Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 27 oktober 2018

Vragen PvdA fractie aan College waarom al het huishoudelijk afval, waaronder ook groente-, fruit en tuinafval en plastic-blik-pak ondergronds ingezameld gaat worden in Noordelijk Veld van Binnenduin

Vragen Voorlopig Ontwerp Midden- en Zuidelijk Veld Binnenduin naar aanleiding van de commissievergadering van 4  oktober 2018

De PvdA fractie heeft in de commissievergadering gevraagd naar de reden waarom al het huishoudelijk afval, waaronder ook groente-, fruit- en tuinafval en plastic-blik-pak ondergronds ingezameld gaat worden? In het stuk staat dat duurzaamheid centraal staat, maar er wordt niet uitgelegd wat er zo duurzaam zou zijn aan het ondergronds inzamelen van gft en pbp.

Achtergrond voor onze vraag is dat het gft afval in het Noordelijk Veld van Binnenduin wel met een container aan huis wordt opgehaald. Dit is ook consistent met het beleid dat de gemeente Beverwijk en HVC hebben ingezet. Restafval op afstand en gft aan huis. Bij eerdere discussies over afvalscheiding heeft de gemeenteraad van HVC begrepen dat je met een container aan huis meer gft ophaalt en dat dat ook nog eens van betere kwaliteit is dan wat in ondergrondse containers belandt. Hierdoor wordt minder gft verbrand bij het restafval en dat scheelt bij de afvalverbranding geld op de belasting, die hierop geheven wordt. Gft weegt namelijk best veel in verhouding met ander huishoudelijk afval. Gft ophalen aan huis is dus gunstig voor de afvalstoffenheffing en in het coalitieakkoord en collegeakkoord staat ook dat Beverwijk de woonlasten onder het landelijk gemiddelde wil houden. De PvdA staat hier volledig achter.

Voor wat het plastic-blik-pak  betreft, weten we dat er een proef aan de gang is in Zwaansmeer en Wijk aan Zee met een container aan huis en dat de eerste resultaten, die het college naar buiten bracht lijken aan te geven dat er door gebruik te maken van rolcontainers aan huis veel meer plastic wordt opgehaald dan men had verwacht. Ook is er een proef in Broekpolder met extra bovengrondse containers, waar we nog geen resultaten van kennen.

Het lijkt de PvdA dus een voorbarige conclusie, dat ondergronds inzamelen van plastic-blik-pak duurzamer zou zijn dan ophalen aan huis, als je niet de evaluaties van deze proeven afwacht en meeneemt in de overwegingen.

Het antwoord op 4 oktober in de commissie van de portefeuillehouder Binnenduin, was dat haar collega (wij nemen aan de wethouder, die verantwoordelijk is voor de afvalinzameling) haar in het college verzekerd had dat ondergronds afval ophalen de meest duurzame manier is. De PvdA fractie gaf aan dat niet te begrijpen in relatie tot bovenstaande. De portefeuillehouder kon geen verdere verduidelijking geven en toen heeft de PvdA aangegeven nog met vragen te komen. Hieronder volgen ze en we zouden het op prijs stellen ruim voor de raadsvergadering antwoorden te krijgen, zodat we deze in onze afwegingen kunnen meenemen.

  1. Waarom kiest het college in het raadsvoorstel voorlopig ontwerp Binnenduin voor ondergrondse containers voor het inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval ondanks het feit dat HVC al eerder heeft aangegeven dat met een container aan huis voor gft meer gft wordt opgehaald dan bij ondergrondse containers, dat dat gft ook nog eens van betere kwaliteit is dan bij de ondergrondse containers?
  2. Weet het college niet dat daarom juist ook bij het eerder ontwikkelde Noordelijk Veld is gekozen voor een gft container aan huis, met als extra argument dat het ook nog eens makkelijk is voor de bewoners om een container aan huis te hebben waar snoeiafval en gras uit de tuin makkelijk in kunnen worden bewaard? Dat het dus eigenlijk ook klantvriendelijker is?
  3. Kunt u uitleggen waarom ook plastic-blik-pak ondergronds gaat worden ingezameld terwijl de proeven in de wijken Zwaansmeer en Wijk aan Zee met een extra rolcontainer aan huis  en de proef in Broekpolder met extra bovengrondse containers nog niet als evaluatie naar de raad zijn gekomen, waardoor de raad ook niet weet wat het meest succesvol of het meest duurzaam is als we het hebben over afvalscheiding? Heeft het college die kennis wel? Zo ja, waarom is die kennis niet gedeeld met de raad. Zo nee, waar is de conclusie dan op gebaseerd?
  4. In het stuk staat dat als mensen geen rolcontainers op eigen terrein hoeven te plaatsen dit stimuleert dat er een duurzame inrichting van de tuinen komt doordat geen of minimale verharding plaatsvindt van tuinen. Heeft het college hiervoor onderzoek gedaan waaruit blijkt dat dit zo is? PvdA constateert dat tuinen niet alleen verhard worden voor de afvalcontainers, maar vooral juist omdat mensen dat zelf makkelijk vinden om zithoeken te maken en terrasoverkappingen. Bent u dat met ons eens?
  5. Is het college bereid nog eens goed te kijken naar het voorstel over de afvalinzameling naar aanleiding van deze vragen en nog eens goed te kijken of het niet duurzamer is om restafval, glas, papier ondergronds in te zamelen en het groente-, fruit- en tuinafval en plastic-blik-pak huis aan huis in te zamelen met rolcontainers? Is het college ook bereid dit mee te geven bij de inspraak, zodat toekomstige bewoners weten dat het nog een discussiepunt is?

Namens de PvdA fractie, Jaqueline Dorenbos

 

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline is betrokken bij o.a. de volgende items in de Gemeenteraad: Financiën,  afval, wegen en verkeer, treinen op de Kennemerlijn, etc. Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: Strijden voor meer treinen op de Kennemerlijn van en naar Beverwijk De wijken Kuenenplein/Plantage en Centrum kunnen extra op haar steun rekenen. j.dorenbos@xs4all.nl, t. 0251258573  

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen