14 november 2015

Motie opvang vluchtelingen: Warm hart, koel hoofd:

Aan het eind van de Raadsvergadering van 12 november is er over een motie Vluchtelingen gestemd.
Deze motie is ingediend en ondersteund door: PvdA, D’66, CDA, Groen Links en VVD Koster.

Onderstaand de tekst van de motie:

Er op dit moment een grote stroom vluchtelingen richting Europa en dus ook Nederland komt, op zoek naar een veilig heenkomen;
Deze mensen veelal vluchten voor oorlog of politieke vervolging;
Deze mensen recht hebben op opvang;
Er momenteel in Nederland onvoldoende opvang is voor deze vluchtelingen.

Overwegende dat:
Elke gemeente naar draagkracht haar verantwoordelijkheid zal moeten nemen om alle mensen op te kunnen vangen in de verschillende fases van hun verblijf;
Inwoners zich zorgen maken over de gevolgen voor hun leefomgeving in buurt van opvang;
Het in VRK-verband mogelijk is om de taken eerlijk te verdelen.

Van mening zijnde dat:
Ook de gemeente Beverwijk iets kan en moet doen;
Grootschalige 72-uur crisisopvang niet haalbaar is in Beverwijk;
Een grootschalig asielzoekerscentrum niet haalbaar is in Beverwijk.

Vraagt het college:
• Samen te werken met de regio, zowel in de IJmond als in VRK-verband, om te komen tot hulp aan vluchtelingen;

• Hierbij de Beverwijkse maat niet uit het oog te verliezen;

• Hierbij rekening te houden met de gevoelens van inwoners en de gevolgen voor hun leefomgeving zo veel mogelijk te beperken;

• Waar sprake is van fysieke opvang ook te zorgen voor maatschappelijke opvang, zoals onderwijs, dagbesteding, inburgering en (tijdelijk) werk om de integratie van vluchtelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen;

• De mogelijkheden voor noodopvang op beperkte schaal en met een duidelijk afgebakende tijdsduur te onderzoeken en daartoe locaties te verkennen;

• In te zetten op het huisvesten van extra statushouders door het tijdelijk toevoegen van extra woningen aan de woningvoorraad, zodat dit niet ten koste gaat van inwoners die nu op een huis wachten. Bijvoorbeeld door het ombouwen van bedrijfspanden;

• De raad en de inwoners van Beverwijk en in het bijzonder de directe omgeving van de eventuele opvang, duidelijk te informeren over de voorgenomen plannen;

• Initiatieven vanuit de samenleving te inventariseren op het gebied van huisvesting, integratie, inburgering, dagbesteding etc.