Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 7 juli 2018

Bijdrage PvdA-fractie in de Gemeenteraadsvergadering d.d. 5 juli 2018 op de agendapunten Jaarrekening 2017 en Voorjaarsnota Beverwijk, door Jaqueline Dorenbos, fractievoorzitter.

Voorzitter:

De PvdA fractie heeft al aan het begin van deze raadsperiode aangegeven vanuit de oppositie zich op een constructieve manier op te zullen stellen om zoveel mogelijk te bereiken voor de inwoners van Beverwijk. Wij willen ook verder bouwen aan Beverwijk, onze stad waar het al goed wonen, werken en verblijven is, maar waar het altijd nog een stukje beter kan. Ook wij willen Beverwijk de komende vier jaar weer een stukje mooier maken, in alle opzichten. Wij zullen vandaag dan ook drie moties indienen, waarvan wij vinden dat als ze worden aangenomen, Beverwijk en zijn inwoners hier beter van worden. We hopen dat de meerderheid van de raad dat met ons eens is. Het zijn geen moties die inbreuk doen op de bestedingsruimte van het nieuwe college. 1 motie gaat over het realiseren van een kunstgrasveld in Meerestein vanuit beschikbare budgetten, 1 gaat over het nog zorgvuldiger omgaan met de post onvoorzien bij grote projecten en 1 over het creëren van een vrije ruimte van €450.000 bij de jaarschijven in de begroting vanaf 2020.

Als het over de jaarstukken gaat, kunnen we kort zijn. De PvdA is tevreden over het jaarresultaat dat was ontstaan voor het verwerken van de tegenvallers. Dat resultaat was namelijk heel positief. Tegenvallers zijn zaken, die je gedurende het jaar oploopt en het ene jaar zijn dat er meer dan het andere. Nu waren het er op zich niet zoveel, maar ze waren wel fors. Als het gaat om het afboeken van de boekwaarde van de Heliomare schoolgebouwen, dat mag langer zittende raadsleden op zich niet echt verrast hebben. Dat zat er al aan te komen vanaf het moment dat er sprake van was dat Heliomare uit Wijk aan Zee zou vertrekken en dat is een lange tijd geleden want in 2011 is er een raadsbesluit over genomen. Toen was er nog sprake van verhuizing naar Ankie’s hoeve, maar dat maakt voor boekwaarde niets uit. Ongeveer dezelfde bedragen hadden moeten worden afgeboekt.

De overschrijding van de kosten weekmarkt zijn een gevalletje heel erg Jammer, met een hoofdletter J. Het is echter het gevolg van het door heel Beverwijk zo gewenste opknappen van de Breestraat. Het is prachtig geworden. Als op de Breestraat geen markt had gestaan waren deze kosten er niet geweest. Maar de  markt staat er nu eenmaal wel en daar zijn we ook met zijn allen blij mee. Het is een fantastische markt en we hebben er ook nog een prijs mee gewonnen. Maar deze extra kosten liegen er niet om. Het helpt echter niet om deze kosten in de jaarrekening te middelen met de hogere baten van retributiegelden. Wat heeft het 1 met het ander te maken? Niets. Dus: College, wees gewoon transparant. Zet voortaan dat soort posten gewoon apart. We moeten af van het kijken door een roze bril. Dat vertroebelt je blik. Het is, wat het is. Mooier hoeft niet, makkelijker en transparanter wel.

Zorg hebben wij wel over grote projecten. Ondanks het feit dat er al beter dan vroeger projectmatig wordt gewerkt. Er is slechts 1 zekerheid als het over grote projecten gaat: ze worden altijd duurder. En dan hoeft het niet eens over de Noord Zuidlijn of een tweede zeesluis te gaan. Ook projecten binnen gemeentes kennen vaak grote overschrijdingen. Niet zelden wordt de post onvoorzien te rooskleurig ingeschat. Dit moet voorkomen worden. Daarom komen wij met een motie om ervoor te zorgen dat het college zorgvuldig omgaat met het ramen van een reële post onvoorzien bij grote projecten. Dus ook bij het komende grote project Landgoed Adrichem. Alles om tegenvallers in de toekomst te voorkomen.

Dan maken we een stapje naar de bewust beleidsarm opgestelde voorjaarsnota. Na de zomer verwachten we het nieuwe collegeprogramma. Wij rekenen erop dat dit programma positief, maar ook vooral realistisch zal zijn. Bouwen aan Beverwijk gaat tenslotte steen voor steen, laag voor laag en alleen met een gedekte cheque. Wat dat betreft stemt het de PvdA hoopvol dat wethouder Erol vorige week heeft aangegeven voor project Landgoed Adrichem bij de uitwerking van het ontwerp in fases, toch, op verzoek van de raad, al met de totale dekking voor het hele plan te komen. Wat ons betreft dus met een reële post onvoorzien.

