7 november 2015

Algemene Beschouwingen Raad Beverwijk Amendement PvdA Kwijtschelding 1ste hond hondenbelasting

De raad van de gemeente Beverwijk, in vergadering bijeen d.d. 5 november 2015.

Ondergetekenden stellen voor, gelezen het bovengenoemde raadsvoorstel, het besluit als volgt te wijzigen:

Artikel 2: toevoegen aan het besluit kwijtscheldingsregels na a en b:
c. Hondenbelasting voor de eerste hond.

Toelichting:
– Omdat ouderenzorg in het pakket van onze gemeente zit
– Omdat blijkt dat er steeds meer inwoners in ons land, en dus ook in Beverwijk, moeite hebben met deelname aan de maatschappij en vereenzamen.
– Omdat het belangrijk is voor deze mensen om uit hun sociale isolement te komen; buiten te zijn, in contact te komen met anderen en te bewegen.
– Dat het voor een aantal van deze mensen, door een te laag inkomen, moeite kost om rond te komen en dat ze naast de kosten van het verzorgen van een hond ook nog zo’n € 75,- hondenbelasting moeten betalen
– Omdat we niet willen dat mensen daardoor hun hond moeten wegdoen en daardoor vereenzamen en minder bewegen

Stellen ondergetekenden dit amendement voor:

In de vrijstellingsverordening lokale heffingen de mogelijkheid in te bouwen om vrijstelling te vragen van de hondenbelasting voor de 1e hond.
Deze vrijstelling op dezelfde gronden te verlenen als de vrijstelling op andere lokale heffingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerd Krotjé
fractievoorzitter PvdA

Deze motie is met 13 tegen 13 stemmen afgestemd. Er wordt onderzocht door de fractie hoe nu een of ander in de toekomst geregeld kan worden.