30 september 2016

Kadernota Onderwijsachterstandenbeleid 2016-2019

In de Raadsvergadering van 29 september 2016 is de Kadernota Onderwijsachterstandenbeleid besproken. Hieronder de bijdrage van ons fractielid, Bayram Gezer.

De Kadernota onderwijsachterstandenbeleid 2016-2019 is uitvoerig besproken in de commissievergadering. In afwachting van de nieuwe wet wordt het huidige onderwijsachterstandenbeleid voortgezet tot 2018. De nadruk van het onderwijsachterstandenbeleid ligt vooral op voor- en vroegschoolse educatie.
Ondanks dat huidige beleid wordt voortgezet, zijn er toch nieuwe elementen toegevoegd aan het onderwijsachterstandenbeleid 2016-2019. De PvdA-fractie vindt het een goede zaak dat er inspanning geleverd gaat worden aan het versterken van de ouderbetrokkenheid en het verbeteren van de samenwerking met de partners rondom het kind.
Het college heeft in de commissievergadering aangegeven dat de nota over de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in de raadsvergadering van december besproken gaat worden.
Vooruitlopend op de harmonisatie is er door alle fracties de wens geuit om de heterogene groepen eerder in te willen voeren omdat de heterogene groepen beter zijn voor de ontwikkeling van de VVE doelgroepkinderen.
Het college heeft twee weken na de commissievergadering de financiële consequenties van de herinvoering van de heterogene groepen inzichtelijk gemaakt, waarvoor onze dank.
Uit de memo van het college blijkt, vanwege de hoge eisen die gesteld worden aan het personeel, dat er ruim 200 duizend euro nodig is voor de herinvoering van de heterogene groepen vanaf 1 oktober tot de ingangsdatum van de harmonisatie.
De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat de kinderen met een minimale taalachterstand aan de basis school beginnen.
Vanwege de hoge invoeringskosten van de heterogene groepen, waar geen dekking voor is, en de mogelijke negatieve impact op het voorbereidingstraject van de harmonisatie, willen we niet vasthouden aan de wens voor het versneld invoeren van de heterogene groepen.
De PvdA-fractie stemt in met het voorliggend raadsvoorstel.