21 november 2017

2de termijn: Bijdrage Sjoerd Krotjé, Begroting 2018

Laat  ik  deze  keer  de  tweede  termijn,  ook  maar  weer eens beginnen met  een citaat uit onze eerste termijn, vorig jaar ook  gedaan  en  dat is goed  bevallen.                                                                   Het  is overigens een belangrijk citaat, dus een  herhaling  is toegestaan. Het luidt,  “Tegelijkertijd is  een belangrijke ambitie  van  het college, het  behouden van onze solide  financiële positie. En het college vindt  het  ook  belangrijk dat  de algemene reserve goed gevuld blijft.

Ik ga vandaag  verder  met  een,  uiteraard  korte reactie op  de  eerste termijn van het college en de raad.  Te beginnen met: Het college zet het transparante en behoedzame financiële beleid van de laatste jaren voort, met  nog meer  nieuw elan om  de weloverwogen ambities  te verwezenlijken  en een sluitende begroting  te  presenteren voor  de  jaren  2018 tot 2021.

Eigenlijk  had  ik  hier  nu  een kwartier vrijgemaakt  om te reageren op het  college en de raad  maar  ik doe  dat  liever kort:

We kunnen ons  vinden  in  de antwoorden  en  verdere opmerkingen van   het  college in hun eerste termijn.

In  deze  tweede termijn  doe ik  een oproep  aan de collega’s  toch vooral  altijd  met  goede voorstellen te  komen. Dat  kon bij deze begroting en de voorjaarsnota,  maar dat is altijd  onze taak. Om  met  plannen  te  komen voor  Beverwijk en Wijk aan Zee.  Daar  zitten we hier  immers voor  om  het  hier  beter  en plezieriger te maken. Het  gaat  hier  immers altijd  om beleid: Kaders  stellen en controleren.  Met  realistische  plannen  en  goed  beleid   doen  we  het meest,  voor het  herstel  van vertrouwen  in de politiek. Daarom  is onze  insteek in deze  begrotingsbehandeling  dan  ook steeds positief:  wat kan beter?  Het is een kwestie van toon, van nuance.

De Partij van de Arbeid heeft  vertrouwen in  het financiële beleid van het college.  En we  hebben  er  vertrouwen in dat  Beverwijk de komende jaren een stad  blijft  met  een  goed  voorzieningen  niveau,  een  schonere  stad wordt  met  meer  aandacht en  hoger  budgetten  voor  groen en onderhoud.

En ook een veiliger stad. We  wachten  het  initiatief van  de portefeuillehouder daarom met spanning af.

De Partij van de Arbeid wil extra aandacht voor  wijken  waar  minder buurtinitiatieven  ontstaan  bijvoorbeeld  in Oosterwijk  en Meerestein. Buurten  met  weinig  sociale samenhang  moeten  versterkt  worden, door  het  weer instellen van wijkgroepen die ooit op initiatief van de Partij van de Arbeid zijn ingesteld.

Een  stad  ook met  een  kloppend  stadshart,  die beter bereikbaar wordt.   De Partij van de Arbeid  streeft  naar uitbreiding  van het aantal treinen  en  bussen bij  ons OV-knooppunt,  vooral  in het belang  van studerende jongeren, forensen en voor senioren, bereikbaarheid is een groot  aandachtspunt  de komende jaren.

Maar  bovenal  voorzitter, een  stad  met goede  en zorgvuldige  zorg voor  diegenen  die  het  nodig hebben. Kortom  een  stad waar  de inwoner  centraal staat.                                              Ook in de volgende college periode.

We  zullen, in  welke rol dan ook, met  initiatieven  blijven  komen.  Voor  en na  de verkiezingen.

Dank u wel voorzitter.