Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 21 oktober 2018

Motie PvdA Parkeren Centrum: In goed overleg het parkeer- probleem in Beverwijk Centrum voor de lange termijn oplossen. Dus gezamenlijk: winkeliers, bezoekers en omwonenden.

Toelichting:

De gemeenteraad van Beverwijk praat al ongeveer drie jaar over parkeren in het centrum van Beverwijk. De winkeliers/ondernemers klagen al jaren over teruglopende bezoekersaantallen. Juist doordeweeks.

De zeer geslaagde renovatie van de Breestraat heeft dit tij helaas niet gekeerd. Beverwijk en zijn inwoners zijn zeer gebaat bij een goed, evenwichtig en krachtig winkelbestand en sterke ondernemers, waardoor ons voorzieningenniveau hoog blijft en onze regiofunctie terugkeert. Met een ‘gratis’ zaterdag parkeren redden we dit niet. Ook doordeweeks moet het parkeren gastvrij zijn. Hier bestaan ideeën over bij de winkeliers, die de moeite waard zijn te onderzoeken op haalbaarheid. Verder is het niet wenselijk om de komende jaren elke keer discussie te voeren over het parkeren in Beverwijk. Laten we nu kiezen voor het in brede kring bespreken van dit onderwerp met alle belanghebbenden. Zo kunnen we voor de lange termijn een oplossing voor het parkeren creëren, waar winkeliers, ondernemers en omwonenden tevreden mee zijn en onze positie als regionaal winkelcentrum terug kan brengen.

De raad van de gemeente Beverwijk, in vergadering bijeen op 5 en 8 november 2018, ter behandeling van raadsvoorstel,overwegende dat

  • Het College voorstelt de zaterdag per 1 januari 2019 gratis parkeren te maken.
  • Het centrum van Beverwijk (behalve op de woensdag) doordeweeks te weinig bezoekers trekt volgens de ondernemers van Breestraat, Beverhof en zijstraten. Dat dit ook met het blote oog goed te zien is als je de bezetting van de parkeerterreinen bekijkt op de maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen.
  • Dat het college en de gemeenteraad van mening zijn dat het centrum van Beverwijk elke dag van de week gastvrij moet zijn voor bezoekers, dus ook voor autoparkeerders.
  • Dat hierdoor ook het vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemers verbetert.
  • Dat het aantrekken van meer bezoekers op zaterdag fijn is, maar dat het probleem van te weinig toestroom voor ons centrum eigenlijk vooral doordeweeks ligt.
  • Dat raadsleden uit gesprekken met winkeliers voorstellen hebben gehoord, die de moeite waard zijn om te onderzoeken op haalbaarheid.
  • Dat er een brief is binnengekomen van Bestuur Beverwijks Centrum.
  • Dat het gesloten parkeerfonds met de stand van zaken van nu het qua kosten niet toelaat dat naast de gratis zaterdag ook doordeweeks gratis parkeren hieruit gedekt kan worden, aangezien dit het evenwicht tussen baten en lasten hevig zou verstoren

spreekt als zijn mening uit dat:

-Het college met de winkeliers, omwonenden en gemeenteraad in goed overleg gaat kijken naar een lange termijn oplossing voor het parkeren in Beverwijk centrum waarbij de gastvrijheid van ons centrum elke dag van de week gegarandeerd is en waarbij omwonenden geen overlast hiervan ondervinden

-Het college gaat onderzoeken hoeveel de wens van de winkeliers kost om een blauwe zone in het centrum, of een deel van het centrum (bijvoorbeeld de helft van het Meerplein), gedurende de hele week (maandag t/m zaterdag) in te voeren

-Het college onderzoekt of er mogelijkheden zijn de aanjaagregeling vanuit de ozb niet-woningen voort te zetten en een deel van deze regeling in te zetten voor de ideeën van de ondernemers en winkeliers voor gastvrij parkeren

-Het college tegelijkertijd op zoek gaat naar begrotingsruimte in de meerjarenbegroting vanaf 2020 voor de ambitie op het gebied van parkeren

-Het college deze nieuwe ambitie voor de meerjarenbegroting opneemt in de voorjaarsnota 2019, zodat de gemeenteraad daar een keus in kan maken

-Het college het invoeren van de ‘gratis’ zaterdag in overleg met de winkelier/ondernemers en omwonenden en gemeenteraad binnen een half jaar na aanvang evalueert om te kijken of het werkt naar wens of dat er aanpassingen moeten komen, zoals handhaving instellen.

en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam indiener(s).

 

 

 

 

 

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline is betrokken bij o.a. de volgende items in de Gemeenteraad: Financiën,  afval, wegen en verkeer, treinen op de Kennemerlijn, etc. Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: Strijden voor meer treinen op de Kennemerlijn van en naar Beverwijk De wijken Kuenenplein/Plantage en Centrum kunnen extra op haar steun rekenen. j.dorenbos@xs4all.nl, t. 0251258573  

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen