5 juli 2014

Sjoerd Krotjé: Financiële Raad d.d. 3 juli 2014

Onderstaand de eerste termijn van de fractievoorzitter PvdA in de gemeenteraad:

Het volgende college en de nieuwe raad moeten een goede start hebben, o.a de financiën en de bedrijfsvoering moeten dan op orde zijn, en de verhoudingen in/extern goed. De raad heeft een grote bezuinigingsoperatie in gang gezet, er is krimp in de eigen organisatie en in de inhuur en de externen. Met de plannen natuurlijk organiseren en projectmatig werken zijn grote stappen gemaakt.
De belastingen zijn niet of nauwelijks verhoogd, en aan de samenwerking binnen de IJmond wordt hard gewerkt. Het onderhoud groen en wegen heeft de aandacht ondanks de bezuinigingen.Veel gaat dus goed en dat moet ook want er komt nogal wat op de gemeente af, zeker als je de uitwerking van de meicirculaire leest.
Dus het volgende college in 2014 moet een goede start hebben en dat begint eigenlijk nu al. Dit onder andere, zei Kees Duin een van mijn illustere voorgangers, in de raad van 2 juli 2013. Bij de bespreking van de financiële stukken 2012.

Het vorige college heeft goed geluisterd naar Kees en het goed gedaan in 2013, het huidige college kan een goede start maken.

Ik wil dan ook namens de PvdA-fractie mijn complimenten uitspreken voor de goede en heldere financiële stukken. En over het resultaat zijn wij ook tevreden.
Wij niet alleen overigens, de accountant geeft aan dat Beverwijk in control is en dat de jaarrekening 2013 in de huidige vorm daardoor is voorzien van een goedkeurende controleverklaring voor zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid van het vermogen en exploitatieresultaat.

Mede dankzij de tijdig ingezette bezuinigingsoperatie is het huishoudboekje van de gemeente Beverwijk ook in de moeilijke tijden op orde gebleven. De bezuinigingsoperatie loopt verder op schema.

Behoudens wat bezuinigingen die niet in de beoogde jaarschijf haalbaar bleken, maar het college heeft hiervoor collectief de verantwoordelijkheid genomen en oplossingen worden in gezamenlijkheid gezocht zodat het afgesproken bezuinigingsbedrag in tact blijft.

De gemeentelijke heffingen zijn met niet meer dan de indexatie gestegen en dat moeten we zo houden. Voor de riool- en afvalstoffenheffing is de kostendekkendheid het uitgangspunt.

In de aanbiedingsbrief van de financiële stukken staan een aantal structurele tegenvallers. In het coalitieakkoord zijn er afspraken gemaakt over hoe de coalitie om wil gaan met de structurele tegenvallers.

Het uitgangspunt van het coalitieakkoord is dat structurele uitgaven structureel moeten worden gedekt. Daarbij blijft het voorzieningenniveau voor de burger zoveel mogelijk in stand. De lasten worden niet verder verhoogd, maar indien nodig zal er worden gezocht in bestaande activiteiten.

De 1e berap 2014 sluit op basis van een voorzichtige inschatting met een exploitatiesaldo van 410.000 euro negatief. De PvdA- fractie wil benadrukken dat het college alle mee- en tegenvallers zo transparant mogelijk heeft weergegeven.
In tegenstelling tot wat in berap 1 staat, geeft de meicirculaire een positief beeld voor 2014 en de jaren erna.

Ten tijde van het opstellen van de financiële kadernota was niet duidelijk wat de financiële effecten van de meicirculaire voor de komende jaren zou zijn. Daarom heeft het college diverse PM posten opgenomen in het hoofdstuk financieel kader voor de periode 2015-2018.
Ondanks de PM posten, bieden de in de kadernota genoemde financiële uitgangspunten een goede basis voor het opstellen van de begroting.
De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat we vasthouden aan de afgesproken spaardoelstelling voor de komende jaren.

De meicirculaire is inmiddels uitgewerkt en het ziet er financieel gezien goed uit. Het accres laat een positieve ontwikkeling zien en het herverdeeleffect groot onderhoud gemeentefonds levert voor gemeente Beverwijk een financieel voordeel op.
De effecten van het coalitieakkoord zijn nu nog niet bekend maar voor berap 2 en de begroting 2015 zal een en ander duidelijk worden.
Bij de 2e berap is er, na het verwerken van de effecten van de meicirculaire, meer zicht op het verwachte exploitatiesaldo voor 2014 en zonodig kan het college met voorstellen komen in lijn met het coalitieakkoord voor een sluitende exploitatie.

De jaarrekening 2013 sluit met een voordelig exploitatiesaldo van iets meer dan 1,5 miljoen euro, wat voor een groot deel wordt veroorzaakt door onderbesteding op diverse programma’s. Dit leidt dan vervolgens tot budgetoverhevelingen van783.000 Euro naar het begrotingsjaar 2014, omdat sommige werkzaamheden niet helemaal zijn afgerond in het lopende jaar. De PvdA-fractie wil het college vragen om de toekomstige werkzaamheden zo realistisch mogelijk te plannen, opdat de budgetoverhevelingen zoveel mogelijk worden teruggedrongen. De lening aan gemeente Muiden heeft een positieve bijdrage geleverd aan het renteresultaat. We willen het college vragen om de overtollige liquide middelen zo gunstig mogelijk uit te zetten tegen een hogere rente.

Het jaar 2015 zal in het teken staan van implementatie van de decentralisaties. De voorbereidingen voor een zachte landing van de decentralisaties zijn in volle gang. Er staat ons een grote uitdaging te wachten met betrekking tot een adequate invulling van de nieuwe taken. De PvdA blijft zich inzetten om, samen met onze buurgemeenten een krachtige en sociaal evenwichtige sociale infrastructuur op te bouwen. De regionale samenwerking kan een belangrijke bijdrage leveren aan een sterke infrastructuur zowel planologisch, Noordzeekanaalgebied bereikbaarheid, huisvesting en werkgelegenheid als sociaal vooral dus sociaal. Een goede regionale samenwerking is daarbij van essentieel belang voor een adequate invulling van de nieuwe taken.

Dank u wel voorzitter