Verkiezingsprogamma

Het gehele verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014-2018 staat hieronder vermeld.
wilt u hem liever op papier, loop even binnen op woensdag, donderdagavond of zaterdag in de PvdA winkel t.o. de Beverhof.
of stuur een mail naar de secretaris, zie contact.

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018/strong>

Beverwijk – Wijk aan Zee PvdA Lokaal: sterk en sociaal

Inhoudsopgave:

Voorwoord
Hoofdstuk 1: De Mens Sociale agenda.
Hoofdstuk 2: De Stad Ruimtelijke ordening, wegenonderhoud, volkshuisvesting, vervoer, milieu, kunst en cultuur, monumenten, dierenwelzijn
Hoofdstuk 3: De Omgeving Regionaal en IJmondiale samenwerking
Hoofdstuk 4: Financiën Belastingen en ambtelijke organisatie

Voorwoord
PvdA lokaal: Solidair is onze samenleving,
Zelfredzaam zijn onze burgers,
Ondersteunend is onze overheid.

De Raadsperiode 2014 – 2018 zal in het teken staan van ‘de nieuwe overheid’. De ‘verzorgingsstaat’ wordt ‘participatie-samenleving’. Voor de lokale overheid een uitdaging maar ook een kans. De uitdaging is het andere denken: De overheid regelt niet meer alles maar regisseert en faciliteert, geeft ruimte aan eigen initiatief voor burgers en organisaties. Deze rol eist minder overheidsinzet en kan daarmee een bijdrage leveren aan de bezuinigingen die op de gemeente afkomen. De centrale overheid zal ook de komende jaren fors gaan bezuinigen op de gemeentebijdrage.
Met de titel ‘PvdA lokaal: sterk en sociaal’ wordt aangegeven dat de PvdA deze uitdaging aan wil en kan gaan. De PvdA ziet het als zijn taak om te zorgen dat deze kanteling in het denken op een sociaal krachtige wijze gebeurt. Dat een groot deel van de bezuinigingen in eigen huis wordt gevonden en niet ten koste zal gaan van het welzijn van de burgers in Beverwijk-Wijk aan Zee.
De PvdA wil in Beverwijk-Wijk aan Zee werken aan een solidaire samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn/haar leven te maken. Hierbij wordt niemand uitgesloten en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. De PvdA wil geen samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven, de PvdA wil een samenleving waarin we met elkaar leven.

AMBITIES:
In dit verkiezingsprogramma leest u welke ambities de PvdA heeft voor de komende periode.
– Er wordt in de IJmond al samengewerkt op het gebied van milieu, werk en inkomen en minimabeleid. Deze samenwerking zal worden geïntensiveerd om ook de nieuwe uitdagingen betreffende de decentralisaties ‘zorg’ op een goede manier te kunnen uitvoeren.
– De PvdA wil dat Beverwijk meer een stad wordt en Wijk aan Zee een dorp blijft, waar je graag wilt verblijven en elkaar ontmoet. De afgelopen jaren is bewezen dat de PvdA ook het lef heeft de bakens te verzetten als financiële of maatschappelijke ontwikkelingen dat noodzakelijk maken. Goed op het huishoudboekje passen is het uitgangspunt.

– De PvdA wil de decentralisaties van Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ en de kanteling in de WMO tot een succes maken.
De decentralisaties van jeugdzorg, AWBZ en arbeidsbemiddeling voor mensen met een arbeidsbeperking maken de gemeente verantwoordelijk voor taakvelden die voorheen door de provincie of de rijksoverheid werden gedaan. De PvdA is al lang van mening dat deze taken bij de gemeente thuis horen. Door maatwerk te leveren zal de kwaliteit van leven van de burger toenemen. Er zal niet altijd sprake zijn van meer hulp maar juist van efficiënter aansluiten bij de behoefte zodat in veel gevallen het ook minder hoeft te kosten. De kennis binnen onze partij is volop aanwezig om dit proces goed te (be)sturen.
De PvdA Beverwijk-Wijk aan Zee wil dat de gemeente de coördinatie van het sociale domein in eigen hand houdt. De PvdA wil daartoe sociaal coördinatoren benoemen. De sociaal coördinatoren zijn goed opgeleide generalisten die de zogenaamde keukentafelgesprekken zullen voeren. Zij worden daarmee de gesprekspartner voor een hulpvrager. Rond de sociaal coördinator zal een sociaal team worden geformeerd met specialisten vanuit de diverse zorgaanbieders. Deze specialisten ondersteunen de sociaal coördinator om de hulpvraag helder te krijgen en te zorgen dat het meest doelmatige antwoord op de vraag wordt gevonden. Daarbij zal gezocht worden naar een goed evenwicht tussen eigen verantwoordelijkheid, mantelzorg, vrijwilligers en professionele hulp. De PvdA staat er voor dat voldoende professionele hulp beschikbaar blijft. Verhalen als zouden buren of uitwonende kinderen verplicht worden allerlei zorgtaken op zich te nemen verwijzen wij naar het rijk der fabeltjes. Maar daar waar dat op natuurlijke wijze bestaat of ontstaat moet je het natuurlijk wel benutten.

– Er zal in 2015 een nieuwe woonvisie komen, voortbordurend op de woonvisie 2010-2014. Keuzevrijheid voor de doelgroep voor de sociale woningbouw is voor de PvdA een speerpunt.

Er zijn doelgroepen bijgekomen die de nodige extra aandacht verdienen. Bijvoorbeeld: de inkomensgrens die door Europa is gesteld voor sociale huurwoningen heeft voor veel mensen een probleem gecreëerd. Dit, gecombineerd met het moeilijk rond kunnen krijgen van hypotheken, leidt tot een groot woonprobleem.
Ook aan jongerenhuisvesting dient aandacht besteed te worden.
Er worden voldoende levensloopbestendige woningen gebouwd. Ook kleinschalige woonvormen horen daarbij. Voor oudere migranten dienen specifieke programma’s ontwikkeld te worden om te voorkomen dat zij in een dubbel sociaal isolement raken.
De PvdA blijft voorstander om de herstructurering in de wijken op de agenda te houden. De naoorlogse wijken Indische buurt en Alkmaarseweg moeten op termijn worden herontwikkeld. Ook dit gebied verdient een kwaliteitsimpuls. Samen met Woningcorporaties zal gekeken moeten worden wat de mogelijkheden zijn.

WAT HEEFT DE PvdA LOKAAL BEREIKT!

De PvdA Beverwijk–Wijk aan Zee is Sterk en Sociaal dat kunt u zien aan de zaken, die de PvdA de afgelopen, ondanks forse tegenslagen heeft weten te bereiken. Hieronder een kleine greep uit deze resultaten:
– De afgelopen zeven jaar hebben in het teken gestaan van grote investeringen in projecten in Beverwijk. Er is flink geïnvesteerd door gemeente en woningcorporaties in de wijken SOMA, de Eenhoorn en Meerestein. Voor de komende jaren staan investeringen in de wijk Plantage en de Oostertuinen gepland.
– De voorzieningen voor de minima zijn in de afgelopen raadsperiode zoveel mogelijk gelijkluidend gemaakt binnen de IJmondgemeenten. Dit is een goede ontwikkeling. De PvdA lokaal zal er naar streven om dit ook de komende jaren vast te houden.
– Een goed financieel beleid. De PvdA-wethouder financiën is er de afgelopen jaren in geslaagd een verantwoord financieel beleid te voeren. De gemeentefinanciën zijn de afgelopen jaren een stuk transparanter geworden. De informatievoorziening is uitgebreid, waardoor de Gemeenteraad op tijd wordt geïnformeerd over ontwikkelingen die de gemeente te wachten staat en tevens hoe de gemeente er financieel voor staat.
– Het inzetten op Street RulezBeverwijk activiteiten, bijvoorbeeld op het Johan Cruijff Court draagt bij aan een leefbare wijk waar jongeren hun energie kwijt kunnen.
– Het Aagtenpark (gerealiseerd op de oude vuilnisbelten) is gedeeltelijk opengesteld en in gebruik genomen.
– Activiteiten voor de jeugd bij de Kinderboerderij De Baak via het Centrum Natuur en MilieuEducatie.

(Dit is ook participatie)
Erkenning
Als voorzitter van de KLM – Klub Lange Mensen, krijg ik vaak opmerkingen
over mijn lengte. De vraag of het koud is boven, is dan nog de vriendelijkste.
In de supermarkt wordt mij wel eens gevraagd om ‘iets van boven’ te pakken en aan te reiken .
Laatst werd mij dat weer gevraagd door een zeer oude dame, voorovergebogen voortgaand met een rollator.
Toen ik het gevraagde artikel aan haar had gegeven vroeg zij mij, met pretlichtjes in haar ogen: „Wilt u nog iets van beneden hebben? ”

Het was een moment van erkenning van ons beider mogelijkheden .

John Hekelaar
Rubriek “Ikje”
NRC Handelsblad 5 oktober 2013

Hoofdstuk 1: “De Mens”
– Ieder moet kunnen deelnemen.
– Geen eigen bijdragen in de Jeugdzorg.
– Sociaal coördinatoren als entree voor alle hulpvragen in het sociale domein.
– Ruimte om te bewegen.

In de komende jaren decentralisaties van de Wet Jeugdzorg, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Participatiewet

Inleiding:
De gemeenten in Nederland staan aan de vooravond van één van de grootste stelselwijzigingen uit de geschiedenis. De verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg, het grootste deel van de AWBZ (kostbare en langdurige zorg) en de inzetbaarheid van de groep mensen, die moeilijk een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, komen op het bordje van de gemeenten. Vroeger was dit een taak voor de Rijksoverheid en/of de Provincie. Nu moeten de Gemeenten deze taken uitvoeren. Vanuit het Rijk wordt daarvoor extra geld aan de gemeenten gegeven. Het gaat om veel geld (de gemeentebegroting wordt bijna verdubbeld). Maar het is wel minder dan het Rijk er aan uitgaf toen het Rijk deze taken nog zelf uitvoerde.
Een grote uitdaging voor de gemeente. Er komen een aantal nieuwe taken bij, terwijl de gemeente juist bezig is om taken af te stoten. Met de, in de troonrede genoemde, participatie-samenleving wordt namelijk bedoeld dat we in Nederland anders moeten gaan denken. Als burgers een probleem hebben, moeten de burgers niet eerst naar de overheid kijken om dat probleem op te lossen, maar eerst kijken wat je zelf kunt doen of je omgeving. Pas als dat niet meer lukt, vraag je hulp aan de overheid. Die manier van denken gaat ook gelden voor de nieuwe taken die de gemeente krijgt.
De PvdA heeft een duidelijk plan hoe we deze taken willen gaan uitvoeren. We maken daarbij onderscheid naar activiteiten gericht op het stimuleren van de sociale samenhang in de wijk (de civil society) en het helpen van mensen met een individuele hulpvraag.
De sociale samenhang in de wijk willen we stimuleren door het wijkgericht werken om te vormen naar buurtteams.

De buurtteams zullen allerlei activiteiten ontwikkelen om buurtbewoners elkaar te laten ontmoeten. Dat kunnen sociale ontmoetingsmomenten zijn maar ook bijvoorbeeld cursussen, die helpen om zelfstandig te kunnen blijven. De Stichting Welzijn zal daarin een belangrijke rol blijven spelen. In de toekomst is de wijkcoördinator in de sociale wijkteams het aanspreekpunt voor de gemeente.
Voor de individuele hulpvraag wil de PvdA kijken of we die persoon kunnen helpen zelf oplossingen te vinden. Om dat goed te kunnen organiseren wil de PvdA ‘sociaal coördinatoren’ aanstellen. Als het niet lukt om de problemen samen met de cliënt op te lossen willen we goede afspraken hebben met vrijwilligersorganisaties én met professionele zorgaanbieders om een oplossing op maat aan te kunnen bieden. Ook hierbij wordt de sociaal coördinator de contactpersoon om die hulp aan te vragen. Of die oplossing altijd voor rekening van de gemeente zal zijn, hangt af van de aard van de vraag. De PvdA staat er voor dat niemand in de kou blijft staan. Dat is een absolute eis. Ieder mens moet de mogelijkheid hebben zo goed mogelijk te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij.
In de bestaande uitvoering van bijvoorbeeld de Jeugdzorg zie je vaak dat een groot aantal hulpverleners bij hetzelfde gezin actief zijn, vaak ook zonder dat ze dat van elkaar weten of met elkaar overleggen. Dit zal anders moeten. Met de inzet van de sociaal coördinator kan de kwaliteit worden verbeterd. Dat kan energie en geld besparen.

De PvdA Beverwijk is tegen een eigen bijdrage in de Jeugdzorg.

Met ingang van 1 januari 2015 zal de Participatiewet in werking treden. De nieuwe wet vervangt de wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong. Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Met de Participatiewet wil het kabinet hen helpen weer mee te doen in de samenleving. Voor de mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. Voor de moeilijke gevallen wordt het instrument loonkostensubsidie ingezet. De werkgever ontvangt een loonkostensubsidie om het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het WML (wettelijk minimum loon) te compenseren.

IJmond Werkt!
Per 1 januari 2015 wordt de sociale werkvoorziening gesloten voor nieuwe werknemers. De PvdA pleit voor behoud van beschut werk – ook na 1 januari 2015 – voor mensen die kansloos zijn op de reguliere arbeidsmarkt.

IJmond Werkt! wordt met de Participatiewet de schakel tussen de werkgever en de mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag geholpen moeten worden. Hiermee worden de kansen op succesvolle plaatsing vergroot. IJmond Werkt! is, reeds per 10 april 2013 gevormd en houdt zich naast de WSW ook bezig met reïntegratie van bijstandsgerechtigden binnen de IJmondgemeenten. Het budget van IJmond Werkt! is in de loop der jaren steeds verder verlaagd, terwijl de instroom van bijstandscliënten is toegenomen. IJmond Werkt! staat voor een grote uitdaging om met minder geld toch nog een goed resultaat neer te zetten. Om IJmond Werkt! enigszins te helpen, dienen de IJmondgemeenten zoveel mogelijk werk onder te brengen bij IJmond Werkt!

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Voor de decentralisatie AWBZ en de nieuwe WMO zal gezorgd worden dat een ruim pakket aan professionele hulp beschikbaar is. De verhalen dat de buren iemand moeten helpen met douchen of dat kinderen hun ouders maar in huis moeten nemen, slaan wat betreft de lokale PvdA nergens op. Uiteraard wordt er van uitgegaan dat mensen elkaar gewoon zullen helpen. De gemeente zal ondersteuning leveren aan mantelzorgers en vrijwilligers, maar er blijft ook een ruim aanbod aan professionele hulp. De gemeente zal daar prijs- en kwaliteitsafspraken mee blijven maken. Er wordt wel kritisch gekeken welke hulp iemand echt nodig heeft. Ook hier komt maatwerk in de plaats van standaard verstrekkingen. Een aantal zaken zullen eigen bijdragen kennen. Wie dat niet kan betalen krijgt via de bijzondere bijstand een vergoeding.
Om te zorgen dat hulp dicht bij huis kan worden geboden zullen sociaal coördinatoren worden benoemd. Deze sociaal coördinatoren zijn onafhankelijk en in dienst van de gemeente. Rond de sociaal coördinator wordt een sociaal team gevormd waarin specialisten vanuit de diverse zorgaanbieders de sociaal coördinator ondersteunen en adviseren met betrekking tot hulpvragen.

