10 februari 2017

Grondstoffenplan Beverwijk 2017-2020 heeft het niet gehaald.

In de commissievergadering van 9 februari is het Grondstoffenplan Beverwijk 2017-2020 behandeld.
Een aantal inwoners van de Broekpolder nam de gelegenheid om in te spreken.
Zij gaven aan straks 3 containers in de tuin te krijgen in plaats van de huidige ondergrondse containers.Begrijpelijk ongerust. Zij denken dat door het plaatsen van meer ondergrondse containers de scheiding zienderogen zal verbeteren. (aparte ondergrondse container voor plastic bijv.)

De commissie ging daarin ver mee en zag geen resultaatverbetering door invoering zonder draagvlak. Liefst oplossing/aanpassing per wijk.
Dit resulteerde in het “niet behandelrijp” verklaren van het Collegevoorstel van een meerderheid van de commissieleden. Dit houdt in dat het stuk niet in de Gemeenteraad besproken zal worden, er zal een nieuw voorstel door het College gemaakt moeten worden.

De PvdA vond het stuk wel behandelrijp met de start van een proef in één wijk.

Hierbij de inbreng van Annet Gouma over dit onderwerp:

Als één van de afgevaardigden van de gemeenteraad heb ik ook deelgenomen aan de sessies met de HVC over de toekomstige afvalinzameling. Een brede afspiegeling van de raad, zowel coalitie als oppositie deed hieraan mee. Daar is gebleken dat, als we als gemeente aan de landelijke doelstelling willen gaan voldoen, er drastische maatregelen nodig zijn. De huidige inzameling leidt maar tot een scheiding van 41% en dat is echt laag. Ook in vergelijking met gelijkwaardige gemeenten!
En dat heeft niet alleen te maken met de vele hoogbouw in onze gemeente.

Na wikken en wegen en overleggen is door deze werkgroep de conclusie getrokken dat de oplossing ligt in het omgekeerd inzamelen. Waardevolle grondstoffen zoals papier, gft en plastic/blik aan huis en het restafval op afstand.
Een oplossing die heel goed gecommuniceerd moet worden naar de inwoners; duidelijk maken wat het belang hiervan is: Willen wij voor ons nageslacht nog een bewoonbare wereld; niet één grote vuilnisbelt? En willen we aan het klimaatakkoord meewerken door vermindering van CO2 uitstoot. De raad wil toch klimaatneutraler worden.
De PvdA denkt dat niemand zich daar aan kan onttrekken.

Echter de weerstand die ook ons duo-raadslid, Ismail Ilhan, al in de commissie INFO verwoordde is een punt waar we rekening mee moeten houden. Natuurlijk is het niet leuk om straks 3 minicontainers in je tuin te moeten plaatsen waar het afval nu nog bij ondergrondse containers wordt ingeleverd. Maar ook duidelijk is dat de ondergrondse containers niet goed werken. De gft-container wordt teveel gebruikt voor verkeerd afval waardoor dit alsnog moet worden aangeboden voor verbranden. En we kunnen onze buren daar altijd de schuld van geven; helaas moeten de “goeden” dan voor de “slechten” bloeden.
Onze huidige vorm van inzameling blijkt niet te werken. Dus moeten we wel veranderen.
En als je ook nog ziet hoeveel papier in de restafvalcontainer verdwijnt, is het ook noodzakelijk dat dit aan huis moet worden opgehaald.

Ik wil het College dan ook graag meegeven dat COMMUNICEREN, niet alleen met brieven maar ook met inspraakavonden een heel belangrijk punt is. Leg uit waarom we tot deze manier van inzamelen moeten overgaan; maak ze bewust van onze milieudoelstellingen.
En laten we starten met een proef bij één wijk; daar leren wat goed en minder gaat en dan langzaam uitstromen over de hele gemeente.

En hebben wij niet als raad ingezet op verlaging van de afvalstoffenheffing ingezet? Dit kan alleen als we ook direct aan betere scheiding gaan werken. Voorstel is om dan ook z.s.m. te starten met een proef in 1 wijk. Dan kunnen we ook bekijken of de inzamelmomenten voldoende zijn; het lijkt de PvdA dat 1x per 4 weken plastic/blik ophalen veel te weinig zal zijn! Maar dat zal de proef moeten uitwijzen.

Ook het werken met pasjes bij de ondergrondse containers lijkt een goede zaak; ik zie nu al teveel bedrijven hun afval in ondergrondse containers weggooien die bedoeld zijn voor de inwoners. Resultaat is volle containers en de mensen die hun afval er dan maar naast zetten. Voor dit afval moeten de bedrijven zelf afspraken/contracten maken en dit hoeft niet op kosten van onze inwoners!
ook wil ik graag nog de aandacht vestigen op sport-/speeltuinverenigingen die zeker hun inkomsten gaan zien verminderen. Een container aan huis zal voor vele inwoners reden zijn om dit niet meer naar de clubs te brengen. Deze belangrijke inkomsten gaan zij derven en daar moet iets mee worden gedaan.