7 november 2014

PvdA Bijdrage Algemene Beschouwingen Begroting 2015

De begroting van Beverwijk voor 2015 wordt in de Gemeenteraad van 10 en/of 11 november vastgesteld. Op donderdag 6 november is de eerste raadsvergadering geweest met de algemene beschouwingen. Alle fractievoorzitters uit de Raad hebben het woord gevoerd waarin zij spraken over het afgelopen jaar en de toekomst.

De fractievoorzitter Sjoerd Krotjé heeft namens de PvdA de volgende woorden uitgesproken.

De begrotingsbehandeling is een Algemene Politieke Beschouwing met de blik op de toekomst.
De Berap 2014 laat een mooi resultaat zien ten opzichte van de begroting 2014. Het verwachte negatieve resultaat van € 400.000 is omgebogen naar een positief resultaat van € 200.000. Er is bijna één miljoen gestort in de bestemmings-reserve ten behoeve van de drie decentralisaties.

Wij kunnen ons vinden in de incidentele en structurele mutaties voor 2014. De voortgang van de bezuinigingen loopt goed, het aantal aandachtspunten met betrekking tot de bezuinigingen is teruggelopen tot 5.
In de commissievergadering werd door een aantal fracties een opmerking gemaakt bij Berap 2: Aframen legesopbrengst omgevingsvergunningen. Het college doet bij dit punt een aantal voorstellen om een extra opbrengst van
€ 130.000 te genereren in 2015. Een van de voorstellen heeft betrekking op een schetsplan in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen regulier project, vergunbaar is. Het college heeft tijdens de beantwoording in de raadscommissie, in onze ogen, de zorgen weggenomen om geen leges te heffen voor simpele vragen over het schetsplan. We zien met belangstelling het definitieve collegevoorstel tegemoet. Verder kunnen wij ons vinden in de besluiten van het raadsvoorstel.

Dit is de eerste begroting van het nieuwe college, de basis voor deze begroting is gelegd met het coalitieakkoord Vertrouwen in mensen Met de blik op de toekomst. Het voelt daarom ook als onze begroting. De Programmabegroting is verder ontwikkeld, de 19 programma’s zijn smart beschreven en verwijzen zoveel mogelijk naar vastgesteld beleid, nota’s, besluiten, et cetera. Per programma zijn de speerpunten en projecten uit het collegeprogramma opgenomen, en er is daarbij direct de link gemaakt naar de desbetreffende doelstelling. Dat heeft de leesbaarheid van de begroting verbeterd en maakt de toetsbaarheid eenvoudiger.

Tot nog verdere verbetering heeft de auditcommissie via een motie de opdracht gekregen om er voor te zorgen dat er in de volgende programmabegroting meer meetbare en controleerbare maatschappelijke doelstellingen worden geformuleerd zodat de raad nog beter kan sturen op de inhoud van het beleid.

Wat belangrijker is en dan ga ik naar de inhoudelijke kant van de Programmabegroting, dat door de in 2012 ingezette bezuinigingsoperatie, het huishoudboekje van de gemeente op orde is. De lastenverzwaring voor onze inwoners blijft ook in 2015 beperkt tot de indexatie. Wel bleek uit de september-circulaire dat ten opzichte van de meicirculaire een fikse tegenvaller van
€ 150.000 werd verwacht, maar let op, ik zeg werd en niet wordt ik kom daar straks op terug.

Die tegenvaller was een reden voor het college om de jaarschijf 2015 nog eens extra kritisch te bekijken en door incidentele en structurele bezuinigingen deze tegenvaller, volgens afspraak, meteen op te lossen, om zo een goede uitgangspositie te hebben voor de jaren 2016 en verder. Jaren waarin het college zijn ambities uit het collegeprogramma wil waarmaken Deze bezuinigingen hebben dus een tweeledig doel, tegenvallers oplossen en kansen creëren voor de ambities. De Partij van de Arbeid vindt dit een prima beleidsvoornemen.
Met de meeste van deze bezuinigingsvoorstellen is de PvdA het dan ook eens, en belangrijk, ook in het verlagen van de spaardoelstelling, van € 100.000 voor 2015, kunnen wij ons vinden.

De wat de Partij van de Arbeid betreft grootste uitdaging voor 2015 zijn de drie decentralisaties. Er is de afgelopen maanden al het nodige gedaan aan de voorbereiding van de nieuwe taken in het kader van de decentralisaties, Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding/Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet. De verordeningen van deze 3 decentralisaties, die de kaders bevatten, zijn vastgesteld zodat de gemeente met ingang van 1 januari 2015 het meeste werk zelf moet gaan doen.

Hoe de gemeente uitvoering geeft aan deze kaders wordt natuurlijk nader uitgewerkt in door het college vast te stellen beleidsregels, uitvoeringsplannen, plannen van aanpak en voor de communicatie informatie folders. Wij zien dat allemaal met verschrikkelijk veel belangstelling tegemoet.

De budgeten zijn al wel bekend maar omdat op dit moment de aanbestedingen nog niet helemaal zijn afgerond en de risico’s daarom nog niet te kwantificeren zijn, is de Partij van de Arbeid akkoord gegaan met het voorstel om een bestemmingsreserve 3 Decentralisaties te vormen. Uitgangspunt is en blijft dat we burgers met een terechte hulpvraag kunnen blijven ondersteunen. Wij zijn van mening dat de gemeente voldoende geëquipeerd is om de grote taakuitbreiding te kunnen dragen.

Een beetje positiviteit is wel op zijn plaats lijkt mij. En dat is ook goed voor het zelfvertrouwen. Het zal u niet verbazen dat onze fractie vanuit de solidariteitsgedachte vooral zal blijven kijken naar de positie van de zwakkeren in onze samenleving. Wij zullen bij de overheveling van de taken naar onze gemeente, steeds vanuit het perspectief van de zorgontvanger, wajonger, en mensen met een arbeidsbeperking blijven kijken naar de uitwerking van de maatregelen. Wat ons betreft zal er zolang als er perspectief is, geïnvesteerd moeten worden in de mensen, en moet er altijd begonnen worden aan de kant van de mens in plaats van het budget. Iedereen moet kunnen meedoen, niemand valt tussen wal en schip, niemand voor een dichte deur

De participatiesamenleving, een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt, is een aardig ideaal, zolang we het maar niet tegenover de verzorgings-staat plaatsen, maar in het verlengde ervan, als een verbeterde versie. De transformatie tot deze verbeterde versie van de participatiesamenleving een activerende verzorgingsstaat vraagt tijd en aandacht, en kan ook niet van bovenaf opgelegd worden. Instellingen zullen opnieuw onder de loep moeten worden genomen. Nog niet alle voorzieningen in onze huidige verzorgingsstaat zijn al participatie bevorderend. Bekijk daarom per instelling in hoeverre deze ervoor zorgt dat burgers kunnen meedoen en meetellen. De instellingen in onze gemeente en dan vooral die in het sociale domein zijn al een tijdje hard bezig om een passend beleid te ontwikkelen. En dat allemaal in het kader van de verbetering van de zo belangrijke sociale infrastructuur, die preventief werkt, en er voor zorgt dat mensen niet of later een beroep doen op bijvoorbeeld de Jeugdzorg of de WMO. Zij komen dus niet of later voor de deur van de gemeente. De sociale infrastructuur past dus perfect bij de activerende-verzorgingsstaat.

De Partij van Arbeid vindt het dan ook uiterst onverstandig om nog verder te bezuinigen op alle instellingen die de budgetsubsidie ontvangen.
De huidige ontwikkelingen en de uitdagingen in de sociale infrastructuur vragen juist om investeringen.

De fractie dient daarom het volgende amendement in:

Het amendement Toe te voegen aan het besluit: het ingeboekte voordeel á 137.666 Euro voor 2015 als gevolg van het niet doorvoeren van de indexatie voor de budgetsubsidies te schrappen uit de begroting 2015.
De indexatie voor de budgetsubsidie voor 2015 vast te stellen op 1.25% (regel 27 meerjarenraming 2015-2018 ). Het terugdraaien van het niet indexeren van subsidies voor de jaarschijf 2015 te dekken uit een incidenteel lagere spaardoelstelling. De structurele doorwerking van het wel indexeren van de subsidies in 2015 dient het college te dekken uit de jaarschijven vanaf 2016.

Ik eindig met grote woorden, maar de PvdA fractie vindt dat de grootste opdracht voor ons is om iedereen een eerlijke kans op een fatsoenlijk bestaan te geven, om in een verwarrende, onrustige wereld onze solidaire, tolerante en welvarende samenleving veilig te stellen.

Sjoerd Krotjé
Fractievoorzitter PvdA Beverwijk