Onderwijs

Wat zijn de ideeën van de PvdA over onderwijs? Centraal staat voor de PvdA dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen op allerlei gebieden, zowel op school als thuis. Een goede start begint al bij het bezoek aan de consultatiebureaus, die in staat zijn om aanwezige problematiek, zoals taalachterstand en sociale problematiek bij kinderen en gezinnen te herkennen. Deze dienen goed door te verwijzen naar de voor- en vroegschoolse educatie op de peuterspeelzalen. Peuterspeelzalen spelen een grote rol bij het oplossen van taalachterstanden, maar ook voor het ontwikkelen van een goed sociaal contact met andere kinderen van dezelfde leeftijd. De PvdA lokaal zal er scherp op toezien dat alle kinderen gebruik kunnen maken van deze opvang. Passend Onderwijs waarin zoveel kinderen als mogelijk naar de “gewone”school gaan is een prima uitgangspunt. maar wel met de goede ondersteuning. Daarnaast goed speciaal onderwijs voor de kinderen die het anders echt niet redden. Maatwerk blijft belangrijk.

De gemeente heeft de basisscholen goed gehuisvest in prima accommodaties. Toch blijft een wens van de PvdA dat ook basisschool De Wilgeroos uiteindelijk op één locatie gehuisvest wordt.

De maatschappelijke stages op het middelbaar onderwijs zijn wat ons betreft geslaagd en verdienen een doorstart. Leerlingen doen ervaring op met vrijwilligerswerk en blijven daarna ook vaak actief. Vrijwilligers van alle leeftijden zijn de komende jaren hard nodig.

De PvdA is trots op de vakcolleges van het Kennemer College in samenwerking met het NOVA College. Leerlingen kunnen vanaf de brugklas gericht kiezen voor Techniek of Mens en Dienstverlening en in 6 jaar hun mbo diploma halen. Prima stimulans in de strijd tegen schooluitval. Leerlingen zijn meer gemotiveerd en doen een gerichte opleiding waar hun talenten liggen. De PvdA zou graag zien dat ook een hbo opleiding hier nog aan gekoppeld kan worden, zodat de vloeiende leerlijn nog verder voortgezet wordt.