Door Erica van Dongen op 23 september 2016

Gemeente Beverwijk heeft eigen risico ondergebracht in collectieve zorgverzekering minima

Gemeente Beverwijk komt haar minima tegemoet.
Zie onderstaand persbericht van gemeente Beverwijk.

Met de vaststelling van de kadernota minimabeleid begin 2016 is aangegeven een eventuele uitbreiding van de collectieve zorgverzekering voor minima te onderzoeken, waarbij ook nagegaan wordt of de tegemoetkoming voor het wettelijk eigen risico van de basisverzekering hierin onder gebracht kan worden. Afgelopen periode heeft dit onderzoek plaatsgevonden en hebben drie zorgverzekeraars een offerte uitgebracht. De gemeente heeft besloten om vanaf 1 januari 2017 een overeenkomst aan te gaan met twee zorgverzekeraars voor het aanbieden van een collectieve zorgverzekering voor minima. Dit betreft de huidige aanbieder zorgverzekeraar Zilveren Kruis en daarnaast zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. In alle aangeboden pakketten van beide zorgverzekeraars is ook de herverzekering van het verplicht Eigen risico ondergebracht. Met de uitbreiding van de regeling wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van het minimabeleid: komen tot vereenvoudiging van uitvoering en beperking van lasten voor de klant, betere toegankelijkheid en voorkomen van het niet-gebruik.
Aantrekkelijke pakketten
Momenteel wordt alleen een collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis aangeboden. Door nu twee zorgverzekeringen aan te bieden is de keuze voor de klant groter. In de pakketten van de aanvullende verzekeringen zitten vergoedingen voor zowel tandartskosten als brillen. Ook worden er vergoedingen gegeven voor diverse preventieve cursussen/voorlichting. Daarnaast wordt een vergoeding gegeven voor de eigen bijdrage WMO of WLZ.
Uitbreiding doelgroep en bijdrage gemeente
Voor de huidige doelgroep van de collectieve zorgverzekering geldt dat zij een inkomen mogen hebben dat niet hoger in dan 110% van de bijstandsnorm. Aangezien de vergoeding voor het verplichte Eigen risico ook in de pakketten is ondergebracht en uitbreiding van de doelgroep al langer gewenst wordt, wordt de doelgroep vastgesteld op 130% van het wettelijk minimum. Hierdoor neemt de doelgroep aanzienlijk toe. De gemeentelijke bijdrage in de premie kan oplopen tot bijna €500 per jaar.
De toegankelijkheid en de informatie wordt verbeterd
De aanvraag voor deelname aan de collectieve zorgverzekering voor minima kan voortaan ook via de website. De gemeente sluit zich aan bij www.gezondverzekerd.nl. Samen met de zorgverzekeraars en klantgroepen wordt een campagne ontwikkeld om zoveel mogelijk mensen te informeren over de mogelijkheden om deel te nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering.
Beverwijk, 2 september 2016

Erica van Dongen

Erica van Dongen

secretaris e-mail: jaapenerica@gmail.com

Meer over Erica van Dongen