12 april 2017

STARTERS- EN BLIJVERSLENING AANGENOMEN IN DE RAAD VAN APRIL 2017

PvdA fractie Beverwijk: Sjoerd Krotjé heeft twee Initiatiefvoorstellen betreffende Starters- en Blijverslening ingediend. Beide leningen zijn aangenomen.
Motivatie: De Starterslening draait nu 3 jaar in Beverwijk met een mooi resultaat 74 leningen zijn verstrekt. Het beschikbare budget is nu op en de PvdA vond het een goede zaak dat er opnieuw een budget zou komen voor de Starterslening.
De blijverslening is nieuw en is er voor ouderen om in hun koopwoning te kunnen blijven en met een blijverslening specifieke aanpassingen kunnen laten maken.

De Starterslening is op 9 maart 2017 aangenomen.
Blijverslening op 6 april 2017.
Beide leningen zijn in werking getreden op maandag 10 april 2017.

Een mooi resultaat, waar de PvdA fractie Beverwijk trots op mag zijn.

Hieronder in het kort de motivatie en de inhoud van beide leningen.
De officiële stukken zijn eveneens toegevoegd.

In samenwerking met de Nederlandse gemeenten heeft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, hierna SVn genoemd, verschillende financieringsinstrumenten ontwikkeld die gemeenten kunnen toepassen om hun beleidsdoelstellingen op het gebied van wonen te kunnen realiseren. Ook de gemeente Beverwijk heeft een deelnemersovereenkomst met SVn afgesloten om hier gebruik van te kunnen maken.

Verordening Starterslening gemeente Beverwijk
Artikel 1 Begrippen
Deze verordening verstaat onder:
a) Aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking,recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;
b) College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk;
c) Gemeenterekening Starterslening: een rekening-courant bij SVn op naam van de gemeente,waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan
toewijzen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;
d) Aanvangsdraagkrachttoets; de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarin ten behoeve van de toewijzing door de gemeente de hoogte van de
Starterslening wordt berekend.
e) Starterslening: een lening die, na toewijzing door het College, door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de
Starterslening gekoppelde Combinatielening;
f) Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening mag worden afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de
hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt samen met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de
Starterslening.
g) NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;
h) SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;
i) Toewijzing: de beschikking van de Gemeente waarin de Gemeente op basis van de door SVn opgemaakte Aanvangsdraagkrachttoets vaststelt dat een aanvrager in aanmerking komt voor het
toekennen van een Starterslening.

Artikel 2 Toepassingsbereik
1. De gemeente Beverwijk heeft een gemeenterekening Starterslening ingericht ten laste waarvan aan Aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde
voorwaarden, een Starterslening wordt verstrekt.
2. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:
a. Van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn.
b. Voor het verwerven van koopwoningen in de gemeente Beverwijk waarvan de koopsom van de woning niet hoger is dan de maximaal actuele NHG grens (€245.000 op peildatum 9-3-2017).
3. De Aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget
1. De raad van de gemeente Beverwijk stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Startersleningen.
2. Startersleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is. Aflossingen en rente-inkomsten van lopende leningen worden niet gebruikt voor het toekennen van nieuwe Startersleningen.
2. Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegewezen, worden door het College afgewezen.

etc.
De gehele verordening is te lezen op de gemeentepagina van Beverwijk.
Ook informatie op de SVn-site.

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Starterslening gemeente Beverwijk’.
Aldus vastgesteld te Beverwijk op 6 april 2017


Verordening Blijverslening gemeente Beverwijk
Artikel 1 Begrippen
Deze verordening verstaat onder:
a) Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.
b) Blijverslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college
aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning.
c) College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk.
d) Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.
e) Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor
het verkrijgen van de Blijverslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de
van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.
f) SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnemer
12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik
1. De gemeente Beverwijk heeft een gemeenterekening Blijverslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden,
een Blijverslening kan worden toegekend. De gemeenterekening Blijverslening is ondergebracht bij SVn.
2. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:
a. Soort lening:
· Voor een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt. De lening wordt consumptief verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,- is.
· Voor een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt. De lening wordt hypothecair verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- is.

b. Doelgroep Blijverslening die consumptief wordt verstrekt:
Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken. Een van beide aanvragers is ouder dan 55 jaar en jonger dan 76 jaar.
c. Doelgroep Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt:Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken. Een van beide aanvragers is ouder dan 55 jaar.
d. Markt-/woning en prijssegment:· Voor het treffen van maatregelen in bestaande woningen in de gemeente Beverwijk waar de eigenaar-bewoner minimaal 5 jaar woont.
· De maximale WOZ-waarde van de woning bedraagt de NHG grens op moment van aanvraag.

2. Het college stelt de hoogte van de Blijverslening consumptief vast, met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 10.000,-.
3. Het college stelt de hoogte van de Blijverslening hypothecair vast, met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 25.000,-.
4. Het college kan aan de toewijzing van Blijversleningen nadere voorwaarden verbinden. Artikel 7 Procedure aan

etc.
De gehele verordening is te lezen op de gemeentepagina van Beverwijk.
Ook informatie op de SVn-site : blijverslening.