18 november 2014

Begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2019 IJmond Werkt!

Tijdens de gemeenteraad van 13 november 2014 is onderstaand uitgesproken door PvdA fractielid Bayram Gezer.

De ontwerp primaire begroting 2015 laat een meevaller zien ten opzichte van de eerdere raming. In 2013 werd voor 2015 nog een tekort voorzien van 1,6 miljoen euro.
De begroting 2015 is sluitend, maar dat komt voornamelijk door diverse wijzigingen die voor een deel niet beïnvloedbaar zijn door IJmond Werkt! Zo heeft IJmond Werkt! geen invloed op de hoogte van het re-integratie-budget en ook niet op de WSW-subsidie die IJmond Werkt! ontvangt voor de uitvoering van de WSW-taken.
De prestatie afspraken die de deelnemende gemeenten hebben gemaakt met IJmond Werkt! staan ook onder druk. De ontwerp primaire begroting 2015 voldoet aan deze afspraak, maar de meerjarenbegroting is niet in lijn met de prestatieafspraak in het kader van Business plan 2013-2016.

Het bestuur van IJmond Werkt! is zich bewust van de financiële situatie van IJmond Werkt! Er wordt onder leiding van Capeladvies een onderzoek gedaan naar aanvullende maatregelen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen voor IJmond Werkt! Het zal geen makkelijke opgave zijn, maar de financiële situatie vraagt om snelle en adequate maatregelen om IJmond Werkt! weer financieel gezond te maken en te laten opereren binnen de kaders van Business plan IJmond Werkt!.
De PvdA-fractie wenst het bestuur van IJmond Werkt! veel succes bij de uitwerking van de bevindingen van Capeladvies.
Tevens vragen we het college om de uitkomsten en de voorgenomen maatregelen die daar uit voortkomen tijdig met de raad te delen.