6 november 2015

Algemene Beschouwingen Beverwijk 2015: Bijdrage PvdA

Vorig jaar (2014) eindigden wij onze bijdrage in de Begrotingsbehandeling c,q. Algemene Politieke Beschouwing, met de woorden:
De Partij van de Arbeid vindt wel dat het de grootste opdracht voor ons is, om iedereen een eerlijke kans op een fatsoenlijk bestaan te geven. En dat -in een verwarrende en onrustige wereld- onze solidaire, tolerante en welvarende samenleving behouden moet blijven. Achter deze woorden staan we natuurlijk nog steeds.

Het college heeft bij de start van deze collegeperiode de inwoner centraal gesteld, niemand komt voor een dichte deur te staan als ze aankloppen voor ondersteuning. Hiermee zijn wij het uiteraard eens. Niemand valt tussen wal en schip. Iedereen moet kunnen meedoen. Dat blijft ons credo.
Tegelijkertijd is een belangrijke ambitie van het college: het behouden van onze solide financiële positie. Het college vindt het ook belangrijk dat de Algemene Reserve goed gevuld blijft. Zo denken wij er natuurlijk ook nog steeds over. Aan de hand van al deze standpunten en opmerkingen, beoordeelt de PvdA mede de Programmabegroting 2016.

Als eerste een aantal opmerkingen over het oorspronkelijke agendapunt 4. De bestuursrapportage 2015 laat nagenoeg een vergelijkbaar resultaat zien als de 1ste Berap. De inzet van de spaardoelstelling (€ 508.000 ) en de verkoop van de gemeentewoningen (€ 375.000) hebben de negatieve gevolgen van die voor onze gemeente zo vervelende meicirculaire gecompenseerd.
De voortgang van de bezuinigingen loopt goed. Het aantal aandachtspunten is ten opzichte van de Bestuursrapportage 2014 verder gedaald tot 3. Deze drie aandachtspunten zijn niet direct door de gemeente beïnvloedbaar. Maar de Partij van de Arbeid vertrouwt er op dat ook deze bezuinigingen gerealiseerd zullen worden in de nabije toekomst.
De septembercirculaire pakt in tegenstelling tot de meicirculaire, waarvan we niet vrolijk werden, positief uit voor de jaren 2015 tot 2019. Het is een prima ontwikkeling dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds hoger uitvalt de komende jaren.

De Programmabegroting 2016
Dit is de tweede begroting van het college, de basis voor deze begroting, ik zeg het nog maar een keer, is gelegd met het coalitieakkoord, Vertrouwen in mensen. Met de blik op de toekomst en het voelt daarom nog steeds als onze begroting. Het huishoudboekje van de gemeente Beverwijk is prima op orde. Het voorzieningenniveau gaat niet achteruit en de lastenverzwaring voor onze inwoners blijft ook in 2016 beperkt tot de indexatie.
Tevens wordt er behoorlijk geïnvesteerd in de stad, om de vastgestelde wel overwogen ambities, zoals bijvoorbeeld Rondje Bree, te kunnen realiseren. Het college heeft -ook hier weloverwogen- dekkingsvoorstellen gedaan voor die ambities, die dekkingsvoorstellen gaan niet ten koste van het instand houden van de voorzieningen en er vindt ook geen verhoging van de woonlasten plaats. Voor ons belangrijke punten.
Mede daarom vindt de PvdA fractie dat het college goede keuzes heeft gemaakt voor de dekking van de ook door ons gewenste ambities. Er zijn door het college ook nog andere mogelijkheden tot dekking overwogen, maar wat ons betreft zijn die terecht terzijde gelegd.

Voorzitter,
Op 2 juli van dit jaar bij de behandeling van de jaarrekening 2014, Berap 1 en de financiële kadernota 2016-2019 heeft de Fractie opgemerkt dat de Spaardoelstelling voor de PvdA niet heilig meer is. Het weerstandvermogen is op orde en blijft dat ook bij dit college.
Even tussendoor, De begroting 2016 geeft inzicht in de weerstandsratio volgens de oude en de nieuwe berekeningsmethode. De weerstandsratio van 1,75 is ruim voldoende.
De PvdA heeft 2 juli ook gepleit voor het creëren van een behoedzaamheidsreserve, een soort veiligheidsmarge in de begroting om de financiële schommelingen als gevolg van de circulaires op te vangen zonder dat de ambities onder druk komen te staan .
Het college stelt nu voor om de spaardoelstelling voor de komende jaren te laten vervallen, en dat te vervangen door in elke jaarschijf een buffer van ongeveer € 300.000 op te nemen. Om zo continu te kunnen blijven werken aan een solide, financiële positie voor Beverwijk voor nu en in de toekomst. Vanzelfsprekend staat de Partij van de Arbeid hier volledig achter.