De bijzondere kenmerken van een wijk gecombineerd met de kennis van de diverse hulpverleners en de sociaal coördinator staat borg voor een maatwerk dienstenaanbod, zodat ieder die hulp nodig heeft dat ook krijgt. In de plannen van de PvdA zal de sociaal coördinator het startpunt zijn voor elke hulpvraag in het sociale domein, dus zowel voor WMO, jeugd als werk. Van daaruit kunnen en zullen professionals worden ingezet als dat nodig is.

Minimabeleid
De raadsperiode 2010-2014 ging gepaard met de economische crisis. De economische crisis heeft tot meer werkloosheid en een toename van het aantal bijstandscliënten geleid. Door de lokaal tijdig genomen bezuinigingsmaatregelen zijn de voorzieningen, ondanks de moeilijke tijd, op peil gebleven. In economisch moeilijke tijden zijn de minima zoveel mogelijk ontzien. De voorzieningen hebben bijgedragen aan de participatie van de financieel kwetsbare mensen.
De PvdA blijft ook voor de komende raadsperiode pleiten voor de handhaving van het voorzieningenniveau. Daarbij moet kritisch gekeken worden naar de noodzaak van de aanvragen op voorzieningen en het misbruik van de voorzieningen moet voorkomen worden. Vanaf 1 januari 2015 zal het minimabeleid een integraal onderdeel zijn met de decentralisaties. Het sociale team zal, als het aan de lokale PvdA ligt, daarin een sleutelrol vervullen.
De PvdA vindt dat de bijzondere bijstand zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Met als visie: gebruik de mogelijkheden van financiële ondersteuning als opstap naar een bestaan los van een uitkering. De bijzondere bijstand geldt ook voor mensen die een inkomen hebben tot 110% van het sociaal minimum. De bijzondere bijstand helpt voorkomen dat mensen in een sociaal isolement terecht komen. Indien daar ruimte voor kan worden gevonden wordt de grens van 110% verhoogd. De voorzieningen voor de minima zijn in de afgelopen raadsperiode zoveel mogelijk gelijkluidend gemaakt binnen de IJmondgemeenten, Dit is een zeer goede ontwikkeling, die een verdere uitbouw van de regiogedachte rechtvaardigen.

Schuldhulpverlening.
In een tijd waarin steeds meer mensen financieel in de knel komen, is het belangrijk dat deze mensen snel en deskundig worden geholpen om hun financiële zaken op orde te krijgen. Hoe langer je wacht hoe groter de problemen worden. Wachtlijsten in de schuldhulpverlening dienen naar de mening van de PvdA worden voorkomen. Ook vindt de lokale PvdA het belangrijk dat de toelatingseisen worden aangepast aan de problemen van deze tijd.
Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) met een eigen huis komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor deze dienstverlening. De PvdA vindt dat het mogelijk moet zijn ook voor hen een stuk dienstverlening aan te bieden als de schulden oplopen.

Armoedebeleid.

De Gemeente ontvangt gelden van de Rijksoverheid die bestemd zijn voor armoedebestrijding. De PvdA is van mening dat deze gelden dan ook voor dit doel moeten worden gebruikt. Het belang gaat hier ook verder dan alleen de uitkeringsgerechtigde, want ook de andere leden van het gezin hebben recht op een plek in het maatschappelijk gebeuren. Met name de kinderen van mensen met een minimaal inkomen, moeten kunnen deelnemen aan activiteiten waarmee ook andere kinderen bezig zijn. Denk hierbij aan sport, bibliotheek en welzijnsactiviteiten.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de voedselbank. De PvdA vindt het belangrijk dat deze voorziening beschikbaar blijft. Een belangrijke voorziening voor mensen die tijdelijk in de knel zitten en niet aanmerking komen voor een uitkering, zoals bijvoorbeeld ZZP’ers of mensen in een eerste periode na een echtscheiding.

Onderwijs
Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. De PvdA wil dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid in woord en daad uitdraagt voor goed onderwijs voor alle kinderen. Daarom voert de gemeente ook een eigen lokaal onderwijsbeleid, gericht op het goed presteren van scholen en leerlingen. Daar hoort een fijne leer- en leefomgeving bij voor de jeugd, net als het bieden van perspectief en toekomst.
Inhoudelijk is onderwijs geen taak meer van de gemeente. Wel is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting. De meeste scholen hebben een mooie accommodatie, daar is fors op geïnvesteerd. Scholen en omgeving zijn veilig en toegankelijk. De school hoort een plek te zijn waar kinderen graag komen, waar het schoon en veilig is. De school moet het beste uit de kinderen naar boven halen. De school werkt samen met de buurt en andere instanties die zich ook met kinderen en hun omgeving bezig houden.

De PvdA is blij met de brede opleidingsmogelijkheden die onze regio heeft. Toch zou er gekeken moeten worden naar het binnenhalen van een HBO-opleiding. Het Kennemer College heeft enkele jaren geleden al goed ingezet met een vakcollege techniek, maar hier kan misschien nog een verlenging tot HBO niveau plaatsvinden.
Andere kansen liggen er ook op het vakgebied van zorg en welzijn, aangezien deze sector ook in de werkgelegenheid breed vertegenwoordigd is in en rond Beverwijk.
De onderwijsvoorzieningen in en rond Beverwijk zijn prima. Het merendeel van de kinderen heeft daardoor ook de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. Echter ook in Beverwijk zijn kinderen met een onderwijsachterstand. Eind 2013 is een beleidsplan voor de periode 2013 – 2014 vastgesteld hetgeen de basis is voor het onderwijsachterstandenbeleid voor de collegeperiode 2014 – 2018.

De PvdA is van mening dat ouders een eigen verantwoordelijkheid hebben en daarop aangesproken en gefaciliteerd dienen te worden om onderwijsachterstand actief aan te pakken. De PvdA vindt dat de ouders erbij betrokken moeten worden. Consultatiebureaus hebben een duidelijke signaleringsfunctie en dienen kinderen door te verwijzen naar vroeg- en voorschoolse educatie. Het contact met peuterspeelzalen, kinderopvang en de basisscholen dient daarom te worden geïntensiveerd.
In 2015 gaat (waarschijnlijk) de nieuwe wetgeving omtrent peuterspeelzalen/ kinderdagverblijven in. De PvdA lokaal zal er scherp op toezien dat alle kinderen gebruik kunnen maken van de opvang.

Passend Onderwijs
De PvdA wil het idee van ‘passend onderwijs’ vasthouden, maar dan wel met voldoende tijd, geld, expertise en draagvlak. Zoveel mogelijk kinderen op de “gewone” school, met de ondersteuning die daarbij hoort. Daarnaast goed speciaal onderwijs voor de kinderen die het anders echt niet redden. Met kleine groepen en intensieve begeleiding.
Dit is de landelijke visie en feitelijk valt dit ook niet onder het takenpakket van de gemeente. De lokale PvdA vindt het wel belangrijk dat de vinger aan de pols gehouden wordt. De lokale PvdA vindt dit een aandachtspunt voor de sociale teams in samenspraak met de ouders en school.

Maatschappelijke stage
De PvdA is een groot voorstander van het voortzetten van de maatschappelijke stages. Maatschappelijke stages vormen het voorportaal van het vrijwilligerswerk en het is heel waardevol dat alle jongeren hiermee kennis maken. Veelal leidt een maatschappelijke stage tot structureel vrijwilligerswerk in de toekomst.

