10 maart 2017

IJmondiaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2010

In de Raadsvergadering van Beverwijk is op 9 maart 2017 besloten dat het IJmondiaal Beleidsplan Schuldhulpverlening met algemene stemmen is aangenomen. Hierbij de bijdrage van de PvdA-fractie

Mensen worden door allerlei redenen geconfronteerd met de schuldenproblematiek. De oplopende schulden kunnen leiden tot beperking van de participatie van de betrokkenen in de samenleving. De financiële problemen kunnen tevens negatieve gevolgen hebben voor schoolprestaties van kinderen. Bovendien brengen problematische schulden veel extra lasten en kosten met zich mee voor de samenleving. Mensen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk om een oplossing te vinden voor het schuldenprobleem. Als dat niet lukt dan kunnen zij bij de gemeente terecht voor ondersteuning op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Het is belangrijk dat gemeenten adequaat beleid hebben op het gebied van schuldhulpverlening.

Het voorliggende beleidsplan is tot stand gekomen zonder een evaluatie van het beleidsplan 2013-2016. Het college heeft op verzoek van de IJmondcommissie toch nog een memo opgesteld met een beknopte evaluatie van het gevoerde beleid. Uit de evaluatie blijkt dat de ervaringen en de aanbevelingen van de ketenpartners meegenomen zijn in het beleidsplan. Er wordt veel nadruk gelegd op preventie en vroegsignalering. In het nieuwe beleidsplan is er een belangrijke rol weggelegd voor de sociale teams. Hiermee wordt de schuldhulpverlening beter toegankelijk en laagdrempelig.

De PvdA-fractie heeft vertrouwen in de nieuwe aanpak. We hopen dat preventie en vroegsignalering de schuldenproblematiek vroegtijdig aan het licht brengt zodat sneller de gepaste ondersteuning geboden kan worden. De vroegsignalering kan de omvang van de schulden beperkt houden.
In het beleidsplan komt naar voren dat de meeste schulden beginnen met een betalingsachterstand van huur, energie en de ziektekostenverzekering. Er is goed geanticipeerd op dit verschijnsel door afspraken te maken met woningcorporaties, energieleveranciers en binnenkort ook met de zorgverzekeraars.

Het liefst ziet de PvdA-fractie dat de preventieve aanpak van de schuldhulpverlening de huisuitzetting zoveel mogelijk tegenhoudt. Huisuitzetting heeft namelijk grote impact op de betrokkenen, met name op kinderen. De PvdA-fractie vraagt het college om er alles aan te doen dat mensen met schulden geholpen worden zonder dat ze het huis worden uitgezet.

Bayram Gezer