25 november 2016

Harmonisatie voorschoolse voorzieningen: bijdrage Bayram Gezer commissievergadering 24-11-2016

De uitvoeringsnotie harmonisatie voorschoolse voorzieningen is zorgvuldig tot stand gekomen. Alle mogelijke opties met voor- en nadelen zijn goed beschreven. Het voorstel is goed onderbouwd. De voorgestelde aanpak heeft een breed draagvlak onder alle betrokken partijen en het LEA. De uitkomst, scenario 4, is in lijn met waar de PvdA-fractie eerder voor heeft gepleit. Het is een goede zaak dat de peuteropvang gestart wordt met de huidige aanbieders. Ze hebben immers een goede expertise in de voorschoolse voorzieningen.

Bij de harmonisatie van de peuteropvang staat het kind centraal. De regierol van de gemeente is heel belangrijk om een succes van de peuteropvang te maken. Het is zeer wenselijk dat de kinderen zonder taalachterstand doorstromen naar de basisschool.

In de notitie staat: Het organiseren van een aanbod voor peuters van alleenverdieners of niet-werkende ouders (niet toeslagouders) zonder VVE-indicatie blijft een beleidsvrijheid/keuze van de gemeente. Ondanks dat de wettelijke taak van de gemeente beperkt blijft tot de VVE-kinderen, wil de PvdA-fractie dat niemand uitgesloten mag worden van het aanbod van een adequate peuteropvang voorziening in Beverwijk.
De PvdA-fractie is blij met het voornemen om bij de evaluatie van het VVE-convenant ook gekeken gaat worden naar de gehanteerde doelgroep definitie.
De financiële consequenties van de harmonisatie peuteropvang voor de gemeente zijn nog niet duidelijk. Er is op dit moment weinig zicht op de te ontvangen rijksbijdrage en de inkomsten vanuit ouderbijdrage. Deze onduidelijkheid mag een adequate opzet van de peuteropvang voor alle Beverwijkse kinderen niet in de weg staan.
In het raadsvoorstel staat dat de buurgemeenten in de IJmond gebruik maken van een tarieventabel voor de eigen bijdrage. Wordt hier de tarieventabel van de VNG mee bedoeld en hebben de gehanteerde tarieven voor de eigen bijdrage invloed op de deelname aan de peuteropvang?

De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat de eigen bijdrage voor de peuteropvang betaalbaar moet zijn en het mag niet leiden tot afname van de deelname aan peuteropvang.
Als laatste, wil ik het college vragen om de raad te informeren over de voortgang van de implementatie.
B. Gezer
uitvoeringsnotitie-harmonisatie-voorschoolse-voorzieningen-beverwijk-2016