7 mei 2014

Raadsvergadering 6 mei 2014, Agendapunt: Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen, basisschool De Wilgenroos

In de eerste raadsvergadering van de periode 2014-2018 was o.a. het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen 2014-2017 Beverwijk aan de orde.
Eén van de knelpunten daarin is de huisvesting van de basisschool De Wilgenroos. Op dit moment op twee locaties: groepen aan de Wilgenhoflaan en een tweetal groepen in de voormalige Sancta Maria Mavo aan het Kuenenplein/Grebbestraat.
Het zou voor de school en vooral voor het onderwijs aan de kinderen goed zijn als de dislocatie wordt opgeheven. De school aan de Wilgenhoflaan zou daartoe moeten worden aangepast.De gelden beschikbaar vanuit het IHO zijnn € 85.000.

Bayram Gezer is de woordvoerder van de PvdA in deze hij sprak in eerste instantie:

Gemeente Beverwijk heeft in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de onderwijshuisvesting. Er zijn op dit moment twee schoolgebouwen die niet voldoen aan de norm voor een adequate onderwijshuisvesting. In de raadscommissie ging de discussie over de wens van het schoolbestuur om de Wilgenroos te huisvesten op de locatie Wilgenhoflaan, omdat het schoolgebouw aan de Grebbestraat 27 nu nog maar door twee groepen, mogelijk zelfs een groep, leerlingen wordt gebruikt.
Door de lage bezetting van de locatie Grebbestraat is het op basis van onderwijskundige, sociale en de financiële uitgangspunten onwenselijk om de huidige situatie voort te zetten. Echter, de verordening laat op basis van de gevoerde argumenten een uitbreiding van het gebouw aan De Wilgenhoflaan niet toe, terwijl de locatie Grebbestraat beschikbaar is. De uitbreiding op de locatie Wilgenhoflaan zou, volgens de berekening, 235.000 euro gaan kosten, dit bedrag ligt 150.000 euro hoger dan waar de school recht op heeft voor de onderwijskundige aanpassingen. De fractie van D66 heeft tijdens de commissievergadering een voorstel gedaan voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor een adequate huisvesting van de Wilgenroos.
De PvdA-fractie steunt het voorstel van de D66-fractie en we willen eerst de uitkomsten van het onderzoek afwachten voordat er een besluit wordt genomen over het beschikbaar stellen van middelen voor onderwijskundige aanpassingen.

Tot zover voor de eerste instantie.

Na een uitgebreide discussie is besloten dat er een onderzoek komt welke kosten er gemoeid zijn aan de verbouwing van de schoollocatie aan de Wilgenhoflaan en te bezien of de kosten gedragen kunnen worden vanuit het Huisvestingsplan en vanuit de reguliere begroting van de Gemeente.
Als laatste aandachtspunt is aan het onderzoek toegevoegd, dat in ieder geval vóór het schooljaar 2015-2016 uitsluitsel over de nieuwe mogelijkheden moeten zijn.