7 april 2016

Bijdrage in Raadsvergadering 7 april 2016: Evaluatie Kadernota Minimabeleid 2012-2015

De evaluatie van de kadernota minimabeleid 2012-2015 geeft goed inzicht in het gevoerde beleid. Een goed minimabeleid bevordert de participatie van de kinderen en de ouderen aan de samenleving. In de afgelopen periode is er veel beroep gedaan op bijzondere bijstand en andere voorzieningen van het minimabeleid. De financiële ondersteuning is van toepassing voor mensen met een gezinsinkomen tot 110% van het sociaal minimum.

Onder de streep liggen de werkelijke kosten van het minimabeleid in 2014 en 2015 ongeveer 200 duizend euro boven het budget. Ondanks de structureel hogere uitgaven, is het budget voor 2016 even hoog als het budget voor 2015.
Verwacht het college dat de uitgaven met het nieuwe beleid voor de komende jaren af gaan nemen? Ruim 32% van het budget gaat op aan de uitvoeringskosten. Wellicht valt iets aan de uitvoeringskosten te doen zodat het geld ingezet kan worden voor de doelgroep.

De Cliëntenraad Participatiewet heeft positief gereageerd op de evaluatie en de kadernota minimabeleid 2016-2019. Dit is een goed teken. In het verleden is het advies van de cliëntenraden weleens anders geweest.

De uitkomsten van de evaluatie van het minimabeleid 2012-2015 worden als verbeterpunt meegenomen in het beleid voor de komende jaren.

Kadernota minimabeleid 2016-2019

Het minimabeleid 2016-2019 is gebaseerd op drie pijlers.De pijlers zijn:
– bevorderen participatie;
– preventie en ondersteuning;
– maatwerk en toegang.

De pijlers zijn smart geformuleerd en gekoppeld aan meetbare prestatie-indicatoren.

In het minimabeleid is er veel aandacht voor de jeugd, ouderen en de participatie van statushouders.
Op basis van de begroting en verwachte bestedingen is er geen financiële ruimte voor nieuw beleid.
Het college denkt het beleid uit te kunnen voeren zonder inzet van extra middelen. De voorgestelde acties in de nota zouden dit mogelijk moeten maken.

In de commissievergadering zijn de financiële uitgangspunten in relatie tot de voorgestelde acties onvoldoende aan bod gekomen.
Graag vernemen we van het college of het beschikbare budget nog steeds voldoende wordt geacht om het minimabeleid adequaat uit te kunnen voeren.

De PvdA-fractie wenst het college veel succes met de uitvoering van de voorgenomen acties om een goede invulling te geven aan de drie pijlers van het minimabeleid.

Bayram Gezer