Door René Moelee op 28 december 2018

Vragen PvdA fractie betreffende Landgoed Adrichem, d.d. 11 december 2018

Geacht college,

De PvdA fractie heeft naar aanleiding van uw brief d.d. 4 december (verzonden 11 december) 2018 betreffende Landgoed Adrichem nog enkele vragen.

Wij verwachten dat deze vragen door uw college beantwoord zullen worden voor of tijdens de expertmeeting, die u aankondigt medio januari/februari

Uw brief gaat over het voorlopig ontwerp en kostenraming fase 2 Landgoed Adrichem. In deze brief staat dat de raad inzicht krijgt in de kostenraming tot en met de laatste fase. De PvdA fractie constateert echter dat er geen informatie in staat over de watercompensatie. Bij de begrotingsbehandeling hebben wij gevraagd of er nu al bekend is hoeveel water er gecompenseerd moet worden als de vijver wordt gedempt om daar een hockeyveld op aan te leggen. Het antwoord dat wij kregen was dat het Hoogheemraadschap daar nog geen antwoord op kon geven. Het verbaast ons dat in deze brief hier nog steeds niets inhoudelijk over aangegeven wordt. Hoe lang laat de berekening nog op zich wachten? Het financiële overzicht is ongewijzigd op dit punt. Hoe kan dit? Wij willen hier duidelijkheid over. Onderstaande toezegging is gedaan door wethouder Erol , bij de raadsvergadering van 28 juni 2018.

  11 Rvs. Uitwerking quick scan Landgoed Adrichem plus bijlagen. Toezegging: Wethouder Erol zegt toe bij het eerste voorlopig ontwerp bij de raad terug te komen met een overzicht en dekking van de totale kosten van alle fases van het totale plan.

De raad heeft duidelijk gevraagd om de totale kosten van alle fases, maar als niet duidelijk is wat de hoeveelheid watercompensatie moet zijn, kan voor de uitwerking daarvan niet zomaar een bedrag worden ingevuld. De raad moet meer inzicht krijgen in de kosten van de latere fases. Anders kunnen we alsnog voor een onaangename verrassing komen te staan. De PvdA heeft de zorg hierover al meerdere keren geuit.

De gedane toezegging vraagt dus om meer concrete uitwerking van de kosten in de volgende fases. Fase 1 en 2 zijn het minst risicovol, maar juist de latere fases brengen grote financiële  risico’s met zich mee. Vooral als het gaat om de waterberging, maar ook over de inrichting van het zuidelijk park en het parkeren zal meer duidelijk moeten worden.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Is al duidelijk hoeveel waterberging er nodig is om het dempen van de vijver te compenseren? Is dat meer dan waar de berekening van €000 op is gebaseerd? Zo ja, hoeveel? Als het nog niet bekend is, wanneer komt er dan wel duidelijkheid?
  2. Is al duidelijk hoe het parkeren opgelost gaat worden als de kantine van BHC Overbos verplaatst wordt? Is het bedrag, dat nu is opgenomen van €000 toereikend?
  3. Hoe zit het met de aanleg van de skatebaan na verplaatsing? De PvdA ziet die niet in het financiële overzicht terugkomen en wij gaan ervan uit dat verplaatsing toch echt substantiële kosten met zich meebrengt. Is al met de jeugd besproken wat zij willen? Op welke kosten kunnen we rekenen? Wanneer worden die kosten in het overzicht opgenomen?
  4. Naast het realiseren va de skatebaan op een andere plaats zou ook de kinderspeelplek worden aangepakt, verplaatst en wellicht vernieuwd met andere, veiliger speelobjecten.

Ook over deze aanpak is nog geen financiële onderbouwing bekend.

Met vriendelijke groeten namens de PvdA fractie Ismail Ilhan en René Moelee

René Moelee

René Moelee

René is o.a. woordvoerder voor: onderwijs Speerpunt bij de verkiezingen in maart:“Voor iedereen kansen op goede scholing en passend onderwijs” De wijken  Zwaansmeer en Oosterwijk kunnen op extra steun rekenen van René. r.moeleepvda@gmail.com, t. 0251-756208

Meer over René Moelee