe worden.

Van de PvdA kunt u voor de komende jaren sowieso een constructieve houding verwachten op uw verzoeken en voorstellen. We zullen alles op waarde beoordelen en wij blijven daarbij natuurlijk steeds kijken naar het algemeen belang van Beverwijk en naar ons eigen verkiezingsprogramma. De gemeente is immers niet alleen van de coalitie, maar van ons allemaal.

Wij zien veel zaken in het coalitieprogramma waar wij achter staan.  Als ook de uitwerking goed is, kunnen we daar ook bij de besluitvorming positief over zijn. Mooie punten zien wij op het gebied van bereikbaarheid;

 • afwaarderen A22, een punt waar de PvdA altijd aan heeft getrokken,
 • meer treinen op de Kennemerlijn, prima want ook de PvdA vindt twee extra intercity’s per dag te mager, Als u hulp nodig heeft, weet u mij als actievoerder wel te vinden. Altijd bereid om met de nieuwe wethouder op de barricaden klimmen.
 • sociaal domein : ook de nieuwe coalitie laat geen kind met een hulpvraag staan
 • de aandacht voor laaggeletterden
 • De volop aanwezige aandacht voor de energietransitie zijn we blij mee. We vragen ons wel af waarom de motie die de PvdA vorige maand hierover indiende werd afgeschoten door de coalitie, want hij past prima als uitwerking van dit akkoord, want het zou een concrete stap zijn om inwoners te inspireren. Hopelijk kan de PvdA deze motie binnenkort opnieuw indienen en wordt hij dan wel gesteund.

Er zijn nog meer positieve zaken in het programma, maar daar komen we bij het bespreken van het collegeprogramma wel op terug.

We willen nog wel aandacht vragen voor het ontbreken van het benoemen van welzijnsbeleid. Welzijn voor jongeren en ouderen moet wat ons betreft duidelijk terugkomen in het nog te ontwikkelen collegeprogramma. Ook de positie van stichting Welzijn behoeft aandacht.

Voorzitter,

Ik heb er al eerder op gezinspeeld, maar herhaal het hier nog maar eens. Beleid maken kun je vooral op onderwerpen waar je over gaat. Zonder bevoegdheid geen verantwoordelijkheid heet dat. De eerste vraag die een raad zich moet stellen is dan ook: ga ik er wel over? Over veel gaat de gemeente niet. Het punt dat ik hier wil maken is het volgende Ik zou u tot voorzichtigheid willen manen. Want als u belooft en daarna niet levert, stelt u teleur. En dat geldt vooral voor die onderwerpen waarop u weinig tot niets te zeggen hebt.

 • Gaat u wel over het klimaat in de schoolgebouwen of over het les programma op school?
 • Gaat u wel over de onderhoud van wandelpaden, die van andere partners zijn, zoals Landschap Noord Holland?
 • Gaat u over de inzet van de politie bij de aanpak van High impact crime?

De vraag stellen is hem beantwoorden. Het vertrouwen in de politiek wint men te voet, maar gaat te paard.

Onze fractie was verbaasd over de paragraaf over veiligheid. Wat ons betreft zet u zeker niet alleen in op de high impact crimes. Wat ons betreft ligt de nadruk teveel op criminaliteit. De leefbaarheid in wijken zoals Oosterwijk staat onder druk door overlast gevend gedrag en juist dan is handhaving belangrijk om het veiligheidsgevoel te versterken. De coalitie zorgt ervoor dat iedereen zich veilig kan voelen, zegt u in uw inleiding tenslotte zelf.

De laatste zaken die de PvdA expliciet wil benoemen zijn de interne organisatie en de financiën. Het is prima dat de nieuwe coalitie de gemeentesecretaris de kans geeft om in kaart te brengen wat onze ambtelijke organisatie nodig heeft om de taken, ook de nieuwe die op ons afkomen, goed te vervullen.

Laten we nog even voor de duidelijkheid stellen, dat de PvdA fractie over het algemeen heel tevreden is over wat er voor werk ambtelijk in Beverwijk verzet is de afgelopen jaren en op de manier waarin de organisatie inspeelt op veranderingen. Zoals dat onze organisatie een krachtige rol heeft gespeeld in het op orde krijgen van de verantwoording van budgetten in de jeugdzorg, dat mag wel eens gezegd worden .

Het financiële beleid van de gemeente van de afgelopen jaren wilt u doorzetten. Het financiële huishoudboekje is op orde, de woonlasten zijn lager dan het landelijk gemiddelde, de begroting in 1 oogopslag geeft de inwoners een duidelijk inzicht in inkomsten en uitgaven, de financiële stukken zijn steeds duidelijker en transparanter geworden en er worden nooit incidentele voordelen aangewend om structurele tegenvallers te dekken. Daarom is het ook goed dat de nieuwe coalitie dit beleid de komende vier jaar wil voortzetten.

Voorzitter, nog een vraag:

De PvdA heeft geconstateerd dat van de coalitiepartijen alleen de nieuw beoogde kandidaat van D66 het coalitieakkoord niet ondertekend heeft. Wij nemen aan dat zij toch ook voor 100 procent achter dit akkoord staat. Graag een reactie hierop.

Wij wensen het straks te installeren nieuwe college veel succes met het verwerken van dit coalitieprogramma in een goed en werkbaar collegeakkoord, waar ook de aandachtspunten die vanavond door oppositiepartijen worden meegegeven in meegenomen worden.

 Voorzitter, dit was het betoog van de PvdA fractie in eerste termijn.

Jaqueline Dorenbos-de Hen.