9 januari 2016

VRAGEN AAN COLLEGE VAN BEVERWIJK BETREFFENDE PILOT AFVALVERWERKING

Beverwijk, 7 januari 2016.

Betreft: Vragen ex artikel 45 Reglement van orde betreffende deelname IJmond aan pilot
Beloning voor flesjes en blikjes.

Geacht College,

Afgelopen week heeft de PvdA in een persbericht van de VNG gelezen dat er vanaf 1 januari in 39 gemeenten pilots van start gaan waarbij maatschappelijke organisaties een beloning krijgen voor het inzamelen van o.a. PET-flesjes, blikjes en/of ander verpakkingsmateriaal.
Bij de deelnemende gemeenten stond helaas geen van onze IJmondgemeenten genoemd.

De PvdA maakt zich al jaren hard voor een optimale scheiding van afval en het tegengaan van zwerfafval. Al in 2008 hebben wij meegedaan met het impulsprogramma VNG Zwerfafval in het kader van Beverwijk, fraai, groen, schoon en bruisend!
Nu de VNG weer een pilot start willen wij deze handschoen wederom oppakken en er nu de slogan: IJmond: schoon, heel én veilig! aan meegeven.
De PvdA wil in het kader van de IJmondiale samenwerking het college vragen om IJmondiaal een verzoek in te dienen voor deelname aan deze pilot.
De pilot duurt 2 jaar en is vooral bedoeld om ervaringen op te doen om zo effectief mogelijk ons afval te gaan scheiden.
Zeker nu we ook druk doende zijn om een nieuwe dienstverleningsovereenkomst af te gaan sluiten en we met een werkgroep van raadsleden uit Heemskerk en Beverwijk kijken naar een betere manier van afval scheiden lijkt het de PvdA een goed moment om ook anderen bij dit onderwerp te betrekken.
Onze eerste gedachten gaat uit naar scholen; wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En het is een mooie manier om de jongeren bewust te maken van de hoeveelheid afval wat we met zijn allen produceren en achteloos weggooien.

afval 2

De PvdA gelooft dat met deze pilot een verbetering van het afvalprobleem kan worden bereikt en het ook een besparing kan opleveren. Wij willen het college daarom de volgende vragen stellen:
– Is het college bekend dat deze pilot is uitgeschreven door de VNG?
– Is het college bereid om de andere colleges van de IJmond te vragen om gezamenlijk in te schrijven voor deze pilot?
– Is het college bereid om, indien de andere 2 gemeenten dit niet willen, wij dan als gemeente Beverwijk ons inschrijven voor deze pilot
Op de site van Gemeente Schoon staat vermeld dat inschrijven voor deze pilot nog mogelijk is tot 15 februari; de PvdA vraagt het college dan ook om op korte termijn dit te onderzoeken en ons te informeren over de stappen die het college in deze wil nemen.

In afwachting van uw, hopelijk positieve, antwoord; met vriendelijke groet

Namens de Partij van de Arbeid
Annet Gouma