Veilig voelen, veilig zijn
De meeste inwoners van Beverwijk voelen zich veilig. Het is misschien niet haalbaar, maar alle Beverwijkers zouden zich veilig moeten voelen. Onveiligheid wordt al snel gelijkgesteld met criminaliteit. Het bestrijden van criminaliteit is slechts één factor die bijdraagt aan het verhogen van (gevoelens van) veiligheid. Dat gebeurt door een mix van voorkomen en handhaven, van preventie en repressie, waarbij niet alleen de overheid maar ook elke burger een rol en verantwoordelijkheid heeft.
Het meldpunt huiselijk geweld o.a. voor ouderen moet blijven bestaan.

Veiligheid begint met schone wijken. Als verloedering begint moet daar snel op worden gereageerd, want een vieze, een slecht verlichte of onoverzichtelijke buurt is al gauw een onveilige buurt. Tegengaan van verloedering betekent ook dat overlastgevende groepen moeten worden aangepakt, dat horeca-overlast wordt beperkt en als blijkt dat er ergens regelmatig verkeersongevallen zijn, wordt onderzocht wat hiervan de oorzaak is en wordt gezocht naar mogelijk oplossingen. Bij het signaleren van dit soort zaken kunnen de wijkgroepen de gemeente en politie helpen.

Speelvoorzieningen in de wijken
Op het onderhoud van speelvoorzieningen in de wijken is bezuinigd. Dit heeft tot gevolg dat een aantal speeltoestellen verwijderd zijn en plekken leeg blijven door gebrek aan investeringsbudget. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn. Kinderen zijn creatief genoeg om zelf een spel te verzinnen, zolang er maar voldoende ruimte is om te bewegen. Dit moet een schone, hele en veilige ruimte zijn en dat blijft een speerpunt. Ook moet er aandacht blijven voor een goede spreiding van speelplekken in de wijken.
De speeltuinen van de Speeltuincentrale Beverwijk hebben enkele jaren geleden met o.a. een gemeentelijke bijdrage een flinke kwaliteitsimpuls gehad. De speeltuinen voldoen hiermee voor de komende jaren aan de hoge veiligheids- en kwaliteitseisen voor speeltuinen. Ook in de toekomst moeten deze speeltuinen door de gemeente ondersteund worden als dat nodig blijkt te zijn. Het is geweldig dat in deze tijd nog zulke oases van speelplezier, met toezicht, voor kinderen in Beverwijk bestaan. Speeltuinen zijn ook sociale ontmoetingsplekken voor ouders en dragen bij aan de sociale cohesie in de wijken.

Jeugd en jongeren
Een groot succes zijn de activiteiten op het gebied van sport en spel in de wijken. De activiteiten van StreetRuleZ Beverwijk hebben zich bewezen. Veel jongeren komen zo op een laagdrempelige manier toe aan bewegen en dat is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkelingen. Het is ook een prima manier om jongeren waarvan de ouders weinig geld hebben activiteiten aan te bieden. Bovendien worden zo contacten gelegd door de jongerenwerkers die signalen van jeugd met problematiek oppikken en -indien nodig- doorzetten in hulpverlening. School, sport, muziek en andere kunstvormen zijn belangrijke partners van de jeugd. Initiatieven als Plecae2be en het ambulant jongerenwerk worden gesteund.

Ouderen
De PvdA staat er voor dat niemand tussen het wal en het schip valt en zeker niet de ouderen. Oplossingen op maat worden gezocht in samenwerking met de sociaal coördinator.
De huisbezoeken aan ouderen in het kader van voorlichtingsbeleid van de gemeente over gezondheid en welzijn dienen gecontinueerd te worden. De PvdA wil dat de leeftijdsgrens voor deze huisbezoeken weer teruggebracht wordt van 80 naar 75 jaar.
De loketfunctie bij de gemeente (ook op afspraak) moet blijven bestaan. Internet is nog niet voor alle (oudere) inwoners inzichtelijk.
In de woonvisie zal rekening gehouden dienen te worden met levensloopbestendige woningen. Ook mogelijkheden voor het ontwikkelen van andere woonvormen voor ouderen (o.a. migranten) worden door de PvdA gestimuleerd.

Voor ouderen zijn er in Beverwijk/Wijk aan Zee recreatiemogelijkheden, mogelijkheden voor belangenbehartiging en cursussen. Er zijn diverse huisvestingsmogelijkheden, waaronder woonzorgcentra. Voor de PvdA lokaal zijn dit belangrijke voorzieningen, die blijvend horen bij onze stad.
In de wijken worden voor ouderen bijvoorbeeld wandelactiviteiten georganiseerd, die gestimuleerd worden vanuit de gemeente. Een prima manier om de doelen van bewegen en sociale cohesie te combineren. Dit moet verder uitgebreid worden met andere vormen van bewegen. Hoe langer mensen in beweging blijven, hoe langer ze zelfredzaam zullen blijven en dat is van groot belang in onze veranderende samenleving.
Ook worden er voor ouderen themabijeenkomsten georganiseerd met als doel zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. In de themabijeenkomsten wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan valpreventie, inbraakpreventie en hoe om te gaan met verlies. De lokale PvdA ondersteunt deze activiteiten.

Sport
Beverwijk heeft uitstekende binnen- en buitensportvoorzieningen en een goed functionerende stichting Sportaccommodaties. De PvdA wil dat sport voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Daarnaast pleit de PvdA voor het zo mogelijk sportief inrichten van de openbare ruimte (trapveldjes, speelplaatsen, parken en pleinen). Het Johan Cruijff Court is daar een goed voorbeeld van en draagt bij aan een leefbare wijk.
De PvdA vindt topsportevenementen belangrijk, maar legt het primaat bij de breedtesport. Elke investering in topsport zal gepaard moeten gaan met een minstens even grote investering in de breedtesport.
De PvdA wil dat de gemeente concrete verbanden blijft leggen tussen sport en andere disciplines als gezondheidszorg, jeugdbeleid, veiligheid, ruimtelijke ordening en WMO. Dat is logisch, want sport heeft een duidelijke maatschappelijke meerwaarde. Het is goed voor het lijf maar ook voor integratie en sociale cohesie. Sport stimuleert dat niemand buitenspel staat en dat iedereen gezond en actief kan participeren in de samenleving.


Hoofdstuk 2: De Stad en het Dorp

Wonen Beverwijk/Wijk aan Zee
– Wijkgericht Werken.
– Openbare ruimte: heel, schoon veilig
– Inzetten op groen.
– Gebruik openbaar vervoer en fiets stimuleren.
– Parkeren
– Middenstand (Breestraat, Zeestraat, Plantage en Wijkerbaan)
– Stationsgebied
– Milieu
– Dierenwelzijn
– Monumenten

PvdA Lokaal: Sterk en sociaal ook op het gebied van wonen.
Er zal in 2015 een nieuwe woonvisie komen, voortbordurend op de woonvisie 2010-2014. Keuzevrijheid voor de doelgroep voor de sociale woningbouw is voor de PvdA een speerpunt.
De PvdA vindt dat alle inwoners het recht hebben op een voor hen bereikbare woning. Met de nieuwe Europese wetgeving mogen de woningcorporaties alleen nog maar voor sociale huurwoningen zorg dragen. Er zal gekeken moeten worden naar hoe het probleem van de achterblijvende nieuwbouw vrije sector huur opgelost kan worden. Aangezien er een grote groep mensen is in Beverwijk met een inkomen tussen de 34.000/40.000 euro die geen hypotheek rond kunnen krijgen, maar ook niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, is dit een groep die de komende jaren aandacht vraagt.

