Door Erica van Dongen op 4 juli 2017

A8/A9 Standpunt fractie PvdA Provinciale Staten, juni 2017

NOG GEEN KEUS VOOR VARIANT VERBINDING A8-8-9

In de Statencommissie Mobiliteit van 29 juni jl. was de mogelijke verbinding tussen de rijkswegen A8 en A9 aan de orde. Deze verbinding moet de leefbaarheidsproblemen in Krommenie/Assendelft oplossen en de reistijd verbeteren.

Voor de vergadering hadden bewoners uit de wijk Broekpolder in Heemskerk duidelijk kenbaar gemaakt dat de mogelijke oplossing, de Golfbaanvariant zal leiden tot geluidsoverlast, verslechtering van de luchtkwaliteit.

De PvdA-fractie vindt dat de rapporten, adviezen die er nu op tafel liggen over de 3 mogelijke varianten het niet mogelijk maken om nu een goede keuze te maken. Het adviesorgaan Icomos van Unesco heeft duidelijk aangegeven dat de aanleg van Golfbaanvariant of de Heemskerkvariant er toe zal leiden dat de stelling van Amsterdam haar status als werelderfgoed kan verliezen. Iets wat de PvdA-fractie absoluut niet wil. Verder betekenen deze varianten in de huidige vorm een verslechtering van het open landschap, bedreiging van het leefgebied van weidevogels en minder ruimte voor de landbouw.

Daarnaast gaat bij de Golfbaanvariant de leefbaarheid in de wijk Broekpolder fors achteruit. De zgn. Nulplusvariant door Krommenie/Assendelft heeft het voordeel dat het open landschap niet wordt aangetast, maar de leefbaarheid voor de bewoners langs deze weg wordt nauwelijks beter. De PvdA-fractie heeft nu aan Gedeputeerde Staten en de stuurgroep A8 A9 gevraagd om met een oplossing te komen waarbij de stelling van Amsterdam wordt gespaard, het landschap minder wordt aangetast en de leefbaarheidsproblemen in Krommenie/Assendelft worden opgelost en er elders geen nieuwe ontstaan.

PvdA-Statenfractie NH/ 1 juli 2017

Erica van Dongen

Erica van Dongen

secretaris e-mail: jaapenerica@gmail.com

Meer over Erica van Dongen