12 januari 2019

Vervolg A8-A9: Op 8 januari 2019 antwoord ontvangen van het College B.&W. op de vragen, die door de PvdA Beverwijk op 21 december 2018 zijn gesteld. De antwoorden waren niet geheel bevredigend. Dus hierbij nieuwe vragen. De antwoorden van het College zijn ook in dit stuk opgenomen.

 

Geacht college,

De PvdA heeft op 8 januari 201 de antwoorden ontvangen op de vragen, die wij 21 december hebben gesteld aan het college over de A8-A9.

Uw beantwoording roept bij ons de nodige vragen op. Zo geeft u bij de beantwoording aan dat het college inhoudelijk samen optrekt met Heemskerk. Dan blijft onze vraag nog steeds onbeantwoord waarom Beverwijk dan niet samenwerkt met Heemskerk op het punt van de vertegenwoordiging in de stuurgroep A8-A9, dus over de bestuurlijke opstelling in deze. Twee gemeenten, 1 belang voor de Broekpolderbewoners, maar men kan blijkbaar niet tot 1 standpunt komen. Hoe kan het nu dat Heemskerk en Beverwijk hier niet samen één lijn trekken? U verschilt van mening, maar op het moment dat Heemskerk u belde met hun plan om zich terug te trekken uit de stuurgroep, heeft u er niet aan gedacht om de Beverwijkse raad te consulteren. In het kader van samenwerking in de IJmond en zeker op dit dossier is dat een gemiste kans. Wellicht had de raad u geadviseerd hetzelfde standpunt in te nemen als Heemskerk, juist in het kader van de samenwerking op dit dossier. Nu heeft de Beverwijkse gemeenteraad pas in de krant van vrijdag 21 december kunnen lezen dat Heemskerk de wethouder terugtrekt uit de stuurgroep, terwijl Beverwijk dit vooralsnog niet doet .

In uw beantwoording van 8 januari geeft u daarover het volgende aan. Het college van Heemskerk heeft u in telefonisch overleg gevraagd om Heemskerk de tijd te geven om eerst de eigen raad te informeren. Maar ook daarna heeft u  de gemeenteraad van Beverwijk dus helemaal niet uit eigen beweging geïnformeerd. Dat vond u blijkbaar niet nodig.  U heeft dus niet de kans benut om de Beverwijkse raad en de inwoners van de Broekpolder mee te nemen in deze nieuwe ontwikkeling. Dat is op zijn minst merkwaardig, zeker aangezien de PvdA fractie al veel eerder gevraagd had de wethouder van Beverwijk terug te trekken uit de stuurgroep A8-A9, als duidelijk statement naar de provincie en de doordenderende gedeputeerde, die keihard op de Golfbaanvariant afstuurt. U wist dus wel degelijk dat dit onderwerp leeft in de Beverwijkse politiek. De PvdA fractie vindt de stap van Heemskerk een duidelijk en krachtig signaal naar provincie en inwoners en we vragen ons af wat Beverwijk hier nu eigenlijk tegenover stelt.

U stelt in uw beantwoording: “Het gezamenlijke belang van onze inwoners staat voorop. Het college van Beverwijk kiest ervoor om bestuurlijk vertegenwoordigd te blijven in de stuurgroep, ondanks dat wij het niet eens zijn met de keuze van de provincie om het Golfbaanalternatief uit te werken. In de stuurgroep stellen wij ons standpunt hieromtrent herhaaldelijk en luid en duidelijk aan de orde.”

De stuurgroep is een besloten groep, van waaruit de notulen niet naar buiten komen. Kunt u ons dan eens uitleggen wat u precies in de stuurgroep naar voren brengt, waardoor de provincie zich misschien door u laat bijsturen? Heeft u er vertrouwen in dat als u op deze weg doorgaat de provincie het standpunt aanpast en afstapt van de Golfbaanvariant, zoals de gemeenteraden van Beverwijk en Heemskerk graag zien? Zo ja, waar is dat vertrouwen op gebaseerd? Heeft u concrete signalen dat uw inbreng in de stuurgroep de provincie op andere gedachten brengt? Was de gedeputeerde onder de indruk? Heeft zij aangegeven dat zij rekening houdt met uw standpunt? Zo nee, waarom blijft u dan volharden dat het zin heeft in de stuurgroep bestuurlijk vertegenwoordigd te blijven? De PvdA fractie hoort graag uw motivering in deze. De gemeenteraad van Beverwijk heeft al eerder aangegeven niet voor de Golfbaanvariant te gaan. Dit is voor ons onacceptabel. Net als voor de gemeenteraad van Heemskerk.

De stuurgroep stuurt vanaf 2018 alleen nog maar op het realiseren van de Golfbaanvariant. U kiest ervoor deel te blijven maken van deze stuurgroep, terwijl de gemeente Heemskerk het wel nodig vindt een heel duidelijk statement te maken. Zij hebben er blijkbaar geen vertrouwen in dat de wethouder bestuurlijk in de stuurgroep nog iets kan bereiken en sturen de gemeentesecretaris om aangehaakt te blijven qua informatie.

Het terugtrekken van de wethouder van Heemskerk lijkt een bijzonder verstandige, strategische zet, zo vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen. Juist door het terugtrekken van de wethouder uit de stuurgroep, geeft Heemskerk een heel duidelijk signaal af aan de provincie en aan de gedeputeerde dat de grens nu echt bereikt is. De stuurgroep stuurt de verkeerde kant op, namelijk de Golfbaankant. De kant, die Heemskerk en Beverwijk niet willen, in het belang van de inwoners van de Broekpolder.

Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat, na de provinciale Statenverkiezingen van maart, juist door het statement van Heemskerk de nieuwe gedeputeerde alsnog tot bezinning komt en stopt met het sturen op de Golfbaanvariant. Die kans wordt groter als Beverwijk dezelfde lijn volgt als Heemskerk. Daarom zal de PvdA fractie in de raadsvergadering van januari 2019 een motie vreemd aan de orde van de dag indienen om de gemeenteraad te vragen alsnog de wethouder op te roepen zich terug te trekken uit de stuurgroep.

U geeft in uw beantwoording aan dat u graag met de gemeenteraad in gesprek gaat als daar vanuit de raad behoefte aan is. Bij onze fractie is die behoefte er zeer zeker. We gaan graag met u het gesprek aan bij de behandeling van onze motie in de gemeenteraad, maar hopen wel dat we de antwoorden op de vragen uit deze brief eerder zullen ontvangen.

Met vriendelijke groeten, woordvoerder Rene Moelee en fractievoorzitter Jaqueline Dorenbos

 

 

 

Hieronder voegen wij nog voor de duidelijkheid de memo, die wij van uw college dinsdag 8 januari ontvangen hebben:

Memo

aan        : de raad:

van        : Brigitte van den Berg

onderwerp  : Antwoord op vragen PvdA over A8-A9 d.d. 21-12-2018  documentnummer : INT-19-47422

Op 21 december 2018 hebben dhr. Moelee en mevr. Dorenbos namens de fractie PvdA enkele schriftelijke vragen gesteld aan het college over de A8-A9. Deze vragen staan hieronder, inclusief een antwoord van het college.

Vraag 1:  Wist het college voor het verschijnen van Dagblad Kennemerland op vrijdag 21 december van het voornemen van het Heemskerkse college om de wethouder terug te trekken uit de stuurgroep?

Antwoord: Ja, het college is hierover vooraf telefonisch geïnformeerd.

Vraag 2: Zo ja, waarom heeft het Beverwijkse college zich niet aangesloten bij dit statement en deze handelwijze van de gemeente Heemskerk? En waarom heeft het college de gemeenteraad dan niet geïnformeerd over deze stap van Heemskerk?

Antwoord: Het college trekt inhoudelijk samen op met Heemskerk. Samen strijden wij voor realisering van het Heemskerkalternatief en wijzen wij het Golfbaanalternatief af. Het college van Beverwijk vindt het belangrijk om deel te blijven nemen aan de stuurgroep om zo onze inwoners bestuurlijk te vertegenwoordigen.

Het college van Heemskerk heeft het college van Beverwijk verzocht om Heemskerk de tijd te geven om de eigen raad eerst te informeren. Dit heeft het college van Beverwijk gerespecteerd. Mocht hier behoefte aan zijn in de Beverwijks gemeenteraad dan gaat het college graag met u in gesprek 

Vraag 3: Zo nee, is het college bereid alsnog dezelfde stap als Heemskerk te nemen en de interim gemeentesecretaris af te vaardigen naar de stuurgroep A8/A9?

Antwoord: Het college van Beverwijk vindt het belangrijk om bestuurlijk vertegenwoordigd te blijven in de stuurgroep om de belangen van onze inwoners te kunnen inbrengen.

Vraag 4: Hoe denkt het college zich op te stellen als gesprekspartner voor de provincie nadat Heemskerk zich terugtrekt bestuurlijk uit de stuurgroep? Beverwijk heeft toch dezelfde belangen van haar Broekpolderinwoners als Heemskerk? Heemskerk stelt dat het afvaardigen van de wethouder ervoor zorgt dat je als bestuurder (wethouder) politiek en bestuurlijk deelgenoot wordt van de keuze van de Golfbaanvariant? Vindt het college het niet belangrijk om 1 lijn te trekken met Heemskerk in deze? Of is het college het niet eens met het Heemskerkse college?

Antwoord: De colleges van Heemskerk en Beverwijk blijven inhoudelijk samen optrekken in het dossier A8-A9. Het gezamenlijke belang van onze inwoners staat voorop. Het college van Beverwijk kiest ervoor om bestuurlijk vertegenwoordigd te blijven in de stuurgroep, ondanks dat wij het niet eens zijn met de keuze van de provincie om het Golfbaanalternatief uit te werken. In de stuurgroep stellen wij ons standpunt hieromtrent herhaaldelijk en luid en duidelijk aan de orde. Het college van Beverwijk hecht eraan om binnen de stuurgroep de belangen van onze inwoners bestuurlijk te vertegenwoordigen bij het realiseren van de A8-A9. Het college van Beverwijk wil deze bestuurlijke taak blijven vervullen, tenzij de  gemeenteraad besluit om het college een andere opdracht te geven.