Dat betekent dat er bijvoorbeeld een ontwikkelaar in dit gat moet springen. De PvdA wil dat de regio dit oppakt en dit tot een speerpunt maakt.
Vooruitlopend op de nieuwe Woningwet wil de lokale PvdA de regionale huurwoningmarkt ook openstellen voor inwoners van Zuid Kennemerland en viceversa.
De PvdA is blij met de komst van de startersleningen in Beverwijk, waardoor een eigen woning voor een groter deel van onze bevolking bereikbaar wordt. Maar ook starters uit de rest van Nederland zijn zonder leeftijdsbeperking welkom in Beverwijk .
In de nieuwe woonvisie wil de PvdA aandacht voor studentenhuisvesting. Veel jongeren willen tijdens hun studie zelfstandig wonen in hun vertrouwde woonomgeving. Beverwijk is door zijn OV knooppunt een prima uitvalsbasis voor studeren in Amsterdam, Alkmaar of Haarlem. Misschien is het mogelijk om leegstaande kantoren dichtbij het station om te bouwen tot studentenhuisvesting.

Er worden voldoende levensloopbestendige woningen gebouwd. Ook kleinschalige woonvormen horen daarbij. Voor ouderen en oudere migranten dienen specifieke programma’s ontwikkeld te worden om te voorkomen dat zij in een dubbel sociaal isolement raken.

Stationsplein/WijkerPoort
De boogflats op het Stationsplein komen er niet en ook de school van Heliomare komt niet aan het Stationsplein. De economische crisis en voortschrijdend inzicht zijn daar debet aan. Dat is jammer, maar het biedt ook nieuwe kansen. Voor de komende Raadsperiode heeft de PvdA de ambitie om nieuwe plannen voor dit gebied te ontwikkelen en nieuwe initiatieven te omarmen. Daarbij wordt gedacht aan het bebouwen van de WijkerPoort, bijvoorbeeld nieuwbouw Nova College of Heliomare (is wat ons betreft nog steeds bespreekbaar). De huidige locatie van het NOVA College komt dan vrij voor woningbouw.
Op het gebied van de voormalige kinderboerderij denkt de PvdA aan woningen voor een doelgroep, die veel gebruik wil maken van het Openbaar Vervoer.

Woningbouw Wijk aan Zee
De mogelijkheden voor woningbouw in Wijk aan Zee zijn voor een groot deel gekoppeld aan het vertrek van de school van Heliomare. Het is belangrijk voor de leefbaarheid van Wijk aan Zee en het in stand houden van het voorzieningenniveau dat het woningaantal uitbreidt. Particuliere initiatieven voor woningbouw zullen gestimuleerd worden.

Wijkgericht Werken
PvdA blijft zich inzetten voor wijkgericht werken. De burgers van Beverwijk en Wijk aan Zee dienen actief betrokken te blijven bij de leefbaarheid van onze stad. Dit is en blijft een belangrijk speerpunt van de PvdA.
Wijkgroepen zijn, zeker in deze tijd van regionalisering en schaalvergroting, van groot belang. De PvdA is altijd warm voorstander geweest van het wijkgericht werken. Wijkbewoners hebben op deze manier hun steentje kunnen bijdragen aan allerlei zaken rond de fysieke en sociale leefomgeving van Beverwijk. Wijkgroepen of wijkgroepsleden hebben vaak aan de wieg gestaan van initiatieven waardoor Beverwijk een stukje leuker is geworden. Denk bijvoorbeeld aan het Cruijff Court, de extra bomen, de platanen op de Breestraat en de wandelvierdaagse voor ouderen. Hiermee laten zij hun betrokkenheid en inzet van de wijk zien.
De bezuinigingen nopen om ook kritisch naar de organisatie van het wijkgericht werken te kijken. De formatie van wijkcoördinatoren gaat omlaag dat betekent dat er een andere invulling moet worden gegeven aan hun taak. Van belang is dat de wijkgroepen de regie nemen en houden. Zij hebben naast een signaleringsfunctie vanuit hun wijk ook een rol en taak voor het zorgen voor de sociale samenhang.
De PvdA wil dat de wijkcoördinator een laagdrempelig aanspreekpunt blijft en vindt het ook duidelijk van belang dat er een goed gemeentelijk meldpunt blijft (256256) waar verzoeken om handhaving of meldingen uit de openbare ruimte snel worden opgepakt!
Mogelijk dat in de toekomst de wijkcoördinator aansluiting krijgt bij de sociale teams.

PvdA gaat voor een prettige woonomgeving
Ondanks de bezuinigingen vindt de PvdA het nog steeds belangrijk dat er volop aandacht is voor groen in de wijken. Groen geeft kwaliteit aan de woonomgeving. Door het slim inzetten op omvorming wordt bespaard op onderhoudskosten, maar blijft het groen in de wijken gehandhaafd.
Bij de wijkontwikkeling van de Plantage wil de PvdA dat de gemeente zoveel als mogelijk de eerdere ambities waarmaakt op het gebied van de openbare ruimte en groen. De wijk Plantage verdient een kwaliteitsimpuls, dat is een speerpunt van de lokale PvdA.

Openbare ruimte: schoon, heel en veilig
De kunst van het inrichten van de openbare ruimte is om het zo te doen dat mensen er langer willen verblijven. In de Breestraat is in het verleden naar aanleiding van wensen uit de wijkgroep gevraagd om de toevoeging van bankjes met extra bomen: Platanen. Dit heeft het gewenste effect gehad. Veel Beverwijkers maken hier gebruik van. Ook het heringerichte Willem Alexanderplantsoen, kinderboerderij en educatiecentrum De Baak zijn hier goede voorbeelden van.
PvdA kiest voor groen
Beverwijk heeft een dichtbebouwde stad, maar ook grote meerdere groene buffers, zoals het Overbos, Park Scheijbeeck, Binnenduinrand, Aagtenpark en de Buitenlanden. Beverwijk is een stedelijk gebied met prachtige groengebieden om te recreëren.
De eerste fase van het Aagtenpark is opgeleverd en de tweede fase zal niet lang op zich laten wachten. De recreatiemogelijkheden voor Beverwijkers nemen met dit laagdrempelige struinpark, grenzend aan de Broekpolder, toe.
De PvdA vindt het belangrijk dat er niet langer alleen naar de kwantiteit van het bomenbestand wordt gekeken, maar ook naar de kwaliteit, de diversiteit en of de boom beeldbepalend is. Wij vinden het een goede keus om te kiezen voor grotere bomen met uitstraling, De PvdA blijft streven naar een groene uitstraling; Er zal in samenspraak met bewoners en de Groene Long onderzocht worden of er fruitbomen in het Overbos geplant kunnen worden.
Een aandachtspunt bij groen is het maaibeleid. Over het algemeen is het beleid duidelijk. Op speelvelden moet intensief gemaaid worden. Gras in de buurten moet ook kort gehouden worden. Het is iets anders als het om de bermen gaat. Sommige bermen zijn een goede leefomgeving voor bloemen, insecten en bijen. Het is dan zonde als er te vroeg gemaaid wordt. De PvdA wil dat er indien mogelijk rekening gehouden wordt met de bloeiperiode. Als de verkeersveiligheid in het geding komt, is het een andere zaak. Dan gaat veiligheid voor.

PvdA stimuleert fietsgebruik en Openbaar Vervoer (OV)
Het stimuleren van het fietsgebruik en het openbaar vervoer draagt bij aan het verbeteren van de leefomgeving.
De realisatie van de openbare ondergrondse fietsenstalling bij het station wordt toegejuicht. Het realiseren van de fietsenstalling geeft ook mogelijkheden om het Stationsgebied tot een aantrekkelijk verblijfsgebied om te vormen.
Voor de herinrichting van dit gebied is echter nog geen budget gereserveerd. De PvdA zal zich de komende jaren inzetten om hier dekking voor te vinden. Een aantrekkelijke entree stimuleert ook het gebruik van het openbaar vervoer.
De PvdA wil goede regionale aansluitingen op de “knooppunten” fietspaden. Plaatselijk is het goed geregeld, maar in de regio zal er meer aandacht moeten zijn voor een doorgaande lijn.

