13 november 2016

Bijdrage PvdA begroting 2017 Beverwijk

Voorzitter,

Net als vorig jaar begint de Partij van de Arbeid met deze woorden: het is de grootste opdracht voor ons, iedereen een eerlijke kans op een fatsoenlijk bestaan te geven.

En ik zeg opnieuw: Dat in een verwarrende en onrustige wereld, onze solidaire, tolerante en welvarende samenleving behouden moet blijven.

Daarom is de Partij van de Arbeid nog steeds blij dat het College bij de start van deze collegeperiode de inwoner centraal heeft gesteld en gezegd heeft: niemand komt voor een dichte deur te staan als ze aankloppen voor ondersteuning. Niemand valt tussen wal en schip en iedereen moet kunnen meedoen. Dat is natuurlijk ook nu nog ons credo.

Tegelijkertijd is een belangrijke ambitie van het college: het behouden van onze solide financiële positie. En het college vindt het ook belangrijk dat de Algemene Reserve goed gevuld blijft. Zo denken wij als Partij van de Arbeid er nu ook nog steeds over.
Aan de hand van onze beginselen en deze opmerkingen beoordelen wij mede de Programmabegroting van 2017.

Voorzitter,
Ik begin met een aantal opmerkingen over de 2e bestuursrapportage 2016. De Partij van de Arbeid heeft daar met tevredenheid kennis van genomen. In tegenstelling tot het grote tekort in de 1e bestuursrapportage (Berap 1) van bijna € 650 duizend is het resultaat in de 2e bestuursrapportage (Berap 2) omgebogen tot een positief resultaat van € 150.000.
Dit is inclusief € 100.000, die voortvloeit uit de raadsbesluiten na Berap 1. De incidentele mutaties in de 2e Berap hebben het negatieve resultaat in Berap 1 ruimschoots gecompenseerd. De opbrengst uit de verkoop vastgoed heeft een belangrijk aandeel geleverd in het verwachte resultaat. Het college heeft in de commissievergadering toegezegd dat de raad in het voorjaar een rapportage tegemoet kan zien over het niet strategisch vastgoed
Ook met de € 25.000 onderbesteding Wijkgericht Werken kunnen wij deze keer leven, maar wanneer pakt het college het wijkgericht werken weer op?

De Partij van de Arbeid spreekt zijn waardering uit voor het college voor de geleverde inspanning en is dus tevreden met de uitkomst van Berap 2.
Het valt ons wel op dat de Berap1 elk jaar weer negatief uitpakt Wat kunnen we daar van leren.

De programmabegroting 2017
Als start een opmerking die we in de commissie ook al maakten. De in de begroting gebruikte kleuren en afbeeldingen hebben de leesbaarheid van de begroting vergroot. En de beleidsindicatoren zijn een waardevolle toevoeging. Maar op zichzelf zegt zo’n getal niet zoveel als je het niet vergelijken kan Daarom vraagt de Partij van de Arbeid of het mogelijk is volgend jaar de waarden van de beleidsindicatoren van andere gemeenten op te nemen. Dan kunnen we vergelijken en weten we hoe we er voorstaan in Beverwijk. Het zal u niet verbazen de beleidsindicatoren van Heemskerk en Velsen hebben dan onze voorkeur.

Voorzitter,
De mei-circulaire 2016 liet geen rooskleurig beeld zien over de hoogte van de verwachte algemene uitkering voor de jaren 2017 tot 2020. Het college stond voor een zeer grote uitdaging om een sluitende begroting te presenteren voor 2017 en de jaren daarna. Die uitdaging zijn ze vanaf juni aan gegaan Het college heeft € 500 duizend de helft van het verwachte tekort van € 1 miljoen opgevangen door een zorgvuldig en verantwoord overwogen bezuinigingspakket, en de andere helft zou dan opgevangen moeten worden door een OZB verhoging van 3% in 2017 en 2018.

Voorzitter,
Een groot deel van het geld in de begroting is voor de zorg. Onze gemeente heeft daarin een enorme hoeveelheid bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. En er wordt zorgvuldig verantwoording afgelegd over de besteding van het geld. Hoe gaat het met al die zorgtaken die de gemeente erbij kreeg vanuit Den Haag. Het beeld is lang niet slecht, ziet de Partij van de Arbeid fractie. Sterker nog, het gaat tot nog toe erg goed, maar mijn fractie mag hier vanuit zijn beginselen natuurlijk niet te snel tevreden zijn.
Een samenleving bestaat uit mensen die mee moeten kunnen doen. Dus daarom blijven we letten op de bijstand en de bijzondere bijstand. En kijken we of het geld van de WMO wel blijft gaan naar diegenen die het nodig hebben. En of het strenge instrumentarium van de Participatiewet wel leidt tot precies dat: meer participatie.
De jeugd van jong naar bijna volwassenen, een beleidsterrein waar de Partij van de Arbeid, gelukkig niet als enige partij veel aandacht voor zal blijven vragen. Van voorschoolse educatie, tot preventie in het veiligheidsprogramma. Kortom we vinden het belangrijk dat er in mensen wordt geïnvesteerd en daarom zegt de Partij van de Arbeid fractie: Pas op met bezuinigingen in de zorg

De bezuinigingsvoorstellen die het college heeft voorgesteld hebben gelukkig geen negatieve impact op de voorzieningen. De zorgtaken worden adequaat uitgevoerd.
Ondanks een lagere uitkering voor huishoudelijk hulp krijgen de inwoners de hulp die ze nodig hebben, de jeugd krijgt de aandacht die ze verdient en het college heeft afspraken gemaakt met de ziektekostenverzekeraars voor de compensatie van het wettelijk eigen risico voor de ziektekosten voor de mensen met lage inkomens.
En zouden we ook niet meer kunnen doen voor het betaalbaar houden van huren voor de minst verdienenden? En is er voor vergroening van het woningbestand niet meer te doen?

