14 november 2015

IJmond Werkt!

In de Raadsvergadering van 12 november is de keuzenota maatregelen Meerjarenbegroting IJmond Werkt! behandeld.

Bayram Gezer heeft voor de PvdA de volgende woorden gesproken.

(De gehele nota is te vinden op de site van Beverwijk.nl)

Sinds 2001 hebben de IJmond gemeenten niet hoeven bijdragen aan de exploitatie van De Meergroep, de voorloper van IJmond Werkt! De deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! zijn verantwoordelijk voor de financiële tekorten.
IJmond Werkt! heeft door het tijdig anticiperen op de Participatiewet een goede start gemaakt. Ondanks een goede bedrijfsvoering en de nodige maatregelen is niet mogelijk gebleken om de gevolgen van de lagere Rijksmiddelen binnen de exploitatie op te vangen. De verwachte tekorten zouden zonder extra maatregelen oplopen tot 2 miljoen euro in 2020
De aanleiding voor de voorliggende stukken is gelegen aan een opdracht aan IJmond Werkt! om maatregelen te nemen die moeten leiden tot een sluitende begroting.
De door Berenschot geformuleerde 10 maatregelen leveren meer op dan verwachte tekorten in de begroting. Hierdoor is het mogelijk om keuzes te maken voor te nemen maatregelen. Het bestuur van IJmond Werkt! heeft de maatregelen uit categorie 1 direct tot uitvoering gebracht. Deze maatregelen met betrekking tot efficiency, doorlichting bestand en strenger en selectiever aan de poort hebben het tekort teruggebracht van 2 miljoen euro tot 0,4 miljoen euro.
De PvdA-fractie heeft vanaf het begin van de maatregelendiscussie aangegeven dat het beschut werk voor de mensen die geen kans hebben op reguliere arbeid behouden moest blijven. Het college heeft het beschut werk niet ingezet om tekorten te dekken, waarvoor onze dank.
De keuze die het college heeft gemaakt voor de besparing van de overige 4 ton doet het minste pijn. Dit betekent dat de niet uitkeringsgerechtigden mogen rekenen op een beperkte ondersteuning. De laatste maatregel is om alleen de perspectiefrijken in aanmerking te laten komen voor de begeleiding door IJmond Werkt!
Het begrip perspectiefrijk wekt de indruk dat veel mensen door deze keuze buiten de boot zullen vallen. Echter, iedereen die een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt heeft, komt na deze maatregel nog steeds in aanmerking voor de begeleiding. Zo kan met de beperkte middelen een maximaal resultaat worden behaald bij uitstroom naar betaalde arbeid.
Wethouder Verkaik heeft in de IJmondcommissie benadrukt dat de niet-perspectiefrijken niet vergeten zullen worden. Voor deze groep mensen zullen andere instrumenten worden ingezet, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De PvdA-fractie vertrouwt er op dat niemand tussen wal en schip zal vallen.
We zullen de financiële situatie van IJmond Werkt! in de gaten houden en als de tekorten lager uitvallen, dan moeten de maatregelen terug worden gedraaid.
Tenslotte wil ik namens de PvdA-fractie vragen om de herziening van de prestatieafspraken met IJmond Werkt! nu ze in eerste instantie alleen de perspectiefrijken aan een baan moeten helpen.

B. Gezer