25 september 2016

Gemeentebegroting Beverwijk 2017-2020, bijdrage Jaqueline Dorenbos, wethouder financiën

In oktober en november gaat de gemeenteraad zich buigen over de begrotingsstukken die zij afgelopen week hebben ontvangen van het college. De discussie zal zich vooral gaan spitsen op de keuzes, die het college voorlegt om de meerjarenbegroting structureel financieel gezond te houden. Het gaat om een bezuinigingspakket van €500.000 en een ozb verhoging van ongeveer hetzelfde bedrag voor huiseigenaren, pandeigenaren en pandgebruikers.

Ozb omhoog, maar afvalstoffenheffing omlaag
Het college heeft afgelopen week de meerjarenbegroting vastgesteld om aan te bieden aan de gemeenteraad. Het proces hiernaartoe is een zorgvuldig en langdurig proces geweest van wikken en wegen, herschikken en nogmaals afwegen. Waarom is dat zo geweest? Het antwoord is complex. Zo zijn er in deze college- en raadsperiode veel ambities uitgewerkt waar de raad om gevraagd heeft. Zo moest ruimte gevonden worden voor de verbinding A8/A9 (vier jaar lang €500.000), het opknappen van het stationsplein en binnenkort ook het centrum. Verder waren er de tegenvallers voor Beverwijk vanwege de negatief uitpakkende herverdeling van het gemeentefonds. Bedragen voor bouwleges, die sinds de economische crisis te hoog geraamd stonden in de begroting zijn tot realistische bedragen teruggebracht. Ook hebben we incidentele posten op ons af zien komen, zoals het oplossen van het geschil rond de CTB kade.

In het voorjaar bleek al dat het sluitend krijgen van de meerjarenbegroting een hele klus zou gaan worden. De combinatie van uitgewerkte ambities, tegenvallers, nieuw beleid uit Den Haag dat de gemeentes extra geld kost, lopende zaken die duurder werden en nog ruimte over houden voor nieuwe wensen van de raad hebben er toe geleid dat het college op zoek moest gaan naar 1 miljoen euro. Het college is allereerst op zoek gegaan naar nieuwe bezuinigingsmogelijkheden. Na alle bezuinigingen, die de afgelopen jaren al zijn doorgevoerd, was dit niet bepaald makkelijk. Toch stelt het college nu aan de raad voor om een pakket bezuinigingsmaatregelen van €500.000 door te voeren, dat in onze ogen verantwoord is. Dit is echter nog niet genoeg voor een structureel sluitende meerjarenbegroting. Het college stelt daarom aan de raad voor om, net als in de jaren 2011, 2012 en 2013 ook in de jaren 2017 en 2018 een ozb verhoging door te voeren. Het gaat om 3% in 2017 en 3% in 2018.

Totale woonlasten voor veel Beverwijkers omlaag
De woonlasten voor de inwoners zullen nog steeds net onder of op het landelijk gemiddelde uitkomen. Dit is voor het college een belangrijk uitgangspunt geweest. Goed nieuws is dat in 2018 voor veel Beverwijkers de woonlasten zelfs omlaag zullen gaan. Dit komt door de nieuwe contracten met HVC. Hierdoor is de verwachting dat de afvalstoffenheffing voor de burgers met ingang van 2018 met €21 euro zal dalen. Dit zal in veel gevallen ruimschoots opwegen tegen de verhoging van de ozb.

OZB, hoe zit het er nu mee?
Gesprek tussen Jan en Wil, die elkaar tegenkomen op de Bree
Jan: ”Heb je het gelezen in de krant? Ze gaan de ozb omhoog gooien.”
Wil: “Meen je dat nou? Zijn ze nou helemaal gek geworden! Net of het geld me op de rug groeit. Ik wordt al gepakt door Den Haag en nou die gemeente ook nog. Dat gaat me vast veel kosten. Hoeveel gaat die ozb eigenlijk omhoog?”
Jan: “3% in 2017 en 3% in 2018. Maar ze zeggen wel dat dan de afvalstoffenheffing in 2018 omlaag gaat. Volgens de krant zal het voor veel Beverwijkers gemiddeld niet duurder worden, omdat de afvalstoffenheffing in 2018 met €21 euro naar beneden gaat.”
Wil: “Ja, ja, dat is leuk. Maar we betalen toch tientallen euro’s straks extra aan ozb zeker?”
Jan: “Nou, dat valt best mee. Ik heb het even meteen nagekeken voor mezelf. Ik betaalde dit jaar 231 euro voor mijn rijtjeshuis. In totaal zou het voor mij dan 14 euro meer ozb worden.”
Wil: “Dan ben jij dus eigenlijk nog 7 euro voordeliger uit in 2018. Ik zal straks thuis eens na gaan kijken wat ik voor mijn flatje kwijt zou zijn. Misschien valt het dan inderdaad reuze mee, Tot kijk, Jan.”
Jan: “Ja, de mazzel, Wil.”

Veel in gang gezet en gerealiseerd
Beverwijkers zien het om zich heen. Er wordt geïnvesteerd in de stad en in de voorzieningen. We hebben een prima functionerende ondergrondse fietsenstalling bij het station waar veel gebruik van wordt gemaakt. Klantvriendelijk en veilig. Wegen zijn opgeknapt, zoals de Zeestraat. Het veilige oversteekpunt in Wijk aan Zee gaat er komen. Naar aanleiding van opmerkingen vanuit het gehandicaptenplatform zijn situaties in de wijken verbeterd, waar problemen bestonden voor mensen in scootmobielen, rolstoelen of rollators Verouderd groen wordt vervangen en krijgt een kwaliteitsimpuls.
In het inrichten van de openbare ruimte is meer aandacht besteed aan de fietsers. Diverse fietsstraten zijn ingericht om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. Bij inrichting van straten wordt steeds meer ingespeeld op wensen vanuit de buurt en gaan we ook vaker op de plek zelf het gesprek aan. Steeds meer wordt voor meldingen van klachten of vragen over de openbare ruimte de app van Verbeter de Buurt gebruikt. Dit werkt prettig voor inwoners en gemeente. Zaken kunnen sneller opgepakt worden en door het gebruik van foto’s is ook meteen zichtbaar wat er speelt.
De openbare ruimte rond de Wijkerbaan zal aan het eind van dit jaar heringericht zijn. De herstructurering van de Plantage gaat ook voortvarend verder en ook daar liggen kansen om bijvoorbeeld het Olmenplein op te knappen. Binnenduin ontwikkelt zich ook nu echt tot een prachtige wijk. De huisverkoop trekt duidelijk aan.

Voorzieningen krijgen veel aandacht
De speelplekken worden opgeknapt en er wordt extra geïnvesteerd in bovenwijkse speelvoorzieningen. De jeugd bepaalt hoe deze plekken eruit komen te zien. Kunstgras gaat er op meerdere speelplekken voor zorgen dat de jeugd het hele jaar volop kan spelen en sporten. Het theater heeft een kwaliteitsimpuls gekregen door een nieuwe trekkenwand en nieuwe stoelen. De bibliotheek wordt gezien als onmisbare voorziening en blijft de volle aandacht houden. Hier wordt in samenwerking met de gemeente veel aandacht besteed aan kwetsbare groepen, zoals laaggeletterden en kinderen met taalachterstand. In overleg met SWB vinden allerlei activiteiten plaats die heel diverse groepen ondersteunen en er worden regelmatig activiteiten georganiseerd waar iedereen van kan meegenieten.

Verder is het zo dat ondanks het feit dat gemeentes flink zijn gekort op bedragen voor huishoudelijke hulp, in Beverwijk inwoners nog steeds de ondersteuning krijgen, die ze nodig hebben. Ook de jeugd krijgt de aandacht, die zij verdient. De jeugdhulpverlening staat, mede dankzij goede regionale samenwerking goed op de kaart. Zorgvuldige zorg is een belangrijk speerpunt.
Het college blijft de komende jaren goed afwegen of alle speerpunten: toegankelijk en zichtbaar bestuur, duurzame economische ontwikkeling, zorgvuldige zorg, een kloppend stadshart en verbinding met de Randstad voldoende waargemaakt worden.

Jaqueline Dorenbos, wethouder financiën