4 februari 2015

Vragen aan het College B. & W. over: Opzet buslijnen 2016-2026

Geacht College,

Naar aanleiding van uw memo, documentnummer : INT-15-17071. d.d. 27 januari 2015 over de nieuwe concessie buslijnen wil de PvdA het college vragen zich hard te maken voor een gelijkwaardig aanbod van de busverbinding.

Uit uw memo komt naar voren dat er als gevolg van de wijzigingen er een aantal nieuwe haltes bijkomen en een aantal haltes komen te vervallen. De nieuwe haltes voor lijnen 73 komen op de Spoorsingel (n.t.b.) en de Laan der Nederlanden (Italiëlaan, Wijkerbaan). Deze blijft 4x per uur rijden maar gaat nu langs een straat waar nauwelijks woonhuizen staan.

De huidige verbinding loopt via het Centrum (Schans/Beverhof) en de Alkmaarseweg/Plesmanweg en bedient veel meer inwoners dan in de nieuwe situatie het geval zal zijn. . Zowel het centrum, de locaties waar veel oudere mensen wonen (Lommerlust, Dielofshoek Hoeksteen, Huis ter Wijck), het Kennemer College havo/vwo én ons culturele hart (Kennemer Theater, bibliotheek, Centrum van de Kunsten) zijn straks nog maar 2x per uur te bereiken. De PvdA fractie vindt dit een ongewenste ontwikkeling en maakt zich hier zorgen over. Vooral het feit dat kwetsbare ouderen worden beperkt in hun mobiliteit vinden wij pijnlijk. De route langs oost Beverwijk is blijkbaar nodig om de lijn 73 als Regioliner te laten functioneren en de reistijd te bekorten. De PvdA fractie vraagt zich wel af waarom er dan in Heemskerk wel een omrijdende route wordt gemaakt. Het lijkt erop dat omrijden in Heemskerk blijkbaar geen bezwaar is en de bijna doorgaande route in Beverwijk (Schans, Alkmaarseweg, Plesmanweg) wel. Onbegrijpelijk vinden wij.

De haltes van de huidige lijn 167 Huiderlaan en Laan van Kanaän in de wijk Kuenenplein/Plantage komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt er een extra halte op de Wijk aan Duinerweg (lijn 79). Het hele woongebied tussen de Alkmaarseweg en de Wijk aan Duinerweg heeft straks geen bushalte meer; de loopafstand is o.i. straks te groot voor de minder mobiele inwoner. De PvdA ziet graag dat iedereen mee kan doen en dat geldt wat ons betreft zeker voor het openbaar vervoer.

Zoals uit de memo blijkt is de opzet onder voorbehoud en is het mogelijk dat onze gemeente, als wegbeheerder, nog inbreng heeft en het gesprek met de provincie nog moet plaatsvinden.

De PvdA wil het college daarom de volgende vragen stellen:

1. Is het college met ons van mening dat de nieuwe concessie voor onze gemeente, en dan met name het centrum met de door ons hierboven geschetste voorzieningen, een verslechtering betekent?

2. Is het college het met de PvdA eens dat een goed OV de mensen eerder verleidt de auto te laten staan en dat dit een positieve bijdrage heeft aan het milieu en luchtkwaliteit.? Iets dat wij in ons coalitieakkoord als een van de speerpunten hebben aangegeven.

3. Is het college bereidt om in gesprek met de provincie het belang te onderstrepen van het ook in Beverwijk 4x per uur aandoen van het centrum en de hierboven door ons genoemde voorzieningen?

4. Wil het college zich hard maken om woonwijken niet verder te isoleren van OV- aanbod, zoals bij de nieuwe concessie de wijk Kuenenplein/Plantage de twee busshaltes kwijtraakt in een toch dichtbevolkte wijk?

In afwachting van uw beantwoording, met vriendelijke groet

namens de fractie PvdA, Annet Gouma