5 juli 2015

RAADSVERGADERING 2 JULI: IJMOND WERKT !

Jaarrekening IJmond Werkt!

In tegenstelling tot een verwacht negatief saldo in de begroting, heeft IJmond Werkt! door vroegtijdig te anticiperen op de Participatiewet een mooi resultaat gerealiseerd. IJmond Werkt! heeft tevens de overeengekomen prestatieafspraken, waar ze in 2014 aan hadden moeten voldoen, waargemaakt.
Het positief resultaat komt, conform de afspraak over de hoogte van de algemene reserve van IJmond Werkt!, ten goede aan de deelnemende gemeenten.

Ter afsluiting wil ik namens de PvdA-fractie mijn complimenten uitspreken aan alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan de realisatie van het positieve resultaat.

Primaire begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2020 IJmond Werkt!

De gemeenteraad heeft het bestuur van IJmond Werkt! gevraagd om adequate maatregelen te nemen die moeten leiden tot een sluitende meerjarenraming.
In opdracht van IJmond Werkt! heeft bureau Berenschot onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen die bij uitvoering leiden tot een sluitende meerjarenraming. De maatregelen zijn verdeeld in vier categorieën. Berenschot heeft de voorgestelde maatregelen toegelicht in de IJmondcommissie van 19 mei jl.

IJmond Werkt! heeft de besparing uit categorie 1 reeds verwerkt in de begroting en daarnaast een taakstelling opgenomen waardoor de begroting 2016 en de meerjarenraming sluitend is gemaakt. De taakstelling moet vooral gerealiseerd worden door de maatregelen uit categorie 2.
De PvdA-fractie heeft in de commissievergadering aangegeven dat de PvdA veel waarde hecht aan de mogelijkheid van beschut werk voor de mensen die kansloos zijn om bij een reguliere werkgever te werken.

Het college heeft in de commissievergadering aangegeven dat ze in het najaar met voorstellen zullen komen die moeten leiden tot de realisatie van de in de meerjarenraming opgenomen taakstelling.

De PvdA-fractie ziet graag de voorstellen van het college tijdig tegemoet.

Bayram Gezer
PvdA-fractie