Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 29 oktober 2018

Amendement op Raadsbesluit afvalinzameling Noordelijk Veld van Binnenduin d.d. 1 november 2018

                                                                  

Ondergetekende(n) stelt (stellen) voor om bij punt 1, van het raadsbesluit betreffende het punt D. Afvalinzameling te kiezen voor de meest duurzame manier om GFT op te halen, namelijk met een rolcontainer aan huis.

Toelichting en overwegingen:

Achtergrond voor  dit voorstel is dat het GFT afval in het Noordelijk Veld van Binnenduin en in de meeste wijken in Beverwijk met een groene rolcontainer aan huis wordt opgehaald. Dit is consistent met het beleid dat de gemeente Beverwijk en HVC hebben ingezet. Restafval op afstand en GFT aan huis.

Bij eerdere discussies over afvalscheiding heeft de gemeenteraad van HVC begrepen dat je met een container aan huis meer GFT ophaalt en dat dat ook nog eens van betere kwaliteit is dan wat in ondergrondse containers belandt. Hierdoor wordt minder gft verbrand bij het restafval en dat scheelt bij de afvalverbranding geld op de belasting, die hierop geheven wordt. Gft weegt namelijk best veel in verhouding met ander huishoudelijk afval. Gft ophalen aan huis is dus gunstig voor de kosten en dus ook voor de afvalstoffenheffing en in het coalitieakkoord en collegeakkoord staat dat Beverwijk de woonlasten onder het landelijk gemiddelde wil houden.

Het college geeft in de beantwoording op raadsvragen op 29 oktober betreffende dit onderwerp aan dat :

“Het college streeft in Binnenduin naar de meest duurzame oplossing van afvalinzameling. De beleidslijn is inderdaad inzameling van GFT via rolcontainers. Het is aan uw raad om te beslissen of deze beleidslijn ook in Binnenduin voortgezet moet worden. “

 

Ondertekening en naam indiener(s).

 

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline is betrokken bij o.a. de volgende items in de Gemeenteraad: Financiën,  afval, wegen en verkeer, treinen op de Kennemerlijn, etc. Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: Strijden voor meer treinen op de Kennemerlijn van en naar Beverwijk De wijken Kuenenplein/Plantage en Centrum kunnen extra op haar steun rekenen. j.dorenbos@xs4all.nl, t. 0251258573  

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen