Door Bayram Gezer op 3 juli 2016

Jaarstukken 2015 IJmond werkt Bijdrage Bayram Gezer in de Raadsvergadering van 30 juni 2016

Per 1 januari 2014 is IJmond Werkt! van start gegaan als nieuwe gemeenschappelijke regeling. Het uitgangspunt van het businessplan IJmond Werkt! was om een sluitende begroting te hebben vanaf 2017. In het businessplan is rekening gehouden met een exploitatietekort voor de jaren 2014-2016. IJmond Werkt! heeft in deze periode geen beroep gedaan op extra financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten.
IJmond Werkt! heeft, in tegenstelling tot eerder verwachte financiële tegenvallers, het jaar 2015 positief afgesloten. De door de raden gekozen maatregelen hebben zijn vruchten afgeworpen; de jaarrekening 2015 heeft een positief exploitatieresultaat. Gemeente Beverwijk krijgt conform de verdeelsleutel 36 duizend euro uitgekeerd.
Als we kijken naar de prestatieafspraken die met IJmond Werkt! gemaakt zijn, dan kunnen we concluderen dat de prestatieafspraken conform de overeengekomen afspraak en binnen de beschikbaar gestelde budgetten gerealiseerd zijn.
Gewijzigde begroting 2016 IJmond Werkt!
De PvdA-fractie is blij met de adequate invulling die IJmond Werkt! heeft gegeven aan de voor 2016 opgenomen taakstelling van 554 duizend euro. Waarvoor onze complimenten.
Primaire begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2021 IJmond Werkt!
IJmond Werkt! heeft goed geanticipeerd op de verwachte tekorten vanaf 2015 die mogelijk zouden oplopen tot 2 miljoen euro in het jaar 2020. De genomen maatregelen, op basis van het onderzoek dat door Berenschot is uitgevoerd, hebben bijgedragen aan een sluitende primaire begroting als de meerjarenbegroting.
IJmond Werkt! stond en staat nog steeds voor een grote uitdaging om alle gekozen besparingsmaatregelen waar te maken. In hoeverre speelt deze taakstelling een rol bij een hoog ziekteverzuim?
Eind van dit jaar loopt het businessplan IJmond Werkt! af. Het is nu zaak om voor de komende jaren goede en meetbare prestatieafspraken met IJmond Werk! te maken.

Bayram Gezer

Bayram Gezer

Bayram Gezer

  Bayram is o.a. woordvoerder  voor: Welzijn, Speerpunt bij Gemeenteraadsverkiezing 2018 was voor Bayram: Lokale woonlasten onder het landelijk gemiddelde houden. De wijken Meerestein en Somagebied kunnen extra op zijn steun rekenen. gezer.b@ziggo.nl, t. 0651458771

Meer over Bayram Gezer