2 januari 2015

Huisvesting basisschool de Wilgenroos, op 1 lokatie???

Onderstaand de bijdrage van Bayram Gezer in de gemeenteraad van 11 december j.l.

(t.i. Op dit moment heeft de basisschool de Wilgenroos een locatie op de Wilgenhoflaan en een dislocatie bij het Kuenenplein).

De Wilgenroos is de laatste school in Beverwijk die op twee locaties gehuisvest is. Het schoolbestuur heeft al eerder aangeven om meerdere redenen de Wilgenroos te willen huisvesten op één locatie, namelijk op de Wilgenhoflaan. De PvdA-fractie heeft in de raadsvergadering van 6 mei jl. het amendement mede ondertekend wat moest leiden tot een adequate huisvesting voor de Wilgenroos. De laatste prognose die is opgesteld voor de Wilgenroos laat een sterke daling zien van het aantal leerlingen ten opzichte van de prognose die in het voorjaar is opgesteld. Op basis van de laatste inzichten in het verwachte aantal leerlingen is er binnen de verordening geen mogelijkheid voor de aanbouw van een extra lokaal. De terugloop van het aantal leerlingen bij de scholen zal op termijn leiden tot leegstand. De laatste prognose helpt ons om terughoudend om te gaan met de uitbreiding van het aantal lokalen. Met deze conclusie wordt het probleem van de Wilgenroos niet opgelost. Ze hebben net als andere scholen recht op een adequate huisvesting. Het eerdere raadsvoorstel van het college kwam de behoefte van de Wilgenroos niet voldoende tegemoet.

Er is in de coalitie een groot draagvlak om de Wilgenroos, ondanks de richtlijnen van de verordening, enigszins tegemoet te komen. Zo is de optie binnen buurthuis Wijk aan Duin weer in beeld gekomen. De coalitiepartijen zijn in overleg met het schoolbestuur en de directie van Stichting Welzijn Beverwijk proactief op zoek gegaan naar een oplossing binnen buurthuis Wijk aan Duin waar de Wilgenroos en stichting Welzijn Beverwijk achter kunnen staan. Dankzij de inspanningen van de coalitiepartijen, is voor de raadscommissie van 4 december jongstleden een alternatief voor de huisvesting van de Wilgenroos tot stand gekomen. Met deze voorgenomen oplossing zal de samenwerking tussen de school en het buurthuis verder versterkt worden en het zal ook bijdragen aan een goede invulling van Brede School activiteiten.

De PvdA-fractie wil zijn waardering uitspreken voor de constructieve houding van zowel de directie van Stichting Welzijn als de directie van de Wilgenroos om tot een adequate oplossing te komen voor de Wilgenroos. Tevens is de PvdA-fractie het college en de ambtelijke organisatie erkentelijk voor het, in een hele korte tijd, uitwerken van het alternatieve plan tot een nieuw raadsvoorstel met de daarbij behorende financiële consequenties.
De PvdA-fractie stemt van harte in met het voorliggende raadsvoorstel en we wensen de betrokkenen veel succes bij de realisatie van het plan.