20 oktober 2014

Bijdrage in de Raadsvergadering d.d. 2 oktober 2014 betreffende Jeugdzorg

De verordening jeugdhulp is op basis van de modelverordening van de VNG tot stand gekomen. Er valt inhoudelijk niets op te merken op de verordening, dat bleek ook in de Raadscommissie IJmond. De PvdA- fractie wil de ambtelijke organisatie bedanken voor het werk dat ze in korte tijd hebben verzet.
De toelichting die de wethouder A. Baerveldt gaf, in de Raadscommissie IJmond, op de voorliggende verordening was helder en geruststellend. De jeugd zal de hulp krijgen die ze nodig hebben.
PvdA-fractie wil graag van het college vernemen wat de komende drie maanden nog gaat gebeuren aan voorbereidingen en of alle actoren en de rollen van de actoren bekend zijn die zich met de uitvoering van de jeugdhulp bezig gaan houden, met nadruk op de rol van de sociaal coördinatoren en het functioneren van de sociaal wijkteams. Deze vraag zal ik bij de volgende twee agendapunten niet herhalen maar daar geldt het vanzelfsprekend ook voor.
Omdat het jaar 2015 een overgangsjaar is, wil de PvdA-fractie bij de raadscommissie, als vast agendapunt, een terugkoppeling van het college over de uitvoering van de nieuwe taken in het kader van de drie decentralisaties.

Verordening Maatschappelijke ondersteuning
Met deze verordening worden de kaders voor de maatschappelijke ondersteuning 2015 vastgesteld. De wet vervangt WMO (Wet Maatschappelijke Opvang) en een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het advies van de WMO raden IJmond is verwerkt in de verordening.
De uitwerking van de kaders krijgt zijn beslag in de nadere regels en beleidskaders. De WMO raden hebben om een informatiefolder gevraagd. Het is belangrijk dat de folder alle relevante informatie voor de doelgroep bevat en tijdig beschikbaar wordt gesteld.
De richtlijnen voor het verstrekken van het persoonsgebonden budget worden veranderd. De cliënt dient een plan op te stellen over de besteding van het pgb. Wat voor hulp wordt er geboden voor de cliënten die niet in staat zijn om zelf een plan op te stellen?

Verordening Participatiewet
De verordening Participatiewet bestaat uit acht verordeningen waarvan er drie nieuw zijn. Het uitgangspunt van de wet is zoveel mogelijk mensen laten participeren middels betaald werk. Er zijn nieuwe instrumenten beschikbaar in de vorm van detacheringsbaan, de participatievoorziening beschut werk en no riskpolis.
De PvdA-fractie is zeer te spreken over de mogelijkheid van beschut werk voor de mensen die geen kans hebben op een regulier baan, zo blijft niemand aan de kant staan.
Voor de begeleiding naar regulier werk is er een belangrijke rol weggelegd voor IJmond Werkt!. Ze hebben in het afgelopen jaar laten zien dat zij de verwachtingen waar kunnen maken.

De PvdA-fractie steunt de voorliggende verordeningen die onderdeel zijn van de Participatiewet.