Schoon en veilig
Beverwijk moet schoon, heel en veilig zijn. De PvdA blijft de wijken belangrijk vinden en ziet graag dat er meer wijkgroepen weer actief worden. Nog niet zolang geleden is er een toezegging gedaan dat er hard aan een plan gewerkt zou gaan worden om dat te realiseren. Is dat plan er al?? En een vraag aan het college hoe gaat het wijkgericht werken, nu de wijkgroepen zelfstandig verder zijn gegaan.
Komend jaar wordt gewerkt aan een nieuwe overeenkomst inzake afvalinzameling. Met de scheidingsdoelstellingen van het Rijk in het achterhoofd een hele klus. Een werkgroep waarin ook onze fractie deelneemt, buigt zich hierover. Zeker is dat het roer om gaat en het scheiden aan huis op een andere manier moet gebeuren. Beverwijk moet goed schoon worden gehouden. Een veilige en harmonieuze samenleving is een schone samenleving. Zwerfvuil sneller opruimen, maar vooral volle ondergrondse afvalcontainers eerder legen.
Op 27 oktober is er een collegememo verschenen over grof vuil dumpingen rond ondergrondse afvalcontainers, op facebook heeft hierover een discussie plaatsgevonden, er heeft een artikel in de krant gestaan en er is al een keer een motie ingediend die vooral ging over meer handhaving. Er is toen een toezegging gedaan om meer te handhaven, dat wordt inmiddels gedaan en dat moet ook zo blijven, maar ondanks dat, zijn er sinds mei dit jaar 605 meldingen door inwoners gedaan over grof vuil rond ondergrondse vuilcontainers, allemaal redenen om als fractie met een motie te komen waarin we het college vragen om een aantal maatregelen te nemen, zie de motie, die ook ondertekend is door Gemeentebelangen en VVD Ferraro.

De bereikbaarheid van Beverwijk
Volgend jaar gaat de Velsertunnel 9 maanden dicht. Dat betekent veel voor Beverwijk en de regio. Je zou zeggen alle aandacht op het openbaar vervoer. Helaas dat blijkt niet het geval. In de nieuwe dienstregeling die in december ingaat, stoppen de intercity’s, weliswaar niet in de spits, maar daarbuiten, krijgt Beverwijk 4 keer per uur een stoptrein. De PvdA vindt dat raar. Een goed alternatief voor het moeizame autovervoer zou toch eigenlijk voor de hand moeten liggen, maar in plaats daarvan komt Beverwijk steeds verder van de Randstad te liggen. Wij zien dus een gemiste kans.
De sluiting van de tunnel had tot een intensivering van de dienstregeling moeten leiden, niet tot minder service. Station Beverwijk verandert van een OV- knooppunt in een OV-knelpunt met slechte verbindingen. Gelukkig kregen we van het college een overzicht van de acties die ze ondernemen om ons treinverkeer op niveau te houden. Goed om te zien dat het college de zaak ter harte neemt. Wel zullen we, net als vermoedelijk alle andere partijen in de raad de zaak kritisch blijven volgen. Want voorlopig lijkt het nog niet veel op te leveren.

Niemand valt tussen wal en schip en iedereen moet kunnen meedoen.
Ons is ter ore gekomen dat ouderen in verzorgingshuizen nog maar 1x per week gratis aan een activiteit mogen deelnemen en dat daarna de bijdrage € 8,00 per keer bedraagt. Dit kan leiden tot vereenzaming. Mensen blijven op hun kamer en dat is niet goed. Kan de wethouder hier eens naar kijken en in contact treden met de zorggroep of hier niet wat aan te doen is. In dit kader, vereenzaming, brengen wij bij agendapunt 6 Besluit kwijtschelding 2016, een amendement in om vrijstelling te vragen van de hondenbelasting voor de eerste hond.

Het vluchtelingenprobleem
10 september j.l. heeft de Partij van de Arbeid Beverwijk twee vragen gesteld over tijdelijke opvang asielzoekers in Beverwijk, op 2 oktober heeft de raad een brief ontvangen van het college waarin onder meer staat dat het college met de raad en de samenleving in gesprek wil gaan om met “de Beverwijkse maat” een eventuele opvang van vluchtelingen mogelijk te maken. Wat ons betreft kan dat met een warm hart en een koel hoofd georganiseerd worden. Wij tonen ons solidair met de vluchtelingen en begrijpen tegelijkertijd de zorgen die er leven in onze stad over de soms grote aantallen vluchtelingen waarover gesproken wordt. De gevolgen voor de beschikbare sociale huurwoningen en banen. Met creatieve oplossingen en met de Beverwijkse maat moeten we in staat zijn deze mensen zo goed mogelijk op te nemen in onze stad.
Voorzitter, aan het eind van onze bijdrage wil ik de ambtelijke organisatie danken voor de inbreng en inzet en dit natuurlijk zeer in het bijzonder voor de medewerkers van de griffie.

Dank U wel. Sjoerd Krotjé

roos