Voorzitter,
Er wordt geïnvesteerd in de stad en in de voorzieningen. De herstructurering van de wijk Plantage verloopt na jaren van strubbelingen voorspoedig en het plan wordt nu voortvarend uitgevoerd. De Breestraat en omgeving worden volgend jaar opgeknapt. We kunnen nu concluderen dat de gemeente goed bezig is.

Maar het wordt ons niet altijd gemakkelijk gemaakt.

Ik noem het openbaar vervoer, meer specifiek: de trein. Wat moeten we toch met de NS? Die lijkt meer gevoel te hebben voor het laten rijden van treinen dan voor het daarmee vervoeren van mensen. Alleen al die trein die 10x per dag van Alkmaar naar Haarlem en ’s middags andersom in de spits leeg terugrijdt langs alle stations zonder te stoppen. Als het niet zo erg was zou je er om lachen. Zoals u weet is het onze wethouder die voor de teloorgang van de Kennemerlijn voortdurend aandacht vraagt, om het tij te keren. Daar zijn we blij mee. Nog blijer met de gezamenlijkheid die we zien zowel binnen deze raad, als binnen de regio. Ik zeg de wethouder daarom dan ook: ga zo door! Wij steunen u met z’n allen.

images (2

Maar OV is meer dan trein: het is ook de bus! Heel veel bus! Een goede treinverbinding krijgt meer waarde door goede busverbindingen en andersom. En daarom vragen wij het college zich ook voor het behoud van het busnetwerk in Beverwijk en omstreden te blijven inzetten. Daar wordt Beverwijk en de IJmond beter van.

Over de IJmond gesproken. Welke kant moet het op met de samenwerking van de IJmondgemeenten? Sommige partijen kennen de oplossing al: een fusie. Laat duidelijk zijn, de Partij van de Arbeid in Beverwijk is voor samenwerking en ook van versteviging daarvan. Wij vinden dat wat we samen doen in de IJmond, verbeteringen voor de bewoners van de IJmond moet opleveren: beter beleid, gelijke regels betere service, goedkopere producten een sterkere stem in de regio, noem maar op. Met welke manier van samenwerking die verbeteringen worden bereikt, is een discussie die wat ons betreft pas daarna komt. Wij zeggen: het middel staat niet voorop, maar het doel. En wij zeggen ook samenwerking in de IJmond betekent wat de PvdA betreft samenwerking van op zijn minst drie gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk.

Voorzitter,
Weer terug naar de financiën, de financiële kengetallen laten zien dat de financiën op orde zijn. De risico’s zijn goed in kaart gebracht en Beverwijk komt goed uit de stresstest met een score van 3x goed en 3x gemiddeld. We spreken onze complimenten uit voor het adequate financiële beleid.

De septembercirculaire pakt heel gunstig uit voor de jaren 2017 tot 2020. Het college heeft goed geanticipeerd op de hogere uitkering door te stellen dat de OZB verhoging van 3% voor 2017 niet door hoeft te gaan
De Partij van de Arbeid fractie is blij met deze meevaller die de OZB verhoging voor 2017 overbodig maakt. Of de OZB verhoging voor 2018 nog nodig zal zijn hangt af van de financiële gegevens in de voorjaarsnota.

De fractie heeft tijdens de commisievergadering aangegeven om voorstander te zijn van het schrappen van de bezuiniging op Openbare Ruimte. Het college heeft in de beantwoording aangegeven om de in de meerjarenjaren genoemde dekkingsvoorstellen ongemoeid te laten en in het voorjaar zo nodig daar op terug te komen. De Fractie heeft begrip voor het standpunt van het college om niet aan dit dekkingsvoorstel te tornen. Het college heeft in de beantwoording van de schriftelijke technische vraag 81 een specificatie gegeven van de bezuiniging op Openbare Ruimte, De Partij van Arbeid fractie vraagt het college, in afwachting van de discussie in het voorjaar, om al het nodige te doen zodat de bezuiniging op de Openbare Ruimte niet leidt tot onveilige situaties.

Voorzitter,
Ook het dekkingsvoorstel 15: Sociale Veiligheid van € 15.000 van de meerjarenraming is besproken in de commissievergadering, hierover dienen we wel een amendement in en wel om dit bezuinigingsvoorstel op Sociale Veiligheid ongedaan te maken. Sociale veiligheid is een groot goed in onze stad en voor onze inwoners.
Ook voor de komende periode staan we, onder andere, voor uitdagingen op het gebied van zorg, drugsoverlast, opruimen van fietswrakken rond het Stationsplein, overvallen van winkels en het bestrijden van radicalisering. Wij zijn van mening dat juist in deze tijd daarop niet bezuinigd moet worden tot een absoluut basisniveau. Met dit amendement beogen we voldoende ruimte te houden om in te kunnen spelen op de actualiteit en urgente zaken. Als we dat als Beverwijk niet kunnen, dan laten we daar kansen liggen om het beter te doen, en te investeren in sociale veiligheid.

Dank u wel Voorzitter.

Sjoerd Krotjé, fractievoorzitter PvdA Beverwijk
ppvda<img <a