2 juli 2014

Raadsvergadering 1 juli 2014: Jaarrekening IJmond Werkt

In de raadsvergadering van 1 juli is de jaarrekening 2013 van IJmond Werkt besproken.
In de eerste instantie heeft Bayram Gezer het standpunt van de PvdA als volgt verwoord.

Voorzitter:
IJmond Werkt! heeft in 2013, nota bene in het startjaar van IJmond Werkt!, een prima resultaat gerealiseerd. In tegenstelling tot een negatief resultaat van 407.000 euro in de begroting, sluit de jaarrekening 2013 met een positief resultaat van 417.000 euro. Naast een goede financiële prestatie is er ook een goed resultaat bereikt op het gebied van uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar een nieuwe werkkring. De uitstroom via de trajecten zijn ook boven verwachting geweest. De goede prestaties hebben een positief effect gehad op de uitkeringslasten van de gemeente.

Dit mooie resultaat had niemand verwacht. De PvdA-fractie spreekt zijn complimenten uit naar iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat.

IJmond Werkt! heeft in 2013 de opbrengst van de activiteiten verhoogd en de uitvoeringskosten verlaagd. Het resultaat is inclusief de uitvoeringskosten van de wettelijke taken voor een bedrag van 500.000 euro.

Het lijkt in eerste instantie dat de uitvoeringskosten van de wettelijke taken tot de kerntaken van IJmond Werkt! behoren, maar volgens IJmond Werkt! mogen deze kosten niet ten laste van het participatiebudget komen en zodoende behoren de uitvoeringskosten van de wettelijke taken gedragen te worden door de deelnemende gemeenten. Voor de begroting 2015 zal er meer duidelijkheid zijn over de geldstromen ten behoeve van de uitvoeringskosten van de wettelijke taken in het kader van decentralisatie Participatiewet.
De algemene reserve van IJmond Werkt! wordt met een bepaalde verdeelsleutel uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Dit is een wens die al langer bestaat.
In de raadscommissie van 26 juni jl. ging de discussie vooral over de bestemming van 500.000 euro voor de gemeente Beverwijk.

De coalitiepartijen hebben in de commissievergadering een voorstel gedaan over de vorming van een bestemmingsreserve voor de drie decentralisaties en dat voorstel is nu vertaald in een amendement voor punt 2 van het raadsbesluit.

De PvdA-fractie heeft het amendement voor de vorming van de bestemmingsreserve mede ondertekenend.