Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 18 oktober 2016

Kennemerlijn: Reactie Ministerie van Infrastrucuur en Milieu op brief wethouder Jaqueline Dorenbos aan staatssecretaris over de Kennemerlijn

De wethouder vindt de reactie op de brief, die aan haar is gestuurd over de problemen van de Kennemerlijn enorm teleurstellend. Zij vindt dat uit de reactie moet worden afgeleid dat het ministerie van IenM vindt dat aan de concessie wordt voldaan en dat de regio het samen met NS maar moet oplossen. Dit sterkt Jaqueline Dorenbos des te meer in de lobby naar de Tweede Kamer.

Zoals reeds bekend is op 27 oktober een commissie IenM, met de staatssecretaris, die zich buigt over zaken op en rond het spoor. Volgende week spreken Serge Ferraro, Kevin Benning en Jaqueline Dorenbos nog met een aantal VVD Kamerleden over de problemen op de Kennemerlijn. Deze Kamerleden hebben al eerder actief vragen gesteld over de gang van zaken op de Kennemerlijn.

Onderstaand de tekst van de brief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, d.d. 12 oktober 2016.

Dank voor uw brief van 7 september 2016 aan staatssecretaris Dijksma, waarin u reageert op haar antwoorden op Kamervragen over de Kennemerlijn. Namens mevrouw Dijksma beantwoord ik uw brief.

Het maken van de dienstregeling en het bepalen van de bijbehorende materieelinzet is de verantwoordelijkheid van NS. Daarbij heeft NS een ingewikkelde puzzel te maken voor het hele HRN, waarbij de wensen van vele partijen ingebracht worden. Het lukt soms, maar soms niet helemaal om deze in te passen. NS heeft de zorg om binnen de randvoorwaarden van de concessie tot de meest optimale oplossing te komen.

U heeft samen met NS een bezoek gebracht aan station Beverwijk en daarbij met name gekeken naar de bezettingsgraad van de treinen. Bij het formuleren van de antwoorden op de Kamervragen heeft IenM gebruik gemaakt van informatie die we van NS over dit bezoek ontvingen. De weergave van de conclusie van het bezoek is inderdaad van NS: u bent daar op geen enkele manier aan gehouden. Als hierover een misverstand is ontstaan, betreur ik dat.

U schrijft dat tijdens uw bezoek niet altijd het gebruikelijke materiaal reed “Er reden soms betere treinen, die ook ruimer waren qua comfort.” Dat is juist. NS laat ons weten dat er inderdaad tijdens uw bezoek soms ander materieel reed. Af en toe wijkt de werkelijke materieelinzet af van de geplande inzet; dit is iets wat niet alleen op de Kennemerlijn gebeurt. Volgens NS had het ingezette materieel dezelfde capaciteit als het geplande materieel en dat is waar het in de discussie over bezettingsgraad en zitplaatskans om draait.

Met betrekking tot de bezettingsgraad van de Intercity’s staat in onze brief dat die in de daluren circa 10% was. NS informeert ons dat dit cijfer betrekking heeft op de situatie in de daluren voordat de dienstregeling gewijzigd is en niet alleen op Intercity’s. NS ontkent niet dat in de spitsuren de bezettingsgraad hoger was en is. NS baseert de inzet van de huidige Intercity’s in de spitsuren geheel op de hogere vervoervraag in de spitsuren. Volgens NS hebben de Intercity’s, die op dit moment op de Kennemerlijn rijden op geen enkel moment een te hoge bezettingsgraad.

U wijst voorts op een fout in het antwoord op Kamervraag 2: Daarin staat per abuis dat er in de huidige dienstregeling in de spits vier Intercity’s rijden; dit moet inderdaad vijf Intercity’s zijn, zoals u terecht opmerkt. Mijn excuses voor deze onjuistheid. De staatssecretaris zal deze correctie ook aan de Tweede Kamer melden. Voor de lijn van de antwoorden heeft dit overigens geen gevolgen.

U sluit uw brief af met een aantal wensen. Ten aanzien van wens nummer 5 aangaande overleg met de provincie, vervoerders en gemeenten over mogelijke verbeteringen van het openbaar vervoer in uw regio, heb ik van NS begrepen dat partijen zien dat er een bereikbaarheidsopgave voor de regio Kennemerland ligt en daarmee ook voor Beverwijk. Ze zijn begin 2016 een Corridordialoog Kennemerlijn gestart. Zowel NS als gemeente Beverwijk participeren hierin. Ik vind het van belang dat dit soort overleggen tussen betrokken partijen plaatsvinden. Het lijkt mij een goede gelegenheid om ook uw overige wensen te bespreken, evenals de vraag of de dienstregeling voldoende aansluit op de behoefte in uw regio.

IenM toetst uitsluitend of de dienstregeling voldoet aan de bediening die de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet eist. IenM heeft verder geen bevoegdheden met betrekking tot de dienstregeling. Een werkbezoek van de staatssecretaris om van gedachten te wisselen over de dienstregeling op de Kennemerlijn ligt daarom niet voor de hand. Ik vertrouw erop dat U met NS en de overige belanghebbenden een goed gesprek hebt.

Ik neem aan dat ik u voldoende geïnformeerd heb.

Was getekend: Met vriendelijke groet, de directeur Openbaar Vervoer en Spoor: Hellen A.M. van Dongen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline is betrokken bij o.a. de volgende items in de Gemeenteraad: Financiën,  afval, wegen en verkeer, treinen op de Kennemerlijn, etc. Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: Strijden voor meer treinen op de Kennemerlijn van en naar Beverwijk De wijken Kuenenplein/Plantage en Centrum kunnen extra op haar steun rekenen. j.dorenbos@xs4all.nl, t. 0251258573  

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen