Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 2 november 2018

Bijdrage PvdA in Raadsvergadering Beverwijk: Voorlopig Ontwerp Midden- en Zuidelijk Veld Binnenduin, met o.a. de vraag: waarom een vlonder aan te leggen langs en achter de Montessorischool

Voorzitter, de PvdA begint haar bijdrage met een klein stukje uit het Coalitieprogramma Bouwen aan Beverwijk Voor en Met inwoners

“Het gemeentebestuur stelt de inwoners centraal en kent haar inwoners, ondernemers en organisaties.  Initiatieven vanuit de gemeenschap worden gewaardeerd. We kijken dan vooral naar de mogelijkheden en hoe deze door de gemeente gefaciliteerd kunnen worden. Plannen vanuit de gemeente worden in samenspraak met de bewoners, ondernemers en organisaties gemaakt.”

Inwonersparticipatie: Het meepraten en meedoen van de inwoners van Beverwijk bij het inrichten en ontwikkelend van onze stad, de eigen buurt en de eigen straat is van groot belang. Participatie in een vroeg stadium leidt niet alleen tot grotere betrokkenheid en meer bewustzijn, maar ook tot een bredere gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wat er in Beverwijk allemaal gebeurt. We betrekken de inwoners en ondernemers in een vroegtijdig stadium bij de voorbereiding van onze bestuurlijke besluitvorming. Dus? Waar zijn we hier nu vanavond mee bezig? Waarom zitten er zoveel mensen op de tribune? Zou dat zijn omdat deze mensen het gevoel hebben dat de woorden net uitgesproken zijn waargemaakt? Of komen ze juist, omdat ze het idee hebben dat er niet echt gehoord is wat ze hebben gezegd. Ik denk het laatste.

Voorzitter, vrijwel alle partijen in de raad hebben deze mensen gesproken. De school, de wijkgroep, de omwonenden. Wat wij begrepen hebben is dat zij bijzonder teleurgesteld zijn in het college. Ze zijn “gehoord’ maar er is geen recht gedaan aan hun inbreng. Zo voelen zij dat.

Het college heeft heus wel inspanningen verricht om in gesprek te gaan. Maar als je als college vooringenomen standpunten hebt, is een gesprek soms alleen een doekje voor het bloeden. Het college gaat in gesprek, maar doet niets met de grootste bezwaren van de omwonenden, school en wijkgroep. Het college was uiterst tevreden met de gevoerde gesprekken, dat werd ook geventileerd naar de pers, maar zij zijn wel de enige gesprekspartner die er zo over denkt.

Voorzitter, waarom is het nu zo moeilijk voor het college om echt goed te luisteren waar de bezwaren liggen en daar dan iets aan te doen? Het zijn geen onredelijke eisen. Het zijn er 2:

  1. Vlonder: de wens vanuit omwonenden en Montessorischool is om geen vlonder aan te leggen langs de school en achter de school. Waarom heeft het college niet gekeken om ergens anders bij de waterpartij een vlonder te maken. Wie heeft er sowieso gevraagd om een vlonder op die plek? Wie heeft dat bedacht?

Het enige antwoord dat de mensen en de gemeenteraad krijgen is dat het zo belangrijk is voor de gewenste hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte. Er is dus geen sprake van hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte als de vlonder er niet komt? Voorzitter, de PvdA vindt dit werkelijk een lachertje. Ook zonder de vlonder is er sprake van een hoogwaardige kwaliteit.

Is het nou echt zo moeilijk om na een gesprek met bewoners en belanghebbenden eens terug te gaan naar het stadhuis met college, ambtenaren, ontwerpers, en dan eens goed te kijken wat je met de bezwaren kunt? Het college is doodleuk doorgegaan op de ingeslagen weg. Kleine aanpassingen zijn volgens het college genoeg: “Oh, dan kunnen we de vlonder misschien iets smaller maken, er kunnen desnoods nog poortjes op de vlonder zodat fietsers er niet door kunnen (kinderwagens en rollators trouwens ook niet), de zitbank gaat weg. “

Wat dacht u ervan als u gewoon de vlonder daar weglaat? Probleem opgelost.

Dan punt 2 het Seringenhof. Dit moet een ontsluiting worden voor auto’s vanuit het nog te bouwen appartementencomplex. De grote vraag is : Waarom? Het antwoord is: omdat het binnen het bestemmingsplan past. Ja, echt , dat is het antwoord van het college, het past erin. Dit is echter geen antwoord op de vraag. Iets wat in het bestemmingsplan past, hoeft er nog niet te komen. Het KAN, maar het HOEFT helemaal niet. Het college beweert dat de hofjesstructuur prima in stand blijft als er een doodlopende weg aan geknoopt wordt. Dat is weer puur technisch bekeken. Het gaat de PvdA niet om technisch geneuzel, maar om hoe het er nu uitziet en straks. Heeft u wel eens goed gekeken naar de waarde van de groene buffer die er nu aan het Seringenhof ligt? Het is lekker ruig en groen. Bomen als afscheiding tussen de jaren zestig wijk en de beek, die weer een scheiding is met het tuindersgebied. Een stukje cultuurhistorie, die blijkbaar door het college de pot op kan. Die wordt voorgoed verwijderd. Terwijl er voor de auto ontsluiting gewoon een alternatief is. Via de Vierschaar kan het autoverkeer vanaf en naar het appartementencomplex ook worden ontsloten. Maar hier heeft het college ook een antwoord op. Er zouden bezwaren komen vanaf de nieuwe bewoners, omdat zij hun huizen hebben gekocht met het idee dat de 12 of 20 appartementen via het Seringenhof ontsloten zouden worden. Dat is wel opvallend, dat het college dit stelt.

De scholen aan de Laan van Blois hebben namelijk grote bezwaren in verband met extra onveiligheid op de kruising Laan van Blois, Zonnebloemlaan, Seringenhof. Dan komt het college juist met het argument dat het  maar weinig verkeersbewegingen zijn.

Voorzitter, als het college dat argument gebruikt: weinig extra verkeersbewegingen, waarom is dat dan geen goed argument om te gebruiken als nieuwe bewoners van de Vierschaar bezwaren zouden hebben tegen de ontsluiting via hun straat? U zegt zelf dat het maar om weinig verkeersbewegingen gaat, dus…  Het college heeft binnenskamers, met ambtenaren en ontwerpers steeds verder zitten sleutelen aan wat verder gerust een mooi plan is. Men is er dingen bij gaan tekenen en verzinnen met een eigen visie en eigen argumenten. Een mooie vlonder erbij, oh toch maar autoverkeer via het Seringenhof…. En toen was het mooie plan klaar….. en toen ging het college ermee naar de wijkgroep, omwonenden en scholen. En toen was niemand blij.

Voorzitter, dat is toch erg! Dat wil je toch niet. Dit is echt een leerpunt voor onze gemeente. Doe het niet zo. Giet geen plannen in beton voordat je de mensen erbij betrekt. En vooral over die vlonder. Waar gaat het over? Een houten paadje die volgens het college het verschil maakt van dag en nacht als het over hoogwaardige inrichting gaat? Wij hebben een aantal vragen voor de wethouder en wij hebben een amendement, die mede ingediend wordt door Samen Beverwijk en Democraten Beverwijk en die tegemoet komt aan de wensen uit de buurt: geen vlonder, geen auto- ontsluiting via Seringenhof.

Ook dienen we een amendement in over het duurzaam ophalen van GFT via een groene rolcontainer aan huis. In het Voorlopig Ontwerp koos het college voor het ophalen van GFT met centrale ondergrondse containers, maar dat is minder duurzaam. GFT dat aan huis wordt opgehaald, levert kwalitatief hoogwaardig GFT op en ook nog eens veel meer gewicht aan GFT. GFT weegt in verhouding erg veel en het is zonde als dat bij het restafval belandt. Het is ook nog eens zo dat op restafval verbrandingsbelasting moet worden betaald. Zonde van het geld als dat kostbaar GFT is.

Dit amendement dienen we met meer partijen in en we hebben hier vrijwel raadsbrede steun voor. Dat is mooi.

Hier komen onze vragen aan de wethouder Van den Berg:

Vraag 1: Waarom gebruikt u het argument van ”het verkeerseffect is nihil’ wel voor de ontsluiting van autoverkeer via Seringenhof en niet bij de eventuele bezwaren van bewoners van de Hoge Vierschaar? Wat is het verschil?

Vraag 2: Waarom kijkt u niet naar een andere plek voor een vlonder of valt en staat de hoogwaardige inrichting van Binnenduin voor u op het spel?

Vraag 3: Waarom brengt u naar buiten dat partijen tot elkaar zijn gekomen, terwijl de andere partijen dit niet met u eens zijn? Vindt u dat eerlijke communicatie

Vraag 4: kunt u de gemeenteraad adviseren over het amendement van PvdA, Samen Beverwijk en Democraten Beverwijk waarin optie C wordt benoemd?

Voorzitter, dit was de eerste termijn van de PvdA fractie

Jammer genoeg heeft de bijdrage niet geholpen om het voorlopig plan aan te passen. De vlonder blijft in de planning, enigszins aangepast. De kruising Seringenhof/Laan van Blois wordt nog bekeken hoe deze veiliger kan worden. 

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline is betrokken bij o.a. de volgende items in de Gemeenteraad: Financiën,  afval, wegen en verkeer, treinen op de Kennemerlijn, etc. Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: Strijden voor meer treinen op de Kennemerlijn van en naar Beverwijk De wijken Kuenenplein/Plantage en Centrum kunnen extra op haar steun rekenen. j.dorenbos@xs4all.nl, t. 0251258573  

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen