29 mei 2015

De stand van invoering drie D’s in Beverwijk besproken in Raad 28-5-2015

De rekenkamercommissie heeft in de maanden september en oktober het onderzoek uitgevoerd naar de evalueerbaarheid van de 3D’s op basis van documentstudie. Vervolgens heeft de rekenkamercommissie in de maand oktober een aantal waardevolle aanbevelingen gedaan.
De voorbereidingen voor de nieuwe taken met betrekking tot de drie decentralisaties waren, op IJmondiaal niveau, tijdig gestart. De raad wilde de vinger aan de pols houden over de uitvoering van de nieuwe taken. Om die reden heeft de PvdA-fractie om een maandelijkse voortgangsrapportage gevraagd.

De aanpak van het college tot nu toe vertoont veel overeenkomsten met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Uit de voortgangsrapportage over de eerste vijf maanden blijkt dat de uitvoering van de nieuwe taken goed wordt uitgevoerd. De zachte landing wordt waargemaakt en er zijn geen noemenswaardige problemen bij de uitvoering. De PvdA-fractie is blij met de bereikte resultaten tot nu toe. Het is belangrijk dat de gedecentraliseerde taken ook na de periode van de zachte landing adequaat plaats blijven vinden. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie zullen de raad helpen bij de monitoring van het beleid en de mogelijkheid tot tijdige bijsturing.

Bayram Gezer