20 januari 2018

Vragen: Schuldenproblematiek en de relatie met onterecht ontvangen toeslagen.

Op 12 januari 2018 zijn onderstaande vragen betreffende schuldenproblematiek en de relatie met onterecht ontvangen toeslagen door de PvdA Beverwijk ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Beverwijk:

 Geachte voorzitter,

 Hierbij stelt de fractie van de PvdA vragen, op grond van het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde. De PvdA ziet de vragen graag schriftelijk beantwoord.

Toelichting

Schuldenproblematiek is van alle tijden en kan iedereen overkomen. Dat mensen schulden opbouwen is niet altijd een kwestie van eigen schuld en bij nogal wat schuldproblemen heeft zelfs de overheid schuld aan het ontstaan of zelfs het verslechteren van de financiële situatie van de schuldenaar. De Nationale ombudsman wijst daar in zijn rapporten met regelmaat op.

De Beverwijkse PvdA fractie maakt zich zorgen over schuldenproblematiek. Wij horen geregeld in de wijken dat schuldenproblematiek begint bij het moeten terugbetalen van onterecht ontvangen huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Mensen komen in de problemen als ze door een kleine stijging van het inkomen, door te gaan samenwonen of door minder kinderopvang te gebruiken, onterecht ontvangen toeslagen of voorschotten moeten terugbetalen. Hierbij is meestal geen sprake van opzet. Dat de communicatie met de overheid vooral digitaal verloopt, maakt het voor velen extra moeilijk omdat blijkt dat niet iedereen in staat is digitale contacten met de overheid te onderhouden. Ook dat is een terugkerend onderwerp in de rapporten van de Nationale ombudsman.

 Een schuld kan dan zo maar oplopen tot duizenden euro’s waardoor het terugbetalen extra moeilijk is. Bijkomend probleem is dat de verplichting tot terugbetaling pas laat in het volgende jaar duidelijk wordt en dat soms ook voor het nieuwe jaar al weer toeslagen onterecht zijn ontvangen. Kortom, een probleem dat zich onbedoeld herhaalt, met grote consequenties voor diegenen die het treft. Een probleem dat dus schreeuwt om een oplossing op landelijk niveau. Aangezien wij horen dat het ook Beverwijkse en Wijk aan Zeese inwoners treft, vragen wij hiervoor de aandacht van het college.

In dit licht is de PvdA blij dat in Beverwijk vanaf begin juli 2017 een gezamenlijk inloopspreekuur Geldzaken van Socius en Sociaal Team bestaat. Een stap in de goede richting. De PvdA is benieuwd hoe de ervaring tot nu toe is. Dat is dan ook de eerste vraag:

 

Vragen

Vraag 1.  Kan het college de raad melden hoeveel mensen van het spreekuur gebruik maken, welke gevallen daar besproken worden en wat de aard van de daar aangekaarte problematiek is? Klopt het dat de door ons geschetste problematiek van het moeten terugbetalen van onterecht ontvangen toeslagen daar gesignaleerd wordt?

Vraag 2. Is het college bereid het voortouw te nemen samen met de regio het gesprek aan te gaan met VNG en Rijk om te onderzoeken hoe het systeem van toeslagen zodanig aangepast kan worden zodat mensen minder problemen achteraf krijgen door het onterecht ontvangen van toeslagen zodat de schuldenproblematiek afneemt?

 Vraag 3. Hoe vaak werd en wordt vanaf 2014 beroep gedaan op de beleidsregels die de gemeente kende en kent voor de schuldhulpverlening en zijn hier trends in te herkennen?

 Namens de fractie van de PvdA

Hennie Vreugdenhil en Bayram Gezer