16 maart 2014

Bijdrage Raad 13 maart betreffende omvorming groepen Stichting Welzijn Beverwijk

Stichting Welzijn Beverwijk wil gaan werken met homogene groepen voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De aanleiding voor deze verandering is de terugloop van reguliere kinderen en de toename van doelgroep kinderen binnen het peuterspeelzaalwerk.

Daarnaast geeft Stichting Welzijn Beverwijk aan dat het doorgaan met de heterogene groepen tot financiële tekorten zal leiden. Het exploitatietekort voor 2014 wordt ingeschat op 22.000 euro.

Door de invoering van de homogene groepen wordt het financiële probleem vanaf 2015 opgelost.

Wat betekent deze verandering voor de VVE doelgroep? De geraadpleegde deskundigen geven een positief advies op dit voornemen van Stichting Welzijn Beverwijk.
De ervaringen met de homogene groepen in de buurgemeenten geven eveneens geen negatief beeld over deze groepsvorm.
Het doel wat beoogd wordt met VVE, lijkt een bepalende factor te zijn voor het succes van de te hanteren groepsvorm. Als het doel het wegwerken van de taalachterstand is, dan is de keuze voor de homogene groepen het meest effectief.

Los van de keuze voor een bepaalde groepsvorm, gaat het erom dat de kinderen zoveel mogelijk de taalachterstand wegwerken met VVE en daardoor een goede start maken op de basisschool.

De motie die straks door de CDA-fractie wordt ingediend om het exploitatietekort voor het peuterspeelzaalwerk in 2014 te compenseren is mede ondertekend door de PvdA-fractie

Bij Stichting Welzijn Beverwijk is veel bezuinigd en er is ondertussen bijna geen reserve meer over. Stichting Welzijn Beverwijk heeft zich voortdurend loyaal opgesteld waarvoor onze dank.

De gemeente Beverwijk heeft Stichting Welzijn in zijn visie op de decentralisaties hard nodig en begrijpt dat de bezuinigingen die de gemeente Beverwijk in juli 2012 heeft opgelegd een zware druk op de Stichting heeft gelegd.

Belangrijk is dat er, na dit noodverband, een goed overleg gaat plaatsvinden tussen college en Stichting Welzijn Beverwijk.

Bayram Gezer

(P.S. de hele gemeenteraad heeft ingestemd met een motie waarin € 22.000,00 extra subsidie plaats gaat vinden aan SWB voor het komende jaar).