11 mei 2015

BRIEF VANUIT FRACTIES PVDA IJMOND NAAR TWEEDE KAMERFRACTIE PVDA BETREFFENDE ‘HET GROOT ONDERHOUD GEMEENTEFONDS

roos
Velsen, 6 mei 2015

Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid

Partijgenoten,

Eerder is er vanuit Velsen per e-mail (d.d. 9 april 2015) aandacht gevraagd voor de effecten van “het groot onderhoud gemeentefonds” voor middelgrote gemeenten.

Hierbij een meer formele zienswijze vanuit de gehele IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen). Als IJmond gemeenten werken we steeds intensiever samen op allerlei terreinen, waaronder het zeer belangrijke sociale domein.

Gemeenten werken, net als provincies, volgens het stelsel van baten en lasten. De gemeenteraad en de toezichthouder verwachten van het college van B & W dat zij een gedegen financieel beleid voeren op basis van een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief. Schommelingen in de algemene uitkering zijn geen nieuw fenomeen, mede ten gevolge van de “trap op-trap af” systematiek. Door het benutten van reserves en voorzieningen lukt het over het algemeen goed om de pieken en dalen af te vlakken. Bovendien zijn wij vaak blijven investeren in scholenbouw en infrastructuur, waardoor we volgens Keynesiaanse principes de afgelopen jaren een bijdrage konden leveren aan behoud van werkgelegenheid Daarnaast zijn er de afgelopen jaren ook verschillende bezuinigingsronden geweest in onze gemeenten. Tot nu toe leken de maatschappelijke effecten beperkt. Ook op de kortingen die gekoppeld zijn aan de drie decentralisaties is zoveel mogelijk geanticipeerd. De participatiewet en de WMO vormen overigens nog wel een bron van zorg. De thematiek is vast niet nieuw voor je; desondanks goed om dit te markeren. Want de grens is wat dat betreft wel zo’n beetje bereikt.
Want bovenop dit jaarlijks jongleren worden we nu ook geconfronteerd met het “groot onderhoud van het gemeentefonds”. En dat is nu net even te veel van het goede. Vorig jaar waren we alle drie nog voordeelgemeente. Dit gaf een zeker vertrouwen juist in het licht van de budgettaire onzekerheden rond de drie decentralisaties. De nieuwste berichten zijn echter een grote bron van zorg : de effecten van fase 1 en fase 2 betekenen met name voor Beverwijk en Heemskerk een zeer forse min. Bovendien is er kortgeleden weer een korting van een 250 miljoen euro op de algemene uitkering aangekondigd. Extra zuur omdat er op het vlak van de drie decentralisaties intensief en goed samengewerkt wordt, zodat de middelen maximaal besteed kunnen worden aan zorg en ondersteuning.
Dit soort bewegingen in minder dan een jaar tijd maken het voor ons lastig om een gedegen en vooral sociaal lange termijn beleid te voeren. Wij verzoeken dan ook met klem om nog eens kritisch naar de effecten van dit “groot onderhoud te kijken”.
Inmiddels voelen we ons gesteund door de Raad voor de financiële verhoudingen. Ook zij zijn van mening dat er door “het groot onderhoud” te veel risico’s ontstaan voor middelgrote gemeenten.
We weten dat dit vraagstuk je aandacht heeft. Beschouw deze brief als een stevige stimulans om de minister te vragen het “groot onderhoud” met meer aandacht voor de effecten op de middelgrote gemeenten uit te voeren.

Met vriendelijke groet,
De PvdA-wethouders van de IJmond.

Beverwijk: Jaqueline Dorenbos
Heemskerk: Cees Beentjes
Velsen: Ronald Vennik