Door Bayram Gezer op 24 september 2018

Bespreking onderzoek Berenschot van Stichting Welzijn Beverwijk, Commissieverg. 20 september 2018

Collegebrief onderzoek Berenschot naar Stichting Welzijn Beverwijk (SWB)

De collegebrief is in de raadscommissie van 20 september uitvoerig besproken. De onderzoeksvraag was door de gemeente als volgt geformuleerd:

“Breng in beeld of de Stichting Welzijn Beverwijk in staat is en wat ervoor nodig is om de harmonisatie van de peuteropvang te effectueren en de continuïteit van het aanbod peuteropvang en welzijnswerk te borgen”,

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de kwaliteit van het welzijnswerk en peuteropvang goed is. SWB heeft op tijd ingespeeld op de veranderingen als gevolg van de harmonisatie peuteropvang. Berenschot doet een aantal aanbevelingen om de kostprijs van de peuteropvang te verlagen. De genoemde beheersmaatregelen waren al door SWB in gang gezet en de verzelfstandiging van de peuteropvang is een van de beheersmaatregelen.

De PvdA-fractie vindt, dat SWB hun uiterste best doet om de verbeteringen door te voeren, maar we moeten ze meer tijd gunnen om tot een adequate afronding te kunnen komen.

De PvdA fractie heeft  het college gevraagd om niet te lang bij de begroting 2018 stil te staan omdat het jaar bijna voorbij is en in plaats daarvan de begroting 2019 conform de wens van de gemeente op te laten stellen. De PvdA-fractie vindt dat SWB na het afronden van de in gang gezette maatregelen, conform het Berenschotrapport, over zou moeten kunnen gaan tot een fusie met Stichting Welzijn Velsen.

Na de bespreking van de collegebrief in de raadscommissie, heeft het college nuanceringen aangebracht aan het voorgenomen collegebesluit. De samenwerking tussen de gemeente en SWB is goed, maar de communicatie kan beter. Met een goede communicatie en duidelijke prestatieafspraken tussen de gemeente en SWB was zo’n onderzoek niet nodig geweest.

Bayram Gezer

Bayram Gezer

Bayram Gezer

  Bayram is o.a. woordvoerder  voor: Welzijn, Speerpunt bij Gemeenteraadsverkiezing 2018 was voor Bayram: Lokale woonlasten onder het landelijk gemiddelde houden. De wijken Meerestein en Somagebied kunnen extra op zijn steun rekenen. gezer.b@ziggo.nl, t. 0651458771

Meer over Bayram Gezer