8 juli 2016

PvdA-bijdrage Raadsvergadering Beverwijk van 7 juli 2016 betreffende: Jaarrekening 2015, eerste bestuursrapportage 2016 en de financiële kadernota 2017-2018.

De Jaarrekening 2015, de eerste bestuursrapportage 2016 en de financiële kadernota 2017-2020 in één agendapunt. Dit agendapunt gaat de Partij van de Arbeid wederom kort en bondig behandelen, dat is vorig jaar goed bevallen en dat niet alleen, de jaarrekening 2015 vertoont een voortreffelijk resultaat. En er zijn in 2015 moeilijke dossiers waarvan onder andere, CTB opgelost. Complimenten voor het college dus. Ook daarom kort en bondig.

Eerst wat Algemene Beschouwingen:
Het jaar 2015 stond in het teken van de nieuwe zorgtaken. Er is, naar ieders tevredenheid, een goede invulling gegeven aan de nieuwe zorgtaken. Met de inzet van wijkverpleegkundigen in de sociale wijkteams, een PvdA speerpunt, is een start gemaakt Ook de maatschappelijke stages, voor leerlingen van de middelbare scholen, een verzoek van voortzetting door onze fractie, is in 2015 doorgegaan.
In financieel opzicht is het ook goed uitgepakt. De uitvoering van de zorgtaken zal overigens wel de nodige aandacht blijven vragen. Wij gaan er bijvoorbeeld vanuit dat bij ”de aanbesteding hulp bij het huishouden”, reële prijsafspraken worden gemaakt, en er een goed loon voor de hulpen wordt afgesproken. Wat vindt de wethouder hiervan?
En verder blijven we van mening. Niemand mag tussen wal en schip raken.

De Gemeente Beverwijk is goed bezig om de fysieke leefomgeving te verbeteren. De herinrichting van het stationsgebied met daarbij de gratis ondergrondse fietsparkeergarage heeft een impuls gegeven aan de kwaliteit van de openbare ruimte.
Dit najaar is het herinrichten van het stadscentrum aan de beurt. De openbare ruimten – in de woonwijken – krijgen de nodige aandacht door goed onderhoud en beheer.

Ook is er in 2015 een woonvisie voor Beverwijk en Heemskerk vastgesteld waarin het PvdA speerpunt: Het voor de zwakkeren aandacht blijven vragen, goed is meegenomen , er moeten voor deze doelgroep goedkope huurwoningen beschikbaar blijven.

De financiële kengetallen geven een positief beeld.
De weerstandsratio laat ten opzichte van jaarrekening 2014 een flinke stijging zien en correspondeert met een score van uitstekend. De financiële positie van de gemeente Beverwijk scoort op basis van de weerstandsratio voldoende tot ruim voldoende.

Wederom is gebleken dat het huishoudboekje van de gemeente Beverwijk op orde is Dit is wederom gerealiseerd zonder extra lastenverzwaring voor de burgers.
De PvdA is voor behoud van het voorzieningenniveau in Beverwijk. Gelukkig wordt er door de gemeente Beverwijk ruim voldoende inspanning geleverd om de voorzieningen op peil te houden.

In het kader van de harmonisatie kinderopvang zal een en ander veranderen in Beverwijk. Welke toekomstscenario’s voor de harmonisatie van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en vve zijn haalbaar en betaalbaar, en hoe ziet het bijpassende implementatietraject voor de gemeente en de uitvoerende organisaties van de peuteropvang eruit. Eén uitgangspuntje dient te zijn dat de kinderen hun taalachterstand zo veel als mogelijk weggewerkt hebben als ze aan de basisschool beginnen. En de PvdA-fractie pleit voor inzet van de huidige instanties voor de uitvoering van de peuteropvang. Wat vindt de Wethouder hiervan.

Jaarrekening:
De PvdA fractie is positief over de jaarrekening. De jaarrekening sluit met een voordelig exploitatiesaldo van 1,5 miljoen euro, ongeveer 1,2 miljoen hoger dan de berap 2. De PvdA-fractie kan zich vinden in de voorgestelde bestemmingen van het exploitatieresultaat. Na budgetoverhevelingen naar 2016, is er een toevoeging van 0,5 miljoen naar de algemene reserve.

Programma Maatschappelijke ondersteuning en Maatschappelijke ondersteuning en individuele voorzieningen laten een groot positief saldo zien. Dit betekent dat de uitvoering van de nieuwe taken financieel gezien goed heeft uitgepakt. De PvdA-fractie dankt alle betrokkenen voor de goede uitvoering.
Zorgelijk is dat het Programma Sociale zaken en uitstroombevordering een negatief resultaat laat zien door hogere uitkeringslasten en meer uitkeringsaanvragen.

Berap 1:
Berap 1 wordt gekenmerkt door de incidentele en structurele nadelen waardoor hetverwachte resultaat voor 2016 negatief uitpakt. De mei circulaire verhoogt het negatief resultaat voor 2016 ook nog eens met 43 duizend tot een 679 duizend euro.

Het effect van het cao-akkoord is 224 duizend euro op de lopende begroting. Vervelend dat de stijging van de salarissen niet gecompenseerd wordt door de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Het minimabeleid laat een structureel nadeel zien van 256 duizend euro per jaar door de stijging van de uitgaven. Het is een goede zaak dat voor het minimabeleid een realistisch budget wordt opgenomen in de begroting.

De afwikkeling van het project Meerplein kost de gemeente ruim 3 miljoen euro. De PvdA-fractie kan zich vinden in het dekkingsvoorstel van het college.
De PvdA verwacht van het college dat ze bij de berap 2 met een dekkingsvoorstel komt voor de verwachte tekorten in 2016.
Het college heeft in de aanbiedingsbrief aangegeven dat ze na de zomer bij de behandeling van de programmabegroting 2017 de discussie met de raad wil aangaan. We wachten de voorstellen van het college af.

Financiële Kadernota 2017-2020:
Het college heeft, vooruitlopend op de vervanging van de 19 programma’s door 9 taakvelden, de programmadoelstellingen 2017 opgesteld. De PvdA fractie kan zich vinden in de op hoofdlijnen genoemde programmadoelstellingen. We vragen het college om de programma’s zo smart mogelijk uit te werken.

Inmiddels heeft het college de financiële consequenties van de meicirculaire uitgewerkt. Het effect van de meicirculaire is negatief voor het jaar 2016 en 2017 en de effecten vanaf 2018 laten wel een positief beeld zien. We kunnen ons ook vinden in de financiële uitgangspunten en ontwikkelingen.

Graag zien we een afgewogen voorstel van het college tegemoet voor een sluitende begroting en een meerjarenraming in lijn met de speerpunten uit het coalitieakkoord. Dat zal best een moeilijk proces worden, veel succes!

Sjoerd Krotjé

tballonnen