Konden de echte positivo’s onder ons na de maartcirculaire nog denken dat er qua coalitieprogramma geen compromissen zouden hoeven te worden gesloten, na de meicirculaire zal toch niemand dat meer denken. Voor 2019 is er geen positief saldo meer. Weg is het mooie positieve saldo van de maartcirculaire. Het is van €849.000 verdampt naar €-45.000. Bijna €900.000 naar beneden. Weg ruimte voor nieuw beleid voor dat jaar. Als we nu nieuw beleid willen gaan maken voor 2019 betekent dat of bezuinigen op andere zaken of een lastenverhoging. Een duivels dilemma. Voor de jaren na 2019 is het saldo nog wel positief, maar er is een grote hap uitgenomen. Een reusachtige hap zelfs. Het lijkt wel of de tyrannosaurus uit Jurassic Park is langsgekomen voor het diner. Maar dan wel een T-rex in de vorm van minister Wopke Hoekstra van financiën. Hij geeft zijn visie op geld uitdelen op de site van de overheid:“ Voor mij is de hoofdvraag bij elke euro die we uitgeven: is dit de verstandigste manier om het geld te besteden, voor Nederland en de Nederlanders? “ Op zich klinkt dat plausibel, maar reeds bij de meicirculaire neemt T-rex Hoekstra een wel heel grote hap uit het gemeentefonds. Is dat werkelijk het verstandigste dat het kabinet Rutte kan doen? Geld kan volgens hen blijkbaar beter terug naar grote aandeelhouders van Shell en Unilever dan naar de gemeentes. Hopelijk laat de VNG ook binnenkort zijn ware tanden zien en keert het kabinet ras terug op zijn schreden en kunnen we een mooie septembercirculaire tegemoet zien waarin al onze dromen uitkomen. Maar aan de andere kant; Jurassic park kreeg ook een vervolg, dus hopelijk wordt het geen nachtmerrie.

Met de brief van het college over de gevolgen van de meicirculaire in de hand zie je dat er ook na 2019 slechts beperkt ruimte overblijft voor nieuw beleid, of om te sparen, of voor incidentele tegenvallers, bijvoorbeeld als gevolg van het sluiten van het Interbestuurlijk programma tussen rijk en medeoverheden. Wat komen er straks voor taken zonder extra geld weer op ons als gemeente af? Dat hebben we de laatste jaren al vaker gezien. Daarom stelt de PvdA voor een aanzienlijk bedrag van €450.000 aan vrije ruimte voor de begrotingsjaren vanaf 2020 op te nemen. Voor 2019 zien we die ruimte op dit moment niet, vandaar dat we dat ook niet vragen.

Even iets los van de stukken, maar wel heel actueel. De PvdA vindt het belangrijk dat het geld dat al in de begroting zit voor spelen in de openbare ruimte wordt ingezet waar het het hardst nodig is. Natuurlijk willen we de speelplekken omvormen en daar staat op dit moment een planning voor, maar gelukkig is er extra geld beschikbaar, elk jaar. De raad heeft bij de voorjaarsnota van vorig jaar extra geld ter beschikking gesteld voor knelpunten bij speelplekken. En er is een knelpunt, waar wij als PvdA speciaal aandacht voor vragen.

Op dit moment staat Meerestein als wijk onder druk als het gaat om de kwaliteit van de voetbalveldjes en speelveldjes voor de jeugd. Jongerenwerkers trokken onlangs aan de bel toen wij ze spraken bij een graffiti project. Daarna zijn we zelf onderzoek gaan doen en zijn werkelijk geschrokken. Het voetbalveld aan de Olieslagerslaan begint steeds meer op een stukje woestijn te lijken. Er is dit groeiseizoen geëgaliseerd en gras ingezaaid, maar er groeit tussen het zachte zand met kuilen alleen nog onkruid. Ik heb foto’s hierover rondgestuurd, u heeft het kunnen zien. Op veel plekken in Beverwijk zijn grasveldjes al omgevormd tot kunstgrasveld. Veilige kunstgrasvelden, zonder rubbergranulaat. In de Broekpolder, in Oosterwijk, in West Beverwijk bij het Cnossenhof en het Cruijff Court bij de Huiderlaan. Deze veldjes trekken veel jeugd, die zich daar uitermate goed vermaakt, want ze zijn het hele jaar door goed bespeelbaar. Ook worden er bankjes geplaatst, zodat de jeugd ook lekker kan chillen. Ook de jeugd uit Meerestein verdient zo’n kwaliteitsimpuls in de wijk. Het veld bij de Olieslagerslaan is uitermate geschikt, omdat de woningen op afstand staan en er ook vaak activiteiten worden georganiseerd door bijvoorbeeld de Evenementenmakelaar.  Het feit dat ook nog eens een groot stuk grasveld in de wijk ingenomen zal worden door noodlokalen voor De Zeearend maakt de situatie nog nijpender. Van de wethouder begrijpen wij dat de wijk tussen 2020 en 2025 pas op de schop gaat. Dan staat het speelveld pas in de planning om vervangen te worden. Wij zouden het een gemiste kans vinden als de jeugd tot die tijd moet wachten op een kunstgrasveld. Het geld in de begroting is er tenslotte voor! Vorig jaar is bij de voorjaarsnota door een motie van de PvdA extra geld gekomen (€50.000) voor onder andere het oplossen van dit soort knelpunten. Wij dienen hierover dan ook een motie in.

De PvdA wenst het college een arbeidzame zomer, want er liggen heel wat uitdagingen vanuit het coalitieprogramma om verwerkt te worden in het collegeprogramma. Van gratis parkeren tot geen kind staat met een hulpvraag aan de kant. Ook de energietransitie moet nog verder uitgewerkt worden en het hoe om te gaan met extremer weer bijvoorbeeld. De combinatie van een rechtse, een linkse en twee middenpartijen in het huidige college schept bij ons de verwachting dat niet alleen ingrepen in de fysieke stad, maar vooral ook de inwoners en de voorzieningen centraal zullen staan in het collegeprogramma. Wij wachten af met gepast vertrouwen en wensen u veel succes met deze klus.

Toch willen we nog elke wethouder iets vragen. Anders zitten ze er vanavond voor niets en dat vinden wij sneu. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden.

Wethouder Ferraro: Heeft u al enig zicht of het voorstel over het gratis parkeren op de zaterdag er bij de begrotingsbehandeling kan liggen? Het is sinds de presentatie van het coalitieakkoord namelijk al maandenlang doodstil over dit voornemen. Wij horen de laatste tijd bezorgde geluiden bij winkeliers dat het niet zo vlot gaat als ze hadden begrepen uit de stelligheid van het coalitieprogramma. De PvdA fractie stelt daarom deze vraag speciaal voor hen. Wat wij de wethouder in ieder geval willen meegeven is dat wij het voorstel afwachten, maar wel vast aangeven dat wij geen lastenverhoging ozb voor alle inwoners zullen accepteren als dekkingsmiddel.

Wethouder Erol: Maakt u zich zorgen omdat het stuk over de openbare verlichting voor de zomer nog steeds niet door de raad komt? Een stuk dat in februari al in de gemeenteraad ter besluitvorming was aangeleverd. Er zitten besparingen in door het versneld aanbrengen van ledverlichting, kunnen die dit jaar nog wel worden gerealiseerd? Ik neem aan dat dit voornemen nog niet is uitgevoerd zolang de gemeenteraad hier geen besluit over heeft genomen. Klopt dit?

Wethouder van den Berg: Hoe staat het met de invoering van een zomerschool? Is er al een initiatief dat ondersteund kan worden dit jaar, of gaat de school voor alle kinderen pas gewoon begin september weer in en moeten we ook dit jaar weer spreken van een gemiste kans? Zo ja, hoe kunt u dit verzoek dat vanuit de raad gekomen is volgend jaar wel vorm geven? Wat zijn uw plannen hierover?

Wethouder Niele: Wij zien dat het Rijk meer geld uittrekt voor mantelzorgondersteuning. Dat is mooi en wij gaan ervan uit dat u hiermee aan de gang gaat. Wij maken ons echter zorgen over de groeiende groep ouderen en kwetsbaren die geen mantelzorgers heeft, omdat kinderen te ver weg wonen of waarvan het netwerk wegvalt door overlijden. Ook deze ouderen en kwetsbaren wonen vaak zelfstandig en hebben meer kans om te vereenzamen. Heeft u dezelfde zorg en heeft u ook voor deze groep plannen voor extra ondersteuning en voorkoming van vereenzaming in de planning?

 

Voorzitter, dit was onze bijdrage in eerste termijn

 

 

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline is betrokken bij o.a. de volgende items in de Gemeenteraad: Financiën,  afval, wegen en verkeer, treinen op de Kennemerlijn, etc. Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: Strijden voor meer treinen op de Kennemerlijn van en naar Beverwijk De wijken Kuenenplein/Plantage en Centrum kunnen extra op haar steun rekenen. j.dorenbos@xs4all.nl, t. 0251258573  

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen