Door Erica van Dongen op 28 september 2018

Motie Kinderpardon ingediend door PvdA, Groen Links en D’66 tijdens gemeenteraad Beverwijk d.d. 27-09-2018: AANGENOMEN

 De raad van de gemeente Beverwijk, in vergadering bijeen op 27 september 2018; overwegende dat:

  • 400 kinderen al meer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning. Deze kinderen leven in grote angst en onzekerheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen na 5 jaar ‘geworteld’ zijn en dat uitzetting na een verblijf van vijf jaar of langer in Nederland schadelijk is voor hun ontwikkeling. Daarom moet er nu een eerlijk kinderpardon komen;
  • de Regeling langdurig verblijvende kinderen in het leven geroepen is om, onder strikte voorwaarden, langdurig verblijvende kinderen een verblijfsvergunning te geven. Het bepaalt dat kinderen na vijf jaar niet meer uitgezet mogen worden. Echter, de voorwaarden zijn zo strikt, dat de regeling een dode letter is geworden (https://www.defenceforchildren.nl/media/1491/terug-bij-af-staatssecretaris-en-afdeling-reduceren-kinderpardon-tot-dode-letter.pdf). Hierdoor komt bijna geen enkel kind in aanmerking;
  • de gezinnen met kinderen vaak al jaren in de gemeente zijn. Zij gaan naar school en maken onderdeel uit van de lokale gemeenschap. Het zijn onze burgers. Als wij deze kinderen terugsturen naar een land, waar ze vaak nog nooit geweest zijn en de taal niet spreken, beschadigen wij hen, maar doen wij ook onze lokale gemeenschappen geweld aan. Wat voor signaal geven wij onze kinderen als wij hun vriendjes zo behandelen.
  • we bij het invoeren van een eerlijk kinderpardon het Kinderrechtenverdrag naleven, dat Nederland heeft geratificeerd. Wij beschermen hiermee onze inwoners, die anders beschadigd worden en voorkomen onrust in onze gemeenschappen.

 verzoekt het college:

  1. bij staatssecretaris Harbers en Premier Mark Rutte te pleiten voor een eerlijk Kinderpardon. Deze kinderen wonen in Beverwijk, nu of in de toekomst; 
  2. onze gemeente als kinderpardongemeente aan te sluiten bij het initiatief van DeGoedeZaak en Defence for Children, zoals andere gemeenten ook gedaan hebben.

 en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

 

Erica van Dongen

Erica van Dongen

secretaris e-mail: jaapenerica@gmail.com

Meer over Erica van Dongen