Het fietspad achter het Stadhuis naar Velsen-Noord moet een officiële status krijgen en dient dan ook verlicht te worden, De gevaarlijke oversteek bij de Velsertraverse wordt hiermee voor een aantal fietsers voorkomen. Deze uitvoering moet samen met de gemeente Velsen worden aangepakt.
Beverwijk is al lange tijd een belangrijk OV-knooppunt voor de regio. Dit moet zo blijven. De PvdA Beverwijk zal dit belang zowel provinciaal als landelijk blijven promoten. Buslijn 73 wordt geen regio-liner en daar is de PvdA verheugd over. De PvdA pleit dat de busverbindingen zoveel als mogelijk onze wijken blijven bedienen. Hierdoor zullen de mensen eerder voor het OV kiezen.

Parkeren
De parkeermogelijkheden in Beverwijk zijn goed. Sinds er ook in de wijken met klankbordgroepen is gekeken naar mogelijkheden om knelpunten op te lossen, is er veel verbeterd en zijn burgers over het algemeen redelijk tevreden. Toch blijft parkeren een aandachtspunt, zeker omdat ook de tarieven voor betaald parkeren steeds onderwerp van discussie zijn. De tarieven in Beverwijk zijn afgestemd op de ontwikkeling van de parkeergarage aan het Meerplein. Daar is voorlopig nog geen zicht op, dus staat de PvdA op het standpunt dat de parkeertarieven op dit moment niet verder hoeven te stijgen tot het moment dat er zicht is op bouw van de garage Meerplein.
Het belangrijkste argument voor betaald parkeren blijft voor ons de regulering. Vandaar dat de PvdA blij is met het gratis toegankelijk parkeerterrein aan de Wijckerpoort. Mensen kunnen met een iets langere loopafstand nog steeds gratis parkeren. Dit is een goede zaak ook voor de ondernemers in de binnenstad.
Uitbreiding van blauwe zones is op korte termijn niet te verwachten en ook niet wenselijk. Wel is het van belang problemen op het gebied van parkeren in wijken snel te signaleren en op te pakken.
Betaald parkeren is wat de PvdA betreft geen melkkoe en dat moet ook zo blijven. Wel is het een prima idee om vanuit het parkeerfonds het beheer van de in 2014 op te leveren openbare ondergrondse fietsenstalling bij het Stationsplein te betalen. De PvdA is altijd een warm voorstander geweest van het realiseren van deze voorziening, aangezien we het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met de fiets willen stimuleren.
Het feit dat de stalling gratis toegankelijk wordt, vinden wij heel belangrijk om te voorkomen dat fietsen her en der in de omgeving van het station geparkeerd worden. Handhaving van het wild parkeren van de fietsen, na realisatie van de ondergrondse fietsenstalling, vinden wij dan ook cruciaal.

Parkeren Breestraat
Met de invoering van parkeren van auto’s op de Breestraat in 2012 is een rommelig beeld ontstaan. De uitstraling van de Breestraat heeft hier onder te lijden. De PvdA wil zich de komende raadsperiode inzetten op verbetering van de uitstraling van de Breestraat door het fors verminderen, of zelfs het terugdraaien van het parkeren van auto’s.

Parkeren Wijk aan Zee
In het kader van toeristisch belang: geen uitbreiding betaald parkeren in Wijk aan Zee!!

Middenstand
De PvdA ziet een probleem als het gaat om het teruglopende winkelbestand in Beverwijk. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de crisis. In diverse detailhandel visies, zowel lokaal voor Beverwijk en Wijk aan Zee als regionaal met Heemskerk en Velsen wordt de terugloop geconstateerd. Deze rapporten zijn al enkele jaren oud en het effect van de crisis in die rapporten was nog beperkt. Deze trend is niet uniek voor onze regio maar algemeen. In een onderzoek binnen de gehele Randstad worden diverse oorzaken aangegeven. Veranderd koopgedrag, meer aankopen via internet en de sluiting van zaken, omdat er geen opvolger, is zijn de belangrijkste oorzaken. Wij geloven niet dat winkelen in de toekomst niet meer zal bestaan. Dagelijkse boodschappen worden binnen de eigen leefomgeving gedaan. Voor de niet dagelijkse boodschappen is de klant geneigd ook buiten de eigen gemeentegrenzen te kijken. Internet speelt een belangrijke rol waarbij het soms gaat om oriënteren in de winkel en vervolgens kopen via internet, veelal vanwege de laagste prijs. Andersom komt echter ook veel voor oriënteren op internet maar vervolgens kopen in de winkel vanwege service en advies. Een winkelgebied, dat aanspreekt voor de niet dagelijkse boodschappen moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
• Goede bereikbaarheid en makkelijk parkeren
• Goed winkelaanbod, juist ook in de segmenten waar men graag persoonlijk wordt geholpen
• Innovatieve combinatiemogelijkheden met internet
• De mogelijkheid om ook de dagelijkse boodschappen in hetzelfde gebied te doen (efficiënt shoppen)
• Een dagje winkelen moet een dagje uit zijn dus fun en horeca zijn belangrijk

Naar de mening van de PvdA heeft Beverwijk goede kansen om haar regionale positie voor de middenstand te heroveren. De plannen om het centrum te vernieuwen met onder andere winkelbebouwing op het Meerplein zijn juist ook met dat doel ontwikkeld. Helaas heeft ook hier de crisis voor vertraging gezorgd waardoor in het centrum een onzekere en deels ook rommelige situatie is ontstaan. De PvdA blijft voorstander van het ontwikkelen van het Meerplein. Wel met minder vierkante meter winkeloppervlak maar ook met voldoende horeca en goede parkeergelegenheid. Daarmee ontstaat de benodigde infrastructuur om het Beverwijkse centrum weer een gezond winkelklimaat te geven.

Naast deze infrastructuur is het uiteraard ook belangrijk dat de ondernemers zelf de handen uit de mouwen steken. Publiektrekkende activiteiten zijn primair de verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf. De proef met city management is vooralsnog niet bemoedigend. Er zijn wel een aantal goede activiteiten georganiseerd maar het draagvlak en daarmee de financiering onder en door de winkeliers verloopt moeizaam. Inmiddels is besloten dat de financiering plaatsvindt vanuit een stimuleringsfonds voor ondernemers. Dit fonds wordt gevuld door een verhoging van de OZB niet woningen. Dit fonds is overigens niet exclusief voor de winkeliers in het centrum maar ook voor andere winkelcentra en voor overige ondernemersinitiatieven.
Het beleid met betrekking tot de wijkwinkelcentra ligt op koers. Bij de Wijkerbaan is het zaak dat de resterende woningen snel worden gebouwd, zodat er voldoende populatie is voor de dagelijkse boodschappen. De uitbreiding van de Vomar op de Plantage zal, verwachten wij, ook een positief effect hebben voor de andere winkeliers in dit winkelcentrum.

Wijk aan Zee blijft ons zorgen baren. Het is absoluut noodzakelijk dat er nieuwe woningen in Wijk aan Zee komen zodat er voldoende bestaansrecht is voor de middenstand.

Natuur en Milieu
Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. Onze ambities zijn hoog. De PvdA wil bereiken dat Nederland in 2050 een 100 procent duurzame economie is. Lokaal/regionaal milieubeleid is noodzakelijk om deze ambitie te realiseren en onze omgeving schoon en gezond te houden. Hierbij is het noodzaak dat iedereen binnen de gemeente/regio zich hiervoor inzet. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzame stad.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
– De PvdA wil vervuiling door auto’s in de stad zoveel mogelijk tegen gaan. Auto’s zijn nog steeds één van de grootste vervuilers. In de gemeente wordt de fiets en het openbaar vervoer daarom maximaal gefaciliteerd onder andere door aansluitende fietspaden in de regio.
– De PvdA wil het aanleggen van oplaadpunten voor elektrische auto’s en scooters stimuleren De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld met haar eigen elektrische wagenpark.
– Het gebruik van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw zal bevorderd worden. Bij aanbestedingen en bestemmingsplannen wordt dit als eis opgenomen.
– De PvdA wil het huidige woningbestand energiezuiniger maken, bijvoorbeeld door in de prestatieafspraken met woningcorporatie(s) duurzaamheid als doel op te nemen of door subsidie te verstrekken voor (of te wijzen op) energiebesparende maatregelen en woningisolatie.
– Met publiekscampagnes zullen de bewoners erop gewezen worden dat woningisolatie bijdraagt aan een schoner milieu en stookkosten bespaart. Ook de aanschaf van zonnepanelen en groene daken zullen gestimuleerd worden.
– Duurzame alternatieven voor energiebesparende technologieën voor de gebouwen in de gemeente worden gestimuleerd. Zo wil de lokale PvdA dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van o.a. zonnepanelen, groene daken en ledverlichting.
– De PvdA wil dat de gemeente actief op zoek gaat naar afnemers voor de WKO (warmte koude opslag) binnen het stationsgebied.
– Openbare ruimte worden ecologisch beheerd. Variatie in beplanting van perkjes en groenstroken en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk. Dit bevordert ook de bijenstand.
– Kinderen blijven betrekken bij natuur en milieu. Het belang van het NME-centrum (natuur en milieu educatie) bij de Baak wil de PvdA blijven subsidiëren

Afvalbeheer
Nog steeds blijkt dat er rondom de ondergrondse containers veel vuil wordt neer gezet waardoor de buitenruimte een rommelig beeld geeft. Meestal betreft het grof huishoudelijk afval dat niet in de containers past.
• De PvdA wil onderzoeken of het mogelijk is om op een vaste dag in de week/maand weer grof vuil op te halen.
• De PvdA wil meer ophaalplekken voor plastic afval creëren of zorgen dat de frequentie van het legen van de containers wordt verhoogd.
• De PvdA wil de hoeveelheid afval te brengen naar het afvalstation ( nu 500 kg) vrijgeven. Daarmee voorkom je illegaal dumpen in de openbare ruimte. En het bespaart veel administratieve kosten.

Kunst en Cultuur
Beverwijk heeft een fantastisch aanbod van voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur en welzijn. Juist in tijden van economische crisis is het belangrijk vast te houden aan de mooie dingen die we hebben in Beverwijk. De Stedelijke Dans- en Muziekschool, het Kennemertheater, initiatieven zoals Young Art, welzijnswerk en bibliotheek maken dat Beverwijk een stad is waar je graag wilt wonen.

Monumenten
De PvdA wil het monumentenbeleid blijvend ondersteunen. In 2013 is de tweede tranche van panden, die tot de gemeentelijke monumenten behoren vastgesteld. Gevolg is dat er meer kans is dat deze panden blijvend behouden blijven.

Dierenwelzijn
Beverwijk heeft goede stappen gezet als het gaat om beleid op het gebied van dierenwelzijn. De regelingen met het Kerbert Asiel, de Knaagdierenopvang en de Dierenambulance zijn aangepast aan de adviezen die vanuit de Dierenbescherming zijn gekomen. De lokale PvdA juicht dit toe. Dierenwelzijn is een zaak van continue aandacht. De afgelopen jaren zijn ook op onze gemeentelijke kinderboerderij De Baak verbeteringen doorgevoerd op de gebieden van dierenwelzijn en hygiëne. Dit heeft geleid tot het verstrekken van SKBN keurmerk, een landelijk keurmerk voor kinderboerderijen. De huisvesting van de knaagdieren op de kinderboerderij vergt nog aandacht, vooral als het gaat om het contact kunnen maken met soortgenoten.
De PvdA is tegen het optreden van wilde dieren in het circus.

Hoofdstuk 3: Omgeving en IJmondiale samenwerking
– Milieubelasting in de regio verminderen.
– Leefbaarheid omgeving vergroten.
– Bestuurlijke IJmondiale samenwerking

Algemeen
Door de decentralisatie van beleid zijn er steeds meer beleidsvelden waar Beverwijk, Velsen, Heemskerk en Uitgeest zich bezighouden. De lokale PvdA in de genoemde gemeenten zijn een voorstander om bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid al in een vroeg stadium te kijken of, en zo ja in welke mate, daarover afstemming plaats kan vinden met die gemeenten. Ook afstemming met de provincie Noord Holland en het Rijk kan in bepaalde gevallen van belang zijn. Beverwijk is geen eiland in de IJmond maar voor vele gebieden afhankelijk van de omgeving.

Milieu
De PvdA kiest voor maatregelen, om de zorgwekkende fijnstofproblematiek in de regio verder terug te dringen.
De PvdA zal zich blijvend inzetten om de luchtkwaliteit te verbeteren, o.a. door het ondersteunen van de nota Walstroom in de haven van IJmuiden en de nota om de lichterlocatie in de Buitenhaven van IJmuiden – waar zeeschepen afmeren om een deel van hun lading over te laden – naar het Averijhavendepot te verplaatsen

Noordzeekanaalgebied
De visie Noordzeekanaalgebied geeft goede handvatten om de milieubelasting in de IJmond te verminderen. In 2013 is de lange termijnvisie Noordzeekanaalgebied 2040 vastgesteld. Een visie die uitgaat van verdichting. Dat wil zeggen optimaal gebruik maken van de ruimte die we hebben zowel om te wonen, te recreëren als om te werken.
De belangrijkste reden om deze visie op te stellen is de economische ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam. Er is gekozen voor een model waarbij gezocht is naar de best haalbare balans tussen de belangen van het bedrijfsleven, wonen, recreëren en milieu. Voor de IJmond geldt dat de visie belangrijke conclusies en besluiten oplevert.

De PvdA is blij met veel van de gemaakte keuzes:
– De Wijkermeerpolder blijft groen,
– De fijnstof en milieuproblematiek krijgen ook daar volop aandacht.
– Er komt geen eiland voor de kust bij Wijk aan Zee
– Het Industriegebied de Pijp wordt genoemd als gebied dat geschikt kan worden gemaakt voor gemengde functies.

Toch zijn er ook zaken waar de PvdA minder gelukkig mee is en die nauwlettend gevolgd zullen worden. Met name de keuze om de Houtrakpolder aan te wijzen als gebied waar, op termijn, havenuitbreiding plaats kan vinden baart ons zorgen.
De PvdA zal er alles aan doen om die beslissing zo lang mogelijk in reserve te houden en pas toe te staan als alle andere opties volledig zijn benut.
PvdA wil leefbaarheid verbeteren door snelheidsverlaging A22.
De A22 is een Rijksweg en wordt door het Rijk gezien als een belangrijke verbinding noord/zuid. Pogingen om van de A22 een provinciale weg te maken lijken vooralsnog niet haalbaar. De PvdA zou dit graag willen. Niet om de noord/zuid verbinding te laten vervallen maar wel om de milieubelasting terug te dringen door invoering van een maximum snelheid van 80km/uur. Verder zou het de mogelijkheid bieden om een extra afslag te maken aan het eind van de Parallelweg. Verkeer voor de Broekpolder, Meerestein, Zwaansmeer en zuid Heemskerk hoeft dan niet meer via de Parallelweg of de Spoorsingel.
De PvdA wil zich maximaal inzetten om Rijkswaterstaat te overtuigen dat de A22, op het gedeelte vanaf de Velsertunnel tot aan de aansluiting A9 bij Heemskerk een 80 km gebied wordt. Met de invoering van een maximum snelheid van 80 km/uur zullen ook betere gebruiksmogelijkheden ontstaan voor de WijkerPoort en daarmee voor woningbouw aan het Stationsplein.

Bestuurlijke IJmondiale samenwerking
De lokale PvdA in de vier IJmondgemeenten zijn er voorstander van om bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid al in een vroeg stadium te kijken of, en zo ja, in welke mate, daarover afstemming en samenwerking plaats kan vinden tussen gemeenten.
Met name op de terreinen zorg, onderwijs, wonen en aansluiting op de arbeidsmarkt, maar zeker ook waar het betreft openbare orde en veiligheid of cultuurbeleid biedt een intensievere samenwerking brede mogelijkheden om gezamenlijk op te treden.
Als het om de plaatselijke PvdA gaat, zal in dit kader zeer intensief samengewerkt worden op verschillende gebieden. Niet alleen als het de decentralisaties betreft, maar ook op het gebied van veiligheid en verkeer en als het om voorzieningenniveau gaat, zal een sterke regionaal georiënteerde lokale PvdA het verschil kunnen maken.

Er bestaat al een intensieve gemeentelijke samenwerking op het gebied van milieu-vraagstukken (Milieudienst IJmond) en op het gebied van de Sociale Werkvoorziening, WWB en Wajong (IJmond Werkt!) Recent is ook het Regionaal Economisch Bureau van start gegaan.
De gemeente Uitgeest, Heemskerk, Velsen en Beverwijk zijn gestart met een onderzoek naar verdergaande samenwerkingsmogelijkheden. De PvdA is er een voorstander van om die samenwerking verder vorm te geven. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat een efficiëntere en meer klantgerichte aanpak van een probleem mogelijk is of dat bepaalde beleidsontwikkelingen beter, sneller en met meer aandacht voor onze inwoners kunnen worden opgepakt.

Hoofdstuk 4: Financiën / Belastingen / Ambtelijke Organisatie
– Huishoudboekje goed op orde houden.
– Bij eventuele nieuwe bezuinigingen eerst naar kostenbesparingen kijken
– Inhuur alleen als het voordeliger is.
– Verbeterslag bedrijfsvoering voortzetten.
– Lokale belastingtarieven stijgen alleen met de index.
– Kostenreductie gebruiken voor lagere tarieven.

De PvdA wil ook de komende vier jaar doorpakken met een transparant en solide financieel beleid. Het huishoudboekje is op orde gebracht en dat moet zo blijven. Een gezonde financiële positie is de basis om huidig en nieuw beleid op de door de PvdA gewenste manier uit te blijven voeren. De overheid trekt zich op steeds meer terreinen terug en legt meer eigen verantwoordelijkheid bij de burgers. Het is voor Beverwijk belangrijk om hier bij eventuele nieuwe bezuinigingen rekening mee te houden. De afgelopen raadsperiode is al een flinke bezuinigingsslag gemaakt, waarbij vooral gesneden is in “eigen vlees”, oftewel de ambtelijke organisatie. De uitvoeringskosten zijn flink gekrompen. De insteek van de PvdA zal dan ook zijn: focussen op uitvoeringskosten en daarna pas kijken naar aanpassing van voorzieningen.

Ambtelijke organisatie
De inhuur van extern personeel is flink teruggedrongen en dat zal de komende jaren ook zo blijven. Nu tal van grote projecten tot het verleden behoren, kunnen de resterende projecten met intern personeel worden opgepakt. Toch zal inhuur de komende jaren soms ook juist een prima alternatief voor vast personeel kunnen zijn. De ervaring is dat voor bijvoorbeeld eentonige, seizoensgebonden werk in de buitenruimte soms beter kan worden ingehuurd, tegen lagere kosten en met juist meer arbeidsuren. “IJmond Werkt” is hiervoor uitermate geschikt.
Samenwerken op personeelsgebied in de regio zal de komende jaren een goede gewoonte moeten worden. Als het om uitvoeringskosten gaat, kan dit soms een flinke besparing opleveren.
Wat de organisatieontwikkeling betreft, zal het natuurlijk organiseren winst opleveren qua bedrijfsvoering en goed werkgeverschap.
Lokale belastingen
De PvdA blijft inzetten op lage woonlasten voor de burgers om de portemonnee van de burgers zoveel mogelijk te sparen. De Beverwijkers betalen op dit moment minder dan het landelijk gemiddelde aan woonlasten en dat moet zo blijven.

De afvalstoffenheffing moet kostendekkend blijven en daarbij wil de PvdA extra aandacht voor de kosten van dit product. De afgelopen jaren hebben de tarieven zich kunnen stabiliseren. Toch valt naar de mening van de PvdA nog winst te halen op het gebied van gescheiden afvalinzameling, waardoor uiteindelijk minder afval verbrand hoeft te worden. Dit kan leiden tot verlaging van tarieven. We willen dat wordt geïnvesteerd in het vergroten van de inzameling van plastic en kleding. Voor plastic houdt dat in: extra inzamelpunten of het efficiënter inzetten van de huidige punten. De huidige punten zijn vaak overbelast, waardoor plastic alsnog bij het gewone afval belandt. Met het actiever inzamelen van textiel valt een flinke opbrengst te genereren, die gebruikt kan worden voor het verlagen van de Afvalstoffenheffing.

De rioolbelasting is verlaagd na een jarenlange extra bijdrage die is gevraagd aan de burgers om het rioleringsplan uit te voeren op zodanige wijze dat we allemaal droge voeten houden. De PvdA is hier voorstander van en wil de belasting de komende jaren zo laag mogelijk houden. Wanneer de economische tijden weer in positieve zin zijn veranderd, is het weer verantwoord om nieuwe investeringen te doen.
De PvdA wil de leges alleen nog met de index verhogen en niet meer het landelijk maximumtarief volgen. Weliswaar wordt een paspoort of rijbewijs maar eens in de zoveel jaar aangeschaft, maar de leges dient kostendekkend te zijn.

De gemeente loopt wel risico’s, doordat er vanuit het Rijk steeds zaken op ons af komen, waar we ons niet voor kunnen indekken. Dit zou kunnen betekenen dat bij nieuwe tegenvallende inkomsten vanuit het Rijk opnieuw een bezuinigingsoperatie moet worden uitgevoerd. Met een solide en transparant financieel beleid is dat hopelijk niet nodig.
Goed monitoren waar er tekorten zijn en zo snel mogelijk onderzoeken hoe deze omgebogen kunnen worden, is belangrijk.

De PvdA wil zoveel mogelijk de voorzieningen die we zo zorgvuldig hebben opgebouwd, zoals de sportvoorzieningen, kinderboerderij en educatiecentrum De Baak, theater, bibliotheek, centrum voor de kunsten en de sociale infrastructuur behouden, omdat deze nodig zijn voor het welzijn en welbevinden van onze burgers.

Keuzes maken is moeilijk, maar daagt wel uit.
Ook voor de PvdA.

Lastenverhogingen voor de burgers zijn alleen bespreekbaar als de voorzieningen waar aan gehecht wordt, zoals de hierboven genoemde, anders zullen verdwijnen. Dit zal per geval beoordeeld worden. Wel zal de discussie gevoerd moeten worden hoe de gemeenten in regionaal verband met het bestaande, hoge voorzieningenniveau omgaan. In de IJmondgemeenten zal gezamenlijk onderzocht moeten worden hoe de voorzieningen zo goed mogelijk verdeeld kunnen worden als de nood