10 januari 2015

Bijdrage PvdA in discussie over fusie/samenwerking in de IJmond in de commissievergadering d.d. 8 januari 2015.

Wat wil de Burgemeester.
Snel betekenisvolle stappen zetten naar een veel intensievere bestuurlijke samenwerking in de IJmond. Van het daten dat we nu al jaren doen op weg naar vaste verkering cq verloving.
Wat vind de fractie van de Partij van de Arbeid daarvan.

In het verkiezingsprogramma 2014-2018 staat dat wij er een voorstander van zijn om bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid in een vroeg stadium te kijken of, en zo ja, in welke mate daarover afstemming en samenwerking plaats kan vinden tussen de IJmond gemeenten. De PvdA fracties van Velsen en Heemskerk hebben dezelfde opvatting. Zie als voorbeeld de 3 decentralisaties, verkeer, wegen, openbare orde en veiligheid, cultuur en milieu.
Samenwerken op personeelsgebied in de regio zal de komende jaren een goede gewoonte moeten worden. Als het om uitvoeringskosten gaat, kan dit soms een flinke besparing opleveren.

De IJmondgemeenten zijn een onderzoek gestart naar verdergaande samenwerkingsmogelijkheden. Het zo genoemde Kansenonderzoek. Dat heeft onder andere geleid tot een regionale agenda, een regiegroep en een IJmondcommissie. De PvdA is er een voorstander van om die samenwerking verder vorm te geven. Kijk daarbij eens als voorbeeld naar Gemeenschappelijke Regeling Drechtraad van de 5 Drechtsteden.
In het collegeprogramma staat onder de kop “Sterker met de IJmond” Samen-werking binnen de IJmond op het gebied van voorzieningen (vandaag denk ik dan aan Centrum voor de Kunsten, Muziekschool Heemskerk en Bibliotheek Noord ), milieu, bereikbaarheid, wonen en economie ligt voor de hand. Deze onderwerpen zijn gemeente grensoverschrijdend van aard en moeten dus regionaal opgepakt worden. De coalitie staat ook open voor een fusie van de IJmondgemeenten. Dit zou een verbetering van de bestuurskracht en een efficiëntere bedrijfsvoering moeten opleveren. Ook kan de IJmond zich zo als een grotere speler presenteren.
Als actiepunt wordt genoemd: De mogelijkheden voor fusie van de IJmondgemeenten onderzoeken.
Vanzelfsprekend kunnen wij ons als coalitiepartij vinden in het voorgaande.

De burgemeester echter, schrijft in zijn brief dat het begrip fusie op zichzelf geen warme gevoelens oproept. Sterker nog; het wordt al gauw geassocieerd met het inleveren van het eigene, de identiteit van de gemeente en het vergroot denkt men de afstand tussen lokaal bestuur en inwoners. Kortom, het kan een verlammende werking hebben op de voortgang van de regionale samenwerking. Verder in de brief: het is verleidelijk om aan het begin van een traject over een eindbeeld te praten. Maar ver zal het ons niet brengen. In plaats van nu het eindbeeld fusie te noemen, zou het beter zijn, na te gaan om te komen tot verdere intensivering brede regionale samenwerking.
Om kort te gaan: De PvdA is van mening, ook gezien de punten uit ons verkiezingsprogramma dat de burgemeester wel eens gelijk zou kunnen hebben en de fractie van de Partij kan zich dan ook vinden in de 5 punten genoemd onder resumerend uit de brief.

In de commissievergadering is niet een specifiek standpunt. noch besluit vanuit de Gemeenteraadsleden naar voren gekomen.
De toekomst moet leren hoe een en ander verder vorm gaat krijgen. Mogelijk zal het door de agendacommkissie op de agenda van een van de eerstvolgende gemeenteraden van Beverwijk